vineri, 17 august 2012

H O T Ă R Â R E A nr. 15, din 3 august 2012 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă şi facilităţi în vederea acoperirii pagubelor produse de incendiul din data de 07.07.2012 la blocul de locuinţe din Bulevardul 1848 nr. 48


Consiliul local municipal Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţă extraordinară de lucru,din data de 03.08.2012,
Având în vedere iniţiativa Viceprimarilor Ciotlăuş Ionela şi Józsa Tibor ai municipiului Tîrgu-Mureş prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre precum şi amendamentele propuse în plenul şedinţei consiliului local;
Văzând adresa nr. 32080/03.08.2012 înaintată de Asociaţia de proprietari nr. 30 prin administrator, în numele locatarilor afectaţi de incendiul din blocul nr. 48 situat în Bulevardul 1848,
înregistrată la Primăria Municipiului Tîrgu-Mureş;
În baza prevederilor art. nr. 3 lit. „f” şi „k”, art. nr. 18, art. nr. 27, art. nr. 59 din Legea nr. 481/2004 – Legea privind protecţia civilă, coroborate cu prevederile art. 27 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat precum şi prevederile art. 15 din Legea 273/2006 – Legea privind finanţele publice;
În temeiul art. 36 alin.(1), alin. (2) lit. „e”, alin. 9, art. 45 alin. 2 şi art. 115 alin. 1 lit. „b” din Legea nr. 215/2011 privind administraţia publică locală repulicată,
H o t ă r ă ş t e :
Art.1. Se acordă un ajutor de urgenţă, în cuantum de 1.500 lei/locuinţă familiilor/ persoanelor afectate direct de incendiul din data de 07.07.2012 la blocul nr. 48 din Bulevardul 1848 cu excepţia familiilor/persoanelor cărora li s-a stabilit acest ajutor prin dispoziţie a Primarului.
Art.2. Termenul de acordare al ajutorului umanitar este de trei zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art.3. Se aprobă ca Municipiul Tîrgu-Mureş să contracteze de urgenţă prin încheierea unui act adiţional, la contractul de executare de lucrări, lucrarea de refacerea a faţadei principale afectate de incendiu cu executantul lucrării de reabilitare, în condiţiile tehnice impuse de O.G. nr. 18/2009 pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu recuperarea sumelor investite, în condiţiile legii.
Art.4. De executarea prevederilor prezentei hotărâri răspunde Primarul municipiului Tîrgu-Mureş prin Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi Direcţia de şcoli – Serviciul juridic, logistic, licitaţii, asociaţii de proprietari.
Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica Asociaţiei de proprietari nr. 30, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, Primarul Municipiului Tîrgu-Mureş, Direcţiei Economice, Direcţiei de şcoli – Serviciul juridic, logistic, licitaţii, asociaţii de proprietari şi Direcţiei Tehnice.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu