vineri, 15 noiembrie 2013

O prezentare succintă: Legea 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare

De ce este nevoie să cunosc prevederile acestei legi?

Pentru că:

Ø  Sunt cetăţean român şi plătesc taxe şi impozite statului român;
Ø  Sunt responsabil şi vreau să ştiu cine şi cum gestionează banul public;
Ø  Cei pe care i-am ales trebuie să mă reprezinte şi să-şi respecte promisiunile;
Ø  Funcţionarii din instituţiile publice sunt în slujba mea şi nu invers;
Ø  Administraţia publică trebuie să fie transparentă iar eu pot schimba lucrurile în sensul acesta.
Care este scopul Legii  215/2001 ?
Ø  Reglementarea regimului general al autonomiei locale, precum şi organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale.
      Ce înseamnă autonomie locală?
Ø  Autonomia locală reprezintă dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, administrativ şi financiar, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, cu respectarea prevederilor legale.
Ø  Autonomia locală priveşte organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile, precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin comunei, oraşului, municipiului sau judeţului, după caz.

          Ce înseamnă autoritaţi ale administraţiei publice locale?
Ø  Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comune, oraşe şi municipii sunt consiliile locale comunale, orăşeneşti şi municipale (autorităţi deliberative) şi primării (autorităţi executive).
Ø  Autoritatea administraţiei publice locale, la nivelul judeţelor, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, este consiliul judeţean.
     Cine sunt aleşii locali?
Ø  Aleşii locali sunt primarul, consilierii locali, preşedintele consiliului judeţean şi consilierii judeţeni; mandatul fiecăruia este de 4 ani şi se exercită în condiţiile legii.

     Cine este prefectul?
Ø  Prefectul este reprezentantul Guvernului, pe plan local, şi conduce serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din unitaţile administrativ-teritoriale.

         Când şi cum se desfăşoară şedinţele consiliului local? 
        Consiliul local se întruneşte în şedinte ordinare :
Ø  Lunar, la convocarea primarului; se poate întruni şi în şedinte extraordinare, la cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului;
Ø  În caz de forţă majoră şi de extremă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, oraşului sau municipiului sau în alte situaţii stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, convocarea se poate face de îndată.
Ø  Şedintele consiliului local sunt publice, aceasta înseamnă că la aceste şedinţe are acces orice persoană interesată.
Ø  Dezbaterile şi modul de exprimare a voturilor se consemnează într-un proces-verbal semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul unităţii administrativ-teritoriale.
Ø  O copie a procesului-verbal, aprobat de consilierii participanţi la şedinţăse afişează la sediul primăriei şi, după caz, pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale, în termen de 3 zile de la terminarea şedintei.

    Când şi cum se desfaşoară şedinţele consiliului judeţean?
Ø  Consiliul judeţean se întruneste în şedinţa ordinară în fiecare lună, la convocarea preşedintelui consiliului judeţean;
Ø  Se poate întruni şi în şedinte extraordinare ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului ori la solicitarea prefectului, adresată preşedintelui consiliului judeţean în cazuri excepţionale care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea şi înlăturarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum şi pentru apărarea ordinii şi liniştii publice; în caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor judeţului, convocarea consiliului judeţean se face de îndată.
Ø  Şedintele consiliului judeţean se desfaşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie.
Ø  Consiliul judeţean adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afara cazurilor în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate.

     Cum pot cetăţenii să-şi manifeste iniţiativa cetăţenească? 
Ø  Cetăţenii pot propune consiliilor locale şi consiliilor judeţene pe a căror rază domiciliază, spre dezbatere şi adoptare, proiecte de hotărâri.
Ø  Promovarea unui proiect de hotărâre poate fi iniţiată de unul sau mai mulţi cetăţeni cu drept de vot, dacă acest proiect este susţinut prin semnături de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot a unităţii administrativ-teritoriale respective.
Ø  Iniţiatorii depun la secretarul unităţii adminitrativ-teritoriale forma propusă a proiectului. Acesta va fi afişat spre informare publică, prin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale.
Ø  Listele de susţinători se întocmesc pe formulare puse la dispoziţie de secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi vor cuprinde numele, prenumele, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate şi semnaturile susţinătorilor.
Ø  După depunerea documentaţiei şi verificarea acesteia de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale, proiectul de hotărâre va urma procedurile reglementare de lucru ale consiliului local sau judeţean, după caz.

Care sunt actele autorităţilor publice locale?
Ø  Primarul emite dispoziţii, care se comunică în mod obligatoriu prefectului judeţului, în cel mult 5 zile lucrătoare de la semnarea lor.
Ø  Consiliul local adoptă hotărâri, care se comunică în mod obligatoriu primarului şi prefectului.
Ø  Consiliul judeţean adoptă hotărâri, care se comunică în mod obligatoriu prefectului judeţului.
Ø  Actele autorităţilor administraţiei publice locale se vor aduce la cunoştinta publică prin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale.

Ø  Dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului local şi hotărârile consiliului judeţean sunt supuse controlului de legalitate al prefectului, în condiţiile legii care îi reglementează activitatea.

Un comentariu: