joi, 14 noiembrie 2013

Proiect privind modificarea „Normelor de organizare a transportului public de persoane în municipiul Tîrgu Mureş”

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ             
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ   
Nr. 343 din 07.11.2013


EXPUNERE DE MOTIVE


         Prin Hotărârea nr.215/2008, Consiliul local al Municipiului Tîrgu Mureş, a aprobat modificarea ,,Normelor de organizare a transportului
public de persoane în municipiul Tîrgu Mureş”, stabilite prin H.C.L.M. nr.46/30.09.2004, potrivit cărora, în conformitate cu prevederile cap.II, pct.2.5, alin.II, operatorii de transport care efectuează servicii de transport interurban au obligaţia respectării capetelor de traseu astfel încât plecările şi sosirile să fie asigurate din şi în autogările autorizate, licenţiate de către Autoritatea Rutieră Română, “(…) iar staţiile sunt cele autorizate de către Primăria municipiului Tîrgu Mureş, conform anexei nr.2.”, alte opriri, pe raza municipiului Tîrgu Mureş, fiind interzise.
         Din analiza actului administrativ emis de autoritatea publică locală, reiese că numărul staţiilor publice, destinate serviciului de transport judeţean de persoane prin curse regulate, nu corespunde nevoilor de deplasare ale călătorilor, deoarece persoanele transportate, care fac naveta din alte localităţi ale judeţului, sunt lipsite de posibilitatea de a beneficia de acces nemijlocit în principalele zone de interes, aflate în proximitatea traseului parcurs pe teritoriul municipiului Tîrgu-Mureş.
         Drept urmare, având în vedere sesizările  operatorilor de transport judeţean de persoane privind nemulţumirea călătorilor provocată de faptul că “(…) sunt nevoiţi să plătească un alt bilet pentru mijlocul de transport urban (…)”, precum şi faptul că numărul insuficient de staţii de oprire în tranzit, pe sensurile principale de deplasare pe raza municipiului Tîrgu-Mureş, conduce, în numeroase cazuri, la situaţia în care navetiştii nu reuşesc să ajungă la timp la locul de muncă sau la şcoală,          având în vedere numărul mare de sesizări şi reclamaţii din partea călătorilor, solicit sprijinul şi colaborarea Consiliului local al municipiului Tîrgu-Mureş pentru susţinerea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate de interes judeţean, fapt pentru care supun atenţiei Consiliului local al municipiului Tîrgu-Mureş propunerea operatorilor de transport de suplimentare a numărului de staţii utilizate la transportul judeţean de persoane, prin curse regulate.
         Principalele staţii nominalizate de operatorii de transport, propuse pentru suplimentarea numărului de staţii utilizate la executarea curselor regulate judeţene cu plecare/sosire în municipiul Tîrgu-Mureş, sau la efectuarea traseelor judeţene care tranzitează oraşul sunt:

 Pe bulevardul 1 Decembrie 1918:
,,Policlinica II”
vizavi de ,,Policlinica II”

 Pe strada Cuza Vodă:
,,Panov” – Piaţa Bulgarilor
vizavi de ,,Panov”(Staţia I.Maniu)

 Pe strada Gheorghe Doja:
staţia ,,Trecătorul” (în zona intersecţiei cu str.Budiului)
vizavi de ,,Trecătorul” (staţia ,,Gara CFR”).

         Faţă de cele prezentate, privind suplimentarea numărului de staţii pentru transportul judeţean de persoane, să fie favorabilă tuturor celor interesaţi şi să vină în sprijinul publicului călător din judeţ, fără ca acest lucru să afecteze interesele legitime ale comunităţii locale, propun Consiliului Local spre analiză şi aprobare prezentul proiect de hotărâre.

                                               Viceprimar
                                     Ec.Ciotlăuş Ionela-Claudia
R O M Â N I A                                                                     Proiect
JUDEŢUL MUREŞ                                                               Iniţiator:
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ      Ciotlăuş IonelaH O T Ă R Â R E A  nr. ____
Din _________________ 2013

privind modificarea „Normelor de organizare a transportului public de persoane în municipiul Tîrgu Mureş” aprobate cu modificări prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 215/13.11.2008

Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a viceprimarului Municipiului Tîrgu Mureş, Ciotlăuş Ionela-Claudia  nr.343 din 07.11.2013,

Având în vedere prevederile Legii nr. 92/19.04.2007 şi ordinul OMIRA nr.353/03.12.2007, ale Hotărârii Consiliului local municipal nr. 215/13.11.2008,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin.(1), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se aprobă modificarea anexei nr.2 a  „Normelor de organizare a transportului public de persoane în municipiul Tîrgu Mureş” aprobate  prin H.C.L.M. nr. 215/13.11.2008, acestea fiind cuprinse in anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Tîrgu Mureş prin Administraţia domeniului public - Serviciul de coordonare a transportului public rutier.                                             Viza de legalitate
Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş
Cioban Maria


ANEXA NR. 2


Staţii pentru operatorii de transport (transportatorii autorizaţi)
care prestează servicii de transport persoane între municipiul Tg.-Mureş şi localităţile învecinate

1. Pe drumul E60 - str. Gheoghe Doja:la intrarea în Tg.Mureş - în faţa imobilului nr. 243 (staţia Hipermarket Auchan),
la ieşirea din Tg.Mureş - în faţa imobilului nr. 300 (S.C. Azomureş S.A.)

2. Pe drumul E60 - Bd. 1 Decembrie 1918:
la intrarea în Tg.Mureş - între imobilele nr. 269 - 271,
la ieşirea din Tg.Mureş - în faţa imobilului nr. 220

3. Pe strada Livezeni:
la intrarea în Tg.Mureş - între imobilele nr. 65 - 67
la ieşirea din Tg.Mureş - în faţa imobilului nr.12

4. Pe strada 22 Decembrie:
la intrarea în Tg.Mureş - în faţa imobilului nr. 49
la ieşirea din Tg.Mureş - în faţa imobilului nr. 30 A

5. Pe strada Voinicenilor:
la intrarea în Tg.Mureş - în faţa imobilului nr. 83
la ieşirea din Tg.Mureş - în faţa imobilului nr. 94

6. Pe strada Tisei:
la intrarea în Tg.Mureş - vis-a-vis de imobilul nr. 60
la ieşirea din Tg.Mureş - în faţa imobilului nr. 60

7. Pe bulevardul 1 Decembrie 1918:
,,Policlinica II”
vizavi de ,,Policlinica II”

8. Pe strada Cuza Vodă:
,,Panov” – Piaţa Bulgarilor
vizavi de ,,Panov”(Staţia I.Maniu)

9. Pe strada Gheorghe Doja:
staţia ,,Trecătorul” (în zona intersecţiei cu str.Budiului)
vizavi de ,,Trecătorul” (staţia ,,Gara CFR”).


ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ             
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ   
Nr. 343 din 07.11.2013


EXPUNERE DE MOTIVE


         Prin Hotărârea nr.215/2008, Consiliul local al Municipiului Tîrgu Mureş, a aprobat modificarea ,,Normelor de organizare a transportului
public de persoane în municipiul Tîrgu Mureş”, stabilite prin H.C.L.M. nr.46/30.09.2004, potrivit cărora, în conformitate cu prevederile cap.II, pct.2.5, alin.II, operatorii de transport care efectuează servicii de transport interurban au obligaţia respectării capetelor de traseu astfel încât plecările şi sosirile să fie asigurate din şi în autogările autorizate, licenţiate de către Autoritatea Rutieră Română, “(…) iar staţiile sunt cele autorizate de către Primăria municipiului Tîrgu Mureş, conform anexei nr.2.”, alte opriri, pe raza municipiului Tîrgu Mureş, fiind interzise.
         Din analiza actului administrativ emis de autoritatea publică locală, reiese că numărul staţiilor publice, destinate serviciului de transport judeţean de persoane prin curse regulate, nu corespunde nevoilor de deplasare ale călătorilor, deoarece persoanele transportate, care fac naveta din alte localităţi ale judeţului, sunt lipsite de posibilitatea de a beneficia de acces nemijlocit în principalele zone de interes, aflate în proximitatea traseului parcurs pe teritoriul municipiului Tîrgu-Mureş.
         Drept urmare, având în vedere sesizările  operatorilor de transport judeţean de persoane privind nemulţumirea călătorilor provocată de faptul că “(…) sunt nevoiţi să plătească un alt bilet pentru mijlocul de transport urban (…)”, precum şi faptul că numărul insuficient de staţii de oprire în tranzit, pe sensurile principale de deplasare pe raza municipiului Tîrgu-Mureş, conduce, în numeroase cazuri, la situaţia în care navetiştii nu reuşesc să ajungă la timp la locul de muncă sau la şcoală,          având în vedere numărul mare de sesizări şi reclamaţii din partea călătorilor, solicit sprijinul şi colaborarea Consiliului local al municipiului Tîrgu-Mureş pentru susţinerea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate de interes judeţean, fapt pentru care supun atenţiei Consiliului local al municipiului Tîrgu-Mureş propunerea operatorilor de transport de suplimentare a numărului de staţii utilizate la transportul judeţean de persoane, prin curse regulate.
         Principalele staţii nominalizate de operatorii de transport, propuse pentru suplimentarea numărului de staţii utilizate la executarea curselor regulate judeţene cu plecare/sosire în municipiul Tîrgu-Mureş, sau la efectuarea traseelor judeţene care tranzitează oraşul sunt:

 Pe bulevardul 1 Decembrie 1918:
,,Policlinica II”
vizavi de ,,Policlinica II”

 Pe strada Cuza Vodă:
,,Panov” – Piaţa Bulgarilor
vizavi de ,,Panov”(Staţia I.Maniu)

 Pe strada Gheorghe Doja:
staţia ,,Trecătorul” (în zona intersecţiei cu str.Budiului)
vizavi de ,,Trecătorul” (staţia ,,Gara CFR”).

         Faţă de cele prezentate, privind suplimentarea numărului de staţii pentru transportul judeţean de persoane, să fie favorabilă tuturor celor interesaţi şi să vină în sprijinul publicului călător din judeţ, fără ca acest lucru să afecteze interesele legitime ale comunităţii locale, propun Consiliului Local spre analiză şi aprobare prezentul proiect de hotărâre.

                                               Viceprimar
                                     Ec.Ciotlăuş Ionela-Claudia


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu