joi, 14 noiembrie 2013

Hotărâre privind măsuri pentru asigurarea functionalităţii Universităţii Cultural Ştiinţifice Tîrgu Mureş

ROMÂNIA                                                                                                  Iniţiator:
JUDEŢUL MUREŞ                                                                            Viceprimar Ciotlăuş Ionela
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ                     

         
HOTĂRÂRE
Privind măsuri pentru asigurarea functionalităţii Universităţii Cultural Ştiinţifice Tîrgu Mureş


Consiliul Local al Municipiului Tîrgu Mureş întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.10. 2012;
Având in vedere iniţiativa viceprimarului Municipiului Tîrgu Mureş Ciotlăuş Ionela prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
Având in vedere adresa nr.277/08.10.2012 înaintată  de D-na Torzsa Ildiko angajata Universităţii Cultural Ştiinţifice, înregistrată la Primăria Municipiului Tîrgu Mureş;
Având in vedere prevederile Regulamentului de organizare si funcţionare a Universităţii Cultural Ştiinţifice;
În temeiul prevederilor art.36(1), (2) lit.d,(6) lit.a, pct.1,4,5 si art.115 alin. 1 lit.b din Legea Administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,


HOTĂRĂŞTE:


Art. 1 - Se numeşte ____________________viceprimar al Municipiului Tîrgu Mureş, în calitate de reprezentant al Consiliului Local Municipal în Consiliul Ştiinţific al Universităţii, şi _________________________ consilier local al municipiului Tîrgu Mureş, in calitatea de înlocuitor al acestuia.

Art. 2 - Se aprobă numirea ______________________în calitate de director interimar al Universităţii, până la desemnarea unui nou director, prin concurs, organizat in condiţiile legii.

Art.3  -  Se aprobă alocarea urgentă a sumei de 10.000 lei în vederea achitării costurilor  necesare acreditării  Universităţii.

Art.4  -   Termenul de 10 zile prevăzut în art. 4 al HCL nr.50/2012, se prorogă pentru data            de 10.11.2012, iar termenul de la art.8 al HCL nr.8/2012 pentru 01.12.2012.
Dispoziţiile din art.1 al HCL nr.410/2011, ale art.1 din HCL nr.8/2012 şi ale art.1,  2, 3 şi 5 din HCL nr.50/2012, rămân în vigoare.


Art.5 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însarcinează viceprimarul municipiului numit la art.1 , prin Direcţia activităţi social culturale şi patrimoniale, Direcţia economică  si Direcţia comunicare şi organele de conducere ale Universităţii.


ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ            
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ   


EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre
Privind măsuri pentru asigurarea funcţionalităţii Universităţii Cultural Ştiinţifice Tîrgu MureşAvând în vedere sesizarea D-nei Torzsa Ildiko funcţionar economic la Universitatea Cultural – Ştiinţifică Tîrgu Mureş în calitate de reprezentant al Universităţii, prin care solicită rezolvarea situaţiei financiare a Universităţii prin aprobarea alocaţiei bugetare necesare funcţionării activităţii cultural-educative ale acestei unităţi, în considerarea acestei sesizări, se impune urgent a se lua măsuri de alocare bugetară a sumelor necesare acreditării cursurilor de formare profesională.
            De asemenea urmărind cursul istoric al acestei Universităţi se constată faptul că Primăria Tîrgu Mureş este un susţinător al mediului cultural universitar ştiinţific începând cu anul 2011, promovând un proiect de hotărâre de schimbare a denumirii Universităţii în acest sens, având în vedere interesul privind promovarea unui alt proiect de hotărâre de aprobare a Organigramei şi statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Universităţii, precum şi nominalizarea membrilor în Consiliul Ştiinţific, membri care azi nu mai au nici o calitate în Consiliul Local, precum şi ţinând cont de demisia d-nei director interimar Ţintoşan Doina Elena, se impune pentru a nominaliza din rândul consilierilor locali noi membrii ai Consiliului Ştiinţific şi numirea unui interimar pentru ocuparea postului de director al Universităţii, până la organizarea unui concurs pentru ocuparea postului.
Alocarea sumelor necesare acestei Universităţi în vederea dezvoltării şi finanţării în conformitate cu prevederile Legii nr.118/2006 art.3 lit.b) pentru a nu abandona aşa cum se prezintă sesizarea reprezentanţilor Universităţii, rolul acestui aşezământ cultural-educativ şi transformarea lui într-un centru comunitar de acces la informaţie, cultură şi ştiinţă de coeziune socială  prin diversificarea ofertei culturale şi creşterea gradului de acces şi participare a tîrgumureşenilor la viaţa cultural-ştiinţifică prin intermediul acestei Universităţi, care are o vechime de peste 50 de ani şi care azi nu beneficiază de sprijinul public necesar din punct de vedere financiar legal de funcţionare şi dezvoltare.
Suma minimă necesară funcţionalităţii acestei Universităţi este de 10.000 lei.
            Având în vedere cele expuse propun Consiliului Local spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind ,, Măsuri pentru asigurarea funcţionalităţii Universităţii Cultural – Ştiinţifice Tîrgu Mureş”.                                                                                                           Viceprimar

                                                                                              Ec. Ciotlăuş Ionela Claudia

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu