miercuri, 16 aprilie 2014

Raport de activitate pe anul 2013

Raport  de  activitate pe anul  2013
Viceprimar, ec. Ciotlăuş Ionela-Claudia

În conformitate cu prevederile art.51, alin.4. din Legea nr.215/2001 cu privire la administraţia publică locală depun prezentul raport în calitate de viceprimar al Municipiului Tîrgu Mureş.
Pornind de la importanţa majoră pe care o ocupă într-un stat administraţia publică, de la rolul important al ,,Alesului local” dar şi al ,,cetăţeanului” ca principal beneficiar al serviciului public voi prezenta analiza activităţii mele de viceprimar ales, în urma alegerilor din anul 2012.
În cursul anului 2013 am participat la toate şedinţele ordinare şi extraordinare, atât ale Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureş, cât şi cele ale Comisiilor de specialitate a căror membră sunt, în cadrul acestora am manifestat un comportament activ şi pozitiv prin activitatea mea proprie, fără a îngreuna în nici un fel desfăşurarea acestora, la subiectul de pe ordinea de zi, intervenind, în mod pertinent, contribuind în mod eficient, argumentat la perfecţionarea şi amendarea unor proiecte de hotărâri, mi-am formulat şi exprimat opiniile faţă de conţinutul proiectelor dezbătute în plenul Consiliului Local prin prisma utilităţii şi necesităţii acestora, opinii bazate pe regulile şi valorile fundamentale pe care un ales local ar trebui să le respecte şi să le aplice.

În cursul anului 2013 am iniţiat şi am fost coiniţiator al următoarelor proiecte de hotărâre:
        
Luna ianuarie – sunt coiniţiator al proiectului de numire a comisiei speciale de analiză şi verificare a contractelor încheiate de municipiu Tîrgu Mureş în domeniul transportului local, salubritatea şi parcările publice, ca urmare a amendamentului formulat de subsemnata în şedinţa de plen din 31.01.2013 faţă de propunerea de organizare a unui referendum.
Obiectul comisiei a fost acela de a analiza nivelul indicatorilor de satisfacere a nevoilor populaţiei şi a indicatorilor de performanţă a optimizării acestor servicii, analiza asupra contractului de delegare a serviciilor publice având ca scop:
- satisfacerea cerinţelor şi a nevoilor de utilitate publică municipală;
- continuitatea serviciului;
- standardele şi indicatorii de performanţă ai serviciilor prestate;
- realizarea investiţiilor asumate prin contractul de delegare de către
prestatori;
- admiterea obligaţiilor contractuale privind plata redevenţelor;
- modul în care se gestionează şi administrează infrastructura edilitar-urbană;
- respectarea şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de delegat;
- asigurarea rentabilităţii şi eficienţei economice  a serviciilor publice în raport cu interesele Administraţiei Publice Locale.

Concluziile comisiei de verificare a acestor contracte fiind următoarele:

Referitor la contractul privind serviciul public de parcări:
- s-a constatat atribuirea defectuoasă a contractului aşa cum reiese şi din raportul Corpului de Control al Guvernului şi ANRMAP;
- s-a constatat neplata redevenţei conform numărului de locuri de parcare concesionate;
- s-a constatat taxarea locurilor de parcare şi în zone care nu au fost concesionate;
- s-a constatat nedelimitarea prin marcaj a locurilor de parcare;
- s-a constatat la contractul nr.169/2006 privind locurile de parcare pentru 13 străzi şi Complexul de Agrement şi Sport ,,Mureşul” inexistenţa emiterii bonurilor fiscale şi încasări mult diminuate în defavoarea municipiului sub pragul minim cerut prin contract astfel cheltuielile de întreţinere  a acestor zone pentru municipiu erau mai mari decât sumele încasate prin redevenţă.

Referitor la contractul de transport public local:
-  s-a constatat încetarea valabilităţii contractului încheiat cu SC Tudor Trans Serv SRL şi SC Siletina Impex SRL şi nerespectarea prevederilor legale de atribuire în conformitate cu prevederile Legii nr.92/2007 privind transportul public local;
- s-a constatat inexistenţa prevederilor contractului referitor la indicatorii de performanţă;
- s-a constatat degradarea infrastructurii de transport rutier public de persoane;
- s-a constatat nerealizarea investiţiilor impuse prin contractul de asociere;
-  s-a constatat neadaptarea Regulamentului de transport public local şi a planului de transport din anul 2002, acestea fiind depăşite din punct de vedere legislativ şi al aglomerării urbane actuale din municipiu;
- s-a constatat lipsa documentelor justificative de încasare a subvenţiilor de către Asocierea SC Tudor Trans Serv SRL şi SC Siletina Impex SRL.

Referitor la contractul privind serviciul public de salubrizare:
-  s-a constatat nerespectarea prevederilor contractului referitoare la investiţiile din sarcina concesionarului;
- s-a constatat facturarea serviciilor fără cântărirea deşeurilor, obligaţie asumată în caietul de sarcini, contract şi Regulamentul de salubrizare.
Faţă de toate aceste constatări expuse şi în plenul Consiliului Local am solicitat serviciilor din executivul Primăriei care aveau atribuţii de verificare a îndeplinirii obligaţiilor contractului, sancţionarea cu avertisment şi luarea tuturor măsurilor ce se impun pentru remedierea deficienţelor constatate, am transmis raportul comisiei şi instituţiilor abilitate, astfel încât contractele să producă efectele benefice ale unei administrări eficiente a patrimoniului public în interesul autorităţii publice locale, nu doar a operatorilor acestor servicii publice.

Luna februarie - iniţiator - Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale de analiză şi verificare a proiectelor de lucrări de investiţii de interes local din Municipiul Tîrgu Mureş – proiect aprobat.

Obiectivul acestuia fiind proiectele de dezvoltare a municipiului ce vizează amenajarea cu caracter permanent sau temporar bunuri ale domeniului public şi/sau privat, prin programe de lucrări publice de urbanism şi amenajare a teritoriului pentru urmărirea şi controlul tuturor proiectelor de lucrări publice – succesiune de acţiuni, preconizate  să se desfăşoare sub supravegherea şi cu aprobarea Consiliului Local  in funcţie de resursele financiare disponibile, pentru realizarea următoarelor obiective:

-      utilizarea raţională şi echilibrată a terenurilor necesare funcţionării municipiului;
-      asigurarea esteticii compoziţionale în realizarea cadrului constant şi amenajarea cadrului natural din municipiu;
-      protejarea populaţiei, cadrului natural şi construit contra poluării, riscurilor naturale şi tehnologice previzibile;
-      protejarea, conservarea şi acordarea statutului corespunzător de valoare a monumentelor culturii şi naturii;
-      dezvoltarea economică şi socială echilibrată în condiţiile respectării specificului municipiului.

         Luna martie - iniţiator - Proiect de hotărâre privind regulamentul local privind acordarea de scutiri la plata impozitului pe clădiri proprietarilor de apartamente din blocurile de locuinţe şi de imobile cu destinaţia locuinţe care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuiala proprie pentru creşterea performanţei energetice şi a celor care au executat lucrări cu privire la creşterea calităţii arhitectural-ambientale – proiect aprobat.
Acest proiect are drept scop diminuarea efortului public în condiţiile în care atât proprietarii, cât şi autoritatea locală au avut de câştigat de pe urma aplicării lui, proiectul presupune stimularea proprietarilor locuinţelor de a-şi reabilita din surse proprii locuinţele, având în vedere insuficienţa fondurilor de reabilitare, efortul public de 30 % din această investiţie în medie 7000 lei/apartament cât şi timpul îndelungat de aşteptare până la începerea efectivă a reabilitării.
În plus, costurile de reabilitare din surse proprii sunt infinit mai mici decât cele suportate din fonduri publice, iar efortul proprietarilor de a-şi reabilita din surse proprii este recompensat prin scutirea de impozitare.

         - coiniţiator - Proiect de hotărâre privind aprobarea completării componenţei Comisiei Locale Municipale de Avizare a Programelor, Proiectelor şi Lucrărilor cu impact asupra Spaţiilor Verzi din Municipiul Tîrgu Mureş – proiect aprobat.
Elaborarea acestui proiect s-a făcut ca urmare a nenumăratelor sesizări în ceea ce priveşte nerespectarea programului de tăieri şi plantări arbori, precum şi nerespectarea condiţiilor legale de protecţia mediului impuse de Legea nr.24/2007 şi completările ulterioare privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, se impune în vederea gestionării problemelor privind spaţiile verzi, implicarea unui număr mai mare de consilieri locali care să reprezinte interesele Consiliului Local Municipal în cadrul acestei comisii.

Proiectul reprezintă o formă de sprijin material, vizând protecţia socială cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la disciplină şi învăţătură, un proiect care susţine performanţele educaţionale ale elevilor.

          - coiniţiator - Proiect de hotărâre privind unele măsuri în aplicarea HCL nr.79/27.09.2012, prin care a fost aprobată prelungirea termenului la contractul nr. 321/08.10.2012 privind delegarea provizorie către SC Locativ SA a gestiunii serviciului de termie a municipiului Tîrgu Mureş pe o perioadă de 3 luni – proiect aprobat.

         -  coiniţiator - Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de întocmire a Registrului Spaţiilor verzi în municipiul Tîrgu Mureş – proiect aprobat.
         Elaborarea proiectului s-a efectuat urmare a nenumăratelor sesizări în ceea ce priveşte nerespectarea programului de tăieri şi plantări arbori, precum şi nerespectarea condiţiilor legale de protecţia mediului impuse de Legea nr.24/2007 şi completările ulterioare privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, se impune în vederea gestionării problemelor privind spaţiile verzi, demararea în regim de maximă urgenţă a întocmirii Registrului Spaţiilor verzi în municipiul Tîrgu Mureş.

         -  iniţiator - Proiect privind constituirea unei comisii speciale de analiză şi verificare a activităţii de colectare a  taxelor, a realizării veniturilor şi a cheltuielilor aferente privind funcţionarea, întreţinerea, reparaţiile si investiţiile la Complexul de Agrement şi Sport ,,Mureşul” – proiect aprobat.
         Elaborarea proiectului s-a efectuat ca urmare a propunerilor iniţiate de consilierii locali ai Partidului Naţional Liberal, referitor la reducerea taxelor de acces în Complexul de Agrement şi Sport ,,Mureşul”.

Luna mai - coiniţiator - Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri urgente în vederea atacării în instanţă a hotărârilor adoptate  la Adunarea generală a acţionarilor S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A. din 07 mai 2013 – proiect aprobat.

         Este un proiect care prevede accesul gratuit al tuturor grupelor sportive şcolare la bazele existente în administrarea Consiliului Local şi de asemenea alocarea sumelor necesare pentru achiziţionarea unui autocar de transport în vederea deplasării elevilor sportivi la competiţii.

- iniţiator - Proiect privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare din judeţul Mureş – proiect aprobat.
Proiectul s-a elaborat ca urmare a expunerii de motive nr.4998/25.03.2013 a Direcţiei de Dezvoltare Implementare Proiecte remisă unităţii administrativ teritoriale în vederea aprobării acestui regulament la nivel judeţean.
Proiectul de hotărâre a fost elaborat având în vedere faptul că Consiliul Local, prin intermediul compartimentului specializat din aparatul propriu, acţionează pentru îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari pentru respectarea prevederilor legale, precum şi pentru îndeplinirea de către acestea a obligaţiilor ce le revin pentru administrarea, gestionarea si întreţinerea construcţiilor şi instalaţiilor din condominii.
Astfel, pentru a crea un cadru unitar de aplicare a acestor numeroase reglementări ce cad sub incidenţa activităţii  şi pentru rezolvarea cât mai corectă a problemelor numeroase cu care se confruntă asociaţiile de proprietari, se impune stabilirea unor reglementări specifice care să îmbunătăţească activitatea acestora.
Luna septembrieiniţiator – Proiect privind convocarea Adunării generale a acţionarilor al S.C. The Science City for Research and Medical Informatics S.A.
Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale,  precum şi Actul Constitutiv al S.C. THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS S.A., pentru evaluarea activităţii operative desfăşurate de  către membrii Consiliului de administraţie de la înfiinţarea societăţii şi  până în prezent, precum şi faţă de potenţialul litigiu iscat  între membrii Consiliului de administraţie şi Consiliul Local, în vederea îndreptării acestor situaţii impardonabile create de unul din membrii Consiliului de administraţie, propun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre de convocare a A.G.A. a S.C. THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS S.A.,

         Proiectul a fost elaborat raportat la sesizările frecvente venite din partea populaţiei privind creşterea tarifelor la serviciile de apă şi canalizare precum şi sesizările referitoare la creşterea continuă a pierderilor ce rezultă din citirea contoarelor, diferenţe între suma contoarelor individuale şi contorul principal de branşament, diferenţe între 30-100 m³/luna, se impune ca Autoritatea Publică Locală, în vederea protecţiei utilizatorilor serviciilor publice de apă şi canalizare să constituie o comisie de verificare şi analiză a activităţii operatorului SC Compania Aquaserv SA, în vederea emiterii:
- unor propuneri de revizuire a strategiei de tarifare, luând în considerare evoluţia actuală a costurilor de operare şi impactul proiectului de investiţii, astfel încât creşterea cantităţii de apă vândută să fie stimulată de tariful real al regiunii de operare, ţinând cont de gradul de suportabilitate al consumului în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.246/2006, privind aprobarea strategiei naţionale prin accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare;
- reducerea consumurilor specifice de apă potabilă la utilizare, inclusiv prin contorizarea branşamentelor şi a consumului individual;

- reducerea pierderilor de apă, în conformitate cu prevederile contractului de delegare şi Legea nr.241/2006, privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare.

        - coiniţiator - Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 45 din 11.02.2008  privind închirierea spaţiului situat în P-ţa Victoriei nr. 33 în suprafaţă de 258,30 mp în vederea deschiderii unei librării şi aprobarea organizării licitaţiei publice în vederea închirierii spaţiului cu destinaţia librărie, situat în P-ţa Victoriei nr. 33 – proiect amânat.
         Proiectul a fost elaborat raportat la amendamentele propuse în Consiliul Local ţinând cont de împotrivirea consilierilor locali de a înstrăina imobilul aflat în patrimoniul oraşului. Proiectul vizează sistarea procedurilor de închiriere sau vânzare a spaţiului şi realizarea unei librării în parteneriat public-privat.
        
Acest proiect a fost elaborat având în vedere numărul mare de sesizări şi reclamaţii din partea călătorilor înregistrate la Consiliul Judeţean Mureş, pentru susţinerea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate de interes judeţean, se propune suplimentarea numărului de staţii utilizate la transportul judeţean de persoane, având în vedere faptul că numărul actual al staţiilor aprobate de autoritatea publică locală nu corespundea nevoilor de deplasare ale călătorilor care efectuau naveta la Tîrgu Mureş din localităţile limitrofe fiind lipsiţi de posibilitatea de a beneficia de acces nemijlocit la principalele zone de interes, aflate în proximitatea traseului parcurs pe teritoriul  municipiului Tîrgu Mureş.
         Din analiza actului administrativ emis de autoritatea publică locală, reiese că numărul staţiilor publice, destinate serviciului de transport judeţean de persoane prin curse regulate, nu corespunde nevoilor de deplasare ale călătorilor, deoarece persoanele transportate, care fac naveta din alte localităţi ale judeţului, sunt lipsite de posibilitatea de a beneficia de acces nemijlocit în principalele zone de interes, aflate în proximitatea traseului parcurs pe teritoriul municipiului Tîrgu-Mureş.
         Astfel au fost suplimentate următoarele staţii:
                 str. Gh. Doja – în faţa magazinului Kaufland-ambele direcţii
·        Cartierul Unirii – str. Tisei aproape de capătul străzii
     str. Decebal în faţa şcolii nr. 8
      str. Agricultorilor
·        str. Livezeni – în faţa magazinului Lidl - ambele direcţii
     în faţă la Centrofarm
·        B-dul 1 Decembrie 1918, zona Policlinica nr. 2, pe ambele sensuri
·        Str. Crinului – în spatele Şcolii nr. 2
·        Str. Cuza Vodă – În Piaţa Bulgarilor.

         Am participat activ la dezbaterea proiectelor de hotărâre, contribuind la modificarea sau amendarea acestora, aspecte consemnate în procesele verbale de şedinţă, procese care pot fi accesate pe site-ul instituţiei.
         Mi-am exprimat de fiecare dată votul în cunoştinţă de cauză şi am votat impotrivă atunci când am considerat că proiectul de hotărâre propus nu respectă cadrul legal sau afectează într-un fel sau altul interesul cetăţenilor.

În cadrul şedinţelor de Consiliu Local am propus amendamente sau modificări ale unor proiecte de hotărâre, după cum urmează:

- la proiectul de hotărâre privind concesionarea către S.C. Compania Aquaserv S.A. a noilor mijloace fixe aferente Serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, din domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş, realizate prin investiţii derulate de operator, recepţionate în anii 2011- 2012 – amendament privind propunere de completare a comisiilor de predare – preluare a bunurilor şi cu membrii din Consiliul Local nu doar membrii din executiv;
- la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr.241/2007 şi aprobarea noului Regulament de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi a celor fără stăpân sau abandonate, aflate pe domeniul public din Municipiul Tîrgu Mureş, a Caietului de sarcini şi Comisia de licitaţie – amendament privind propunere de stabilire a redevenţei impuse în caietul de sarcini 50 % din încasări, nu mai puţin de 100 mii lei/an;
- la proiectul de hotărâre privind preluarea de către ,,Asocierea pentru transport urban de călători Tîrgu Mureş S.C. Transport Local S.A. – S.C. Siletina Impex S.R.L” a traseelor de călători – am solicitat introducerea unui articol privind demararea tuturor procedurilor legale de atribuire în baza unui studiu de oportunitate trafic aprofundat asupra situaţiei reale actuale a transportului public de călători;
- la proiectul de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor necesare realizării investiţiei ,,Achiziţionare de containere subterane pentru depozitarea gunoiului menajer şi reciclabil” – amendament privind  propunere achiziţie containere subterane pentru întreg oraşul respectiv 300 bucăţi şi revizuirea implicită a regulamentului de colectare a deşeurilor şi impunerea în sarcina operatorului S.C. Salubriserv S.A. a acestor investiţii – amendament respins;
- la proiectul de hotărâre privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate pentru anul 2014 pentru Complexul de Agrement şi Sport ,,Mureşul” şi Bazinul Acoperit Piscina ,,ing. Mircea Birău” – amendament privind propunere extindere acces gratuit terenuri de sport din Complexul de Agrement şi Sport ,,Mureşul” nu doar pentru A.S.A. ci pentru toţi sportivii legitimaţi din Tîrgu Mureş – amendament respins;
- am propus respingerea în A.G.A. Aquaserv a majorării de indemnizaţii, salarii şi premii şi concomitent creşterea preţului apei ;
- m-am opus proiectului de reorganizare a reţelei şcolare prin comasarea grădiniţelor la şcoli şi închiderea liceului de chimie ,,Emil Aurel Dandea”;
-  m-am opus asocierii dintre Municipiul Tîrgu Mureş şi cluburile sportive private deoarece nu s-au respectat prevederile Legii nr.69/2000 privind Legea Educaţiei Fizice şi Sportului art.69 alin (2).
 Sistemul actual de formare a tinerilor sportivi trebuie deschis tuturor, fără discriminare în privinţa apartenenţei la un Club sau altul, proporţional cu obiectivele legitim urmărite şi componenţa numărului de sportivi/echipă astfel încât să se protejeze interesele morale ale tuturor sportivilor legitimaţi.
Crearea unui cadru mai sigur pentru finanţările publice acordate sectorului sportiv.
Organizaţiile sportive de drept privat dispun de numeroase surse de venit printre care: taxele de club, vânzarea de bilete la meciuri, publicitatea, sponzorizările, drepturile de difuzare, redistribuirea veniturilor în cadrul federaţiilor sportive, activităţi comerciale, subvenţiile publice etc.
Cu toate acestea se observă că unele cluburi beneficiază de acces mai rapid şi sume mai consistente decât alte cluburi cu performanţe similare.
În sportul practicat la nivel de începător, şansele egale şi accesul liber la activităţile sportive poate fi garantat numai prin intermediul unei participări publice corespunzătoare.
Consider aşadar, că este necesar să elaborăm un nou Regulament de sprijinire a activităţii sportive nediscriminatoriu ca cel actual cu elaborarea unor modalităţi optime de menţinere şi dezvoltare a unui model de finanţare mai durabil prin intermediul căruia să se acorde un sprijin pe termen lung tuturor organizaţiilor sportive.

   Am solicitat în repetate rânduri rezolvarea problemei privind şcolile retrocedate, prelungirea valabilităţii acestor contracte şi plata la zi a chiriei precum şi reabilitarea acestora având în vedere starea precară a acestor imobile.
-  am votat împotriva majorării impozitelor şi taxelor şi a introducerii unor taxe noi precum taxa de inmormântare, taxa de modernizare a sistemului de colectare deşeuri;
         - am solicitat conform Legii nr.215/2001 din partea primarului a raportului privind situaţia economico-socială şi de mediu a municipiului şi strategia privind situaţia economico-socială şi de mediu anului în curs;
         - am solicitat în conformitate cu prevederile Legii nr.325/2006 noua strategie a municipiului privind securitatea energetică, privind asigurarea dreptului fundamental al cetăţenilor la utilităţi, privind modalitatea de valorificare sau conservare a sistemului centralizat în care s-a investit peste 40 mil EUR.

În conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi Legii nr.52/2003 privind transparenţa publică decizională în administraţia publică, având în vedere statutul de consilier şi viceprimar în asigurarea liberului exerciţiu al mandatului, îndeplinind o funcţie de autoritate publică, am solicitat executivului următoarele:
- publicarea pe site-ul municipiului a tabloului privind nivelul tuturor taxelor şi impozitelor aprobate de Consiliul local;
- publicarea pe site-ul municipiului la secţiunea locuinţe, anexele privind lista de priorităţi pentru atribuirea de locuinţe prin actualizare permanentă;
- am solicitat definitivarea negocierii contractului colectiv de muncă la nivelul municipiului coroborat cu prevederile actuale ale legislaţiei muncii şi dialogului social cu menţiunea că la începutul anului 2013 acest contract era expirat şi neactualizat cu noile prevederi ale Codului Muncii privat de Legea nr.49/2010, Legea nr.147/2012 şi Legea nr.62/2011;
- am notificat municipiul în ceea ce priveşte neplata la termen a facturilor de utilităţi emise de furnizorul E-ON Energie România S.A. şi a S.C. Electrica S.A, menţionând obligativitatea respectării prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice de a face vărsăminte în termene de plată asumate contractual fără a acumula penalităţi de întârziere pentru cheltuieli curente de funcţionare ale Administraţiei Publice Locale;
- am solicitat contractul privind cantina socială şi documentaţia privind lista nominală a beneficiarilor acestui contract în număr de 4000 de persoane şi procedura de eliberare a tichetelor de masă şi programarea beneficiarilor la ridicarea şi servirea acesteia, precum şi lista beneficiarilor (nedeplasabili) precum şi modalitatea de ridicare, transport şi distribuţie a hranei;
- am solicitat efectuarea transportului materialului lemnos în conformitate cu normele legale, însoţite de actul de punere în valoare şi avizul de însoţire şi evidenţierea modalităţii de valorificare a masei lemnoase rezultată în urma tăierilor masive de copaci pe raza municipiului;
         - am solicitat ridicarea barierei de taxarea a parcării din str.Bartok Bella nr.2, unde în mod abuziv pe domeniul public s-a amplasat un punct de taxare a autovehiculelor care acced pe domeniul public, încasarea fiind făcută fără forme legale respectiv casă de marcat fiscalizată şi ilegal pe domeniul public respectiv pe spaţiul neconcesionat;
         - am solicitat planul executat de achiziţii în anul 2012 şi proiectul aprobat de plan de achiziţii pe anul 2013;
- am solicitat raportul controlului efectuat în cursul anului 2013 de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;
- am solicitat obligativitatea respectării prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi anume:
Art. 57. ,,(1) Ordonatorii principali de credite întocmesc şi prezintă spre aprobare autorităţilor deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuţie a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), în următoarea structură:
a)     la venituri:
- prevederi bugetare iniţiale;
- prevederi bugetare definitive;
- încasări realizate;
b) la cheltuieli:
- credite bugetare iniţiale;
- credite bugetare definitive;
- plăţi efectuate.
(2) Trimestrial şi anual, ordonatorii principali de credite întocmesc situaţii financiare asupra execuţiei bugetare, care se depun la direcţiile generale ale finanţelor public. După verificare, acestea întocmesc şi depun la Ministerul Finanţelor Publice situaţii financiare centralizate privind execuţia bugetelor prevăzute la art.1 alin.(2) , pe ansamblul judeţului, la termenele şi potrivit normelor stabilite de acesta. Ministerul Finanţelor Publice transmite spre informare Ministerului Administraţiei şi Internelor o situaţie financiară centralizată privind execuţia bugetelor locale.
(3) Ordonatorii principali de credite au obligaţia să întocmească şi să anexeze la situaţiile financiare anuale rapoarte anuale de performanţă, în care să prezinte, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate şi pe cele obţinute, indicatorii şi costurile asociate, precum şi situaţii privind angajamentele legale.
(4) Situaţiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de către ordonatorii principali de credite, spre aprobare, autorităţilor deliberative”;
- am solicitat sprijin din partea Direcţiei Arhitect Şef în vederea formulării unui răspuns favorabil şi a suportului tehnic necesar privind propunerea Societăţii Culturale şi de Atitudine Civică Transilvană ,,Glasul Moţilor” din România, de amplasare a drapelului naţional la toate intrările din municipiu, simbol al preţuirii însemnelor naţionale – proiect ce propune suport financiar prin achiziţionare material şi lucrările necesare de către societatea culturală, iniţiatoare a acestui ,,proiect simbol”;
- am solicitat raportul financiar privind organizarea evenimentului ,,Zilele Tîrgumureşene” cu detalierea costurilor aferente privind plata interpreţilor, plata meselor de protocol şi a celorlalte cheltuieli ocazionate de prelungirea la două săptămâni a desfăşurării ,,Zilelor  Tîrgumureşene”;
- am solicitat comisiei de circulaţie amenajarea traseului Piaţa Victoriei – Piaţa Trandafirilor – Piaţa Teatrului, în vederea siguranţei în trafic prin: semnalizare cu indicatoare de circulaţie adecvate – standardizate, marcarea cu vopsea a porţiunilor de carosabil pentru delimitarea faţă de benzile de circulaţie auto, schimbarea aliniamentului de parcare din formă de spic în formă paralelă cu trotuarele (în zona centrală);
- am solicitat S.C. Compania Aquaserv S.A. deschiderea dialogului în vederea identificării soluţiilor legale de sistare a penalităţilor privind datoriile istorice ale Asociaţiilor de Proprietari nr. 4, 191, 66, 107, 357, datorii istorice de peste 5 ani, suspendarea măsurilor de întrerupere a furnizării apei potabile care ar fi afectat cetăţenii care sunt cu plata la zi a datoriilor la utilităţi dar şi faţă de care sistemul actual de racordare comun iar afecta nejustificat. În acest sens am solicitat Asociaţiilor de Proprietari să întocmească planuri de eşalonare a datoriilor şi să le prezinte furnizorului S.C. Compania Aquaserv S.A;
- am sprijinit organizarea evenimentelor de implementare a unui program de administrare eficientă a deşeurilor în mediul urban, proiect derulat de Consiliul Judeţean Mureş;
- am sprijinit derularea întâlnirilor cu Asociaţiile de Proprietari din Tîrgu Mureş cu S.C. Media One S.R.L. subcontractant al consultantului Consiliul Judeţean Mureş, pe tema campaniei de conştientizare publică Mureşul reciclează sub sloganul ,,Parteneriat pentru mediu – Viitorul depinde de tine”;
- am solicitat certificatul de securitate al Stadionului Trans – Sil în Tîrgu Mureş str. Insulei, precum şi planul de evacuare aprobat în conformitate cu prevederile Legii nr.4/2008;
- am sesizat Instituţia Prefectului Mureş cu privire la adoptarea unor hotărâri ce privesc patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale, hotărâri adoptate şi avizate de legalitate de secretarul municipiului Tîrgu Mureş şi preşedintele de şedinţă, fără a întruni votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie. Hotărârile se referă la ,,Achiziţionarea unui teren necesar extinderii Cimitirului Livezeni” şi ,,Aprobarea investiţiei de amplasare a unui pilon de telecomunicaţii cu spaţii tehnice aferente”;
- am solicitat soluţionarea situaţiei lucrărilor de consolidare la imobilul din str.Moldovei nr.2 şi str. N.Grigorescu nr.4 B, imobile de locuinţe multietajat, care este în continuă degradare şi prezintă pericol public de risc seismic pentru locuitori;
- am solicitat Raportul de control întocmit de Curtea de Conturi a României;
- am solicitat executivului şi S.C. Compania Aquaserv S.A. urgentarea lucrărilor privind branşament-racord la sistemul de distribuire a apei potabile pentru locuitorii din strada Fânaţelor având în vedere identificarea unei situaţii de sănătate publică cauzată de inexistenţa unui punct de furnizare apă în locaţia strada Fânaţelor, cel mai apropiat punct fiind la 3 km, existenţa unei fântâni insalubre la o distanţă de doar 500 m, fântână neprotejată şi neavizată de Direcţia de Sănătate Publică dar şi existenţa numărului mare de copii şi familii ce trăiesc în această zonă;
- am solicitat sprijinul ADI Aqua Invest privind activitatea de monitorizare, analiză şi verificare a activităţii operatorului S.C. Compania Aquaserv S.A. pentru îmbunătăţirea performanţei serviciilor publice prestate către utilizatori în vederea verificării următoarelor:
- cauzele care au generat creşterea continuă de la delegarea serviciilor şi până în prezent a costurilor de operare;
- fundamentarea detaliată a preţului şi tarifelor practicate de operatorul de apă şi canalizare şi dimensionarea corectă a nivelului cotei corespunzătoare pierderilor de apă potabilă din sistemul de alimentare;
- fundamentarea tarifului privind serviciul de canalizare, astfel încât, acesta să reflecte cantităţile reale de apă uzată evacuată de utilizatorii casnici;
- fundamentarea taxelor şi tarifelor, percepute pentru activităţile conexe desfăşurate în cadrul SC Compania Aquaserv SA şi supunerea spre aprobarea organului colectiv de conducere al asociaţiei, în vederea conformării cu cadrul de reglementare aplicabil;
         - am solicitat raportul de audit privind activitatea Complexului de Sport şi Agrement ,,Mureşul”.
- am răspuns tuturor solicitărilor iniţiate de Avocatul Poporului atât în problemele legate de situaţia termiei în municipiu cât şi alte sesizări şi solicitări provenite de la cetăţeni.

Având în vedere nenumăratele sesizări primite de la cetăţeni, instituţii şcolare, elevi, profesori dar şi instituţii precum Consiliul Judeţean Mureş şi Avocatul Poporului am verificat şi sesizat atât direcţiile de specialitate cât şi primarul municipiului dar şi Instituţia Prefectului, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în ceea ce priveşte lezarea drepturilor acestora de a beneficia de prevederile unor Hotărâri de Consiliu Local adoptate la Tîrgu Mureş dar care nu au fost puse în aplicare şi anume:
- HCL nr.256/2010 - privind modificarea HCL nr. 73/26.02.2009 referitoare la aprobarea documentaţiei necesare organizării licitaţiei publice deschise pentru selectarea unui administrator unic pentru spaţiile situate in pasajul subteran din Piaţa Victoriei.care prevede la art. 1. ,, Municipiul Tîrgu Mureş, prin şi pe cheltuiala S.C. Locativ S.A. în termen de 45 de zile va efectua investiţiile necesare pentru punerea în funcţiune a pasajului pietonal, respectiv a construi o scară rulantă, un dispozitiv pentru persoanele cu handicap şi copertine”;
- HCL nr.375/2011 - privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 3/8 februarie 2011 privind aprobarea contractării unui credit furnizor în valoare de maxim 15.910.271 euro sau echivalent lei, pentru realizarea unor investiţii publice de interes local care prevede la art.4 (1). ,,pe întreaga durată a serviciului  datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Municipiului Tîrgu Mureş următoarele date:
a)     hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;
b)    valoarea finanţării rambursabile contractate în valuta de contract;
c)     gradul de îndatorare a Municipiului Tîrgu Mureş;
d)    durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;
e)     dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;
f)      plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă”;
- HCL nr.114/2011 - privind acordarea unor prestaţii sociale sub formă de tichete sociale;
- HCL nr.253/2011 - privind unele mãsuri în reglementarea situaţiei juridice a unui teren în suprafaţã de 7.805 mp situat în Tîrgu Mures str. Gh. Doja nr. 274-276.- propuneri comisie numită prin HCL şi modul de punere în aplicare a acestora privind eficientizarea administrării patrimoniului public;
- HCL nr.198/2011 - privind realizarea investiţiei ,,Amenajare depozit provizoriu de deşeuri şi drum de acces” de către S.C. Salubriserv S.A;
- HCL nr. 13/2012 - privind aprobarea unor măsuri în domeniul energiei termice din Municipiul Târgu Mureş;
- HCL nr. 79/2012 - privind unele măsuri în aplicarea HCL nr.35/2012 privind aprobarea actualizării componenţei comisiei de preluare a bunurilor de retur şi a bunurilor de preluare din partea Municipiului Tîrgu Mureş, respectiv art.2;
- HCL nr.119/2013 - privind acordarea burselor şcolare pentru anul şcolar 2012-2013;

Am activat în următoarele comisii în calitate de reprezentant al Consiliului Local:
-   secretar al Comisiei de studii, prognoze economice, sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Tîrgu Mureş;
-         membru în Comisia locală de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice;
-         membru în  Comisia pentru analiza solicitărilor de locuinţe sociale, de necesitate şi chirie fond de stat în vederea închirierii;
-         membru în Comisia nominalizată pentru evaluarea situaţiei tehnice, economice şi juridice a imobilului situat în str. Revoluţiei nr.9 (clădire veche a Liceului de Artă) extinsă la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ retrocedate cultelor;
-         membru în Comisia de jurizare a proiectelor depuse în baza Legii nr.34/1998, referitor la acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială;
-         membru în Comisia de licitaţii pentru spaţii la Administraţia Pieţelor;
-         preşedinte al Comisiei pentru întocmirea documentelor legale în vederea instituirii unui Management Energetic al obiectivelor de interes public prin Parteneriat Public Privat;
-         membru în Comisia pentru efectuarea procedurii de achiziţie în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş a unor locuinţe sociale;
-         membru în Comisia constituită în vederea vânzării prin licitaţie publică a imobilelor aflate în proprietatea privată a municipiului Tîrgu Mureş;
-         membru în Comisia de predare către operatorul S.C. Compania Aquaserv S.A. a noilor mijloace fixe aferente serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, din domeniul public al municipiului realizate prin investiţii derulate de operator, recepţionate în anii 2011-2012;
-         membru în Comisia de restituire a unor mijloace fixe concesionate către S.C. Compania Aquaserv S.A., trecerea acestora din domeniul public în cel privat a municipiului şi scoaterea lor din funcţiune, în vederea valorificării acestora;
-         membru al Comisiei speciale de analiză şi verificare a contractelor încheiate de Municipiul Tîrgu Mureş, în domeniul transportului local, salubrităţii şi parcărilor publice;
-         preşedinte al Comisiei speciale de analiză şi verificare a proiectelor de investiţii de interes local din Municipiu Tîrgu Mureş;
-         membru în Comisia Locală Municipală de Avizare a Programelor, Proiectelor şi Lucrărilor cu impact asupra spaţiilor verzi din Municipiul Tîrgu Mureş;
          -   preşedinte al Comisiei speciale de analiză şi verificare a activităţii din      cadrul Complexului de Agrement şi Sport ,,Mureşul” şi S.C. Administrator Imobile şi Pieţe S.A;
-    membru în Consiliul Director al ADI ECOLECT Mureş;
-    membru în Consiliul Ştiinţific al Universităţii Cultural Ştiinţifice;
-  membru în Consiliul Consultativ al Căminului pentru persoane vârstnice;
-  membru în Comisia de evaluare a ofertelor depuse privind desemnarea unui mandatar judiciar în dosarul nr. 209.1/43/2010 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
-    membru a Comisiei speciale de dialog cu Consiliul Judeţean Mureş, privind unele măsuri în vederea completării HCL nr.125/2001 referitoare la modificarea şi completarea inventarului bunurilor ce constituie domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş, aprobat prin HCL nr.213/1999;
-    membru în Consiliul de Administraţie la Grupul Şcolar Gheorghe
     Marinescu (an şcolar 2012-2013);                 
           -  membru în Consiliul de Administraţie la Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Dumbrava Minunată” (an şcolar 2012-2013 şi an şcolar 2013-2014);
 - membru în Consiliul de Administraţie la Colegiul Naţional ,,Alexandru   Papiu Ilarian (an şcolar 2013-2014);
 -  membru în Consiliul de Administraţie la Şcoala Gimnazială ,,Tudor Vladimirescu” şi Grădiniţa cu Program Normal (an şcolar 2013-2014).

Activitatea mea în cadrul comisiilor amintite a fost una proactivă, având în vedere familiarizarea mea cu problemele municipiului cât şi experienţa managerială şi profesională a subsemnatei astfel încât o parte din misiunile care mi-au fost încredinţate au fost finalizate cu succes şi eficienţă iar cealaltă parte este în curs de desfăşurare, finalitatea activităţii în cadrul acestora fiind efectuată în cursul anului 2014 sau cu caracter permanent de desfăşurare a activităţii.

O altă componentă a activităţii mele este cea a audienţelor publice care s-a desfăşurat conform Regulamentului de acordare a audienţelor în programul de audienţe convenit cât şi în afara acestuia, audienţe publice acordate la sute de  persoane.
Chiar dacă soluţionarea problemelor semnalate de cetăţeni în cadrul audienţelor nu a depins de competenţele mele direct, am sesizat toate aceste cazuri direcţiilor de specialitate şi primarului urmărind rezolvarea lor.
Toate activităţile mele ca viceprimar au fost centrate pe necesităţile tîrgumureşenilor, în vederea contactului privind problemele multiple pe care le au aceştia, precum şi spre soluţionarea acestora. Un lucru esenţial al activităţii mele a fost menţinerea unui contact strâns cu cetăţenii, pentru a oferi proiecte cât mai relevante şi soluţii din cele mai potrivite.
În cursul anului 2013 am avut dezbateri comunitare repetate în toate cartierele la care au participat sute de cetăţeni interesaţi de problemele şi soluţiile comunităţii de care aparţin.
Pentru rezolvarea problemelor locale care datorită barierelor dictatoriale dispuse de primar nu au putut fi soluţionate de Autoritatea Publică Locală, am iniţiat sesizări faţă de celelalte Instituţii ale statului precum: Instituţia Prefectului Mureş, Consiliul Judeţean Mureş, Guvernul României, Ministere şi Instituţii Deconcentrate.
Menţionez faptul că la fel ca şi în anul 2012 şi în acest an  primarul nu a asigurat cadrul legal şi normal de desfăşurare a activităţii administrative ce trebuie  să o desfăşor în calitate de viceprimar.
Astfel, nu s-a atribuit un birou de desfăşurare a activităţii în sediul Primăriei, nu s-a repartizat ştampila care să parafeze semnătura pe documentele iniţiate de subsemnata, mai mult a adresat o notificare tuturor instituţiilor deconcentrate în vederea interzicerii colaborării cu subsemnata, de asemenea aceeaşi notificare s-a transmis direcţiilor de specialitate din aparatul executiv şi societăţilor aparţinând Consiliului Local.
Cu toate acestea, nu am răspuns ostilităţilor şi mi-am desfăşurat activitatea în vederea îndeplinirii mandatului de viceprimar primit de la Consiliul Local şi cetăţenii muncipiului.
În exercitarea atribuţiilor primite am desfăşurat următoarele activităţi principale: - şedinţe operative de lucru cu serviciile subordonate, adrese de corespondenţă internă şi externă şi vizite pe teren.

În ceea ce priveşte exercitarea atribuţiilor voi relata în cele ce urmează punctual pe fiecare subiect, măsurile întreprinse de subsemnata.

Referitor la relaţia cu Consiliul Judeţean Mureş în ceea ce priveşte derularea proiectului ,,Managementul Deşeurilor din judeţul Mureş”, am constatat următoarele deficienţe majore, asupra cărora direcţiile de specialitate şi cei care au atribuţii în acest serviciu, nu le remediază, cu toate că au fost semnalate deja în repetate rânduri, cu toate că nu se respectă prevederile legale şi anume:
- nu s-a demarat licitaţia şi execuţia lucrărilor aferente drumului de acces şi utilităţiile necesare funcţionării staţiei de sortare-transfer-compostare de la Cristeşti/Vălureni, conform contractului de asociere în proiectul de management integrat al deşeurilor în judeţul Mureş;
- staţia de preepurare nou construită şi finalizată, nu este funcţională, fără justificări tehnice operative, cu toate că s-a luat un credit  pentru susţinerea financiară şi plătim dobânzi foarte mari, mai mult ea este într-o stare de degradare continuă.
Urmare a finalizării lucrărilor de închidere a depozitului neconform etapa I conform sesizărilor Consiliului Judeţean Mureş privind necesitatea racordării sistemului de colectare a levigatului din incinta depozitului la bazinul staţiei de epurare nefuncţională, impune conform solicitărilor mele repetate de a pune în funcţiune staţia de epurare.

Astfel, am sesizat obligaţiile municipiului asumate în calitate de partener în proiectul SMIDS Mureş privind:          
- realizarea drumului de acces şi a utilităţiilor necesare (alimentare cu energie electrică, apă şi canalizare) până la amplasamentul Cristeşti/Vălureni dar mai ales asupra consecinţelor asupra proiectului judeţean şi implicit municipal din contractul de finanţare, consecinţe negative generate de lipsa utilităţilor necesare funcţionării investiţiilor realizat dar şi alte consecinţe conexe precum:
- suportarea de costuri suplimentare semnificative legate de conservarea utilajelor şi securizarea amplasamentului;
- riscul pierderii garanţiei oferite de antreprenor ca urmare a deprecierii utilajelor datorită nepunerii în funcţiune;
-   riscul declarării de către Comisia Europeană a investiţiilor ca fiind neeligibile şi solicitarea returnării finanţării acordate.

Referitor la imobilul situat în Tîrgu Mureş str. Gh. Marinescu nr.50, imobil care face obiectul unui litigiu desfăşurat între primarul municipiului Tîrgu Mureş în contradictoriu cu Guvernul României judeţul Mureş - prin preşedintele Consiliului Judeţean Mureş şi intervenienţii Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi Ministerul Sănătăţii Publice, vă fac cunoscut următoarele aspecte sesizate în perioada de documentare:
-         acest imobil, în urma H.G. nr.867/2002 a fost transmis din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii  domeniului public al judeţului Mureş si in administrarea Consiliului Judeţean;
-          în conformitate cu prevederile H.G. nr.867/2002, art.2 ,, Darea în administrare, concesionare, închiriere şi schimbarea destinaţiei imobilelor transmise, se pot realiza numai în condiţiile legii şi cu acordul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi al Ministerului Administraţiei Publice”;
-   primarul municipiului susţine vătămarea dreptului de proprietate a acestor terenuri cu toate că la data transmiterii imobilelor înscrise la poziţiile nr.282, 283, 284, 287 şi 291 din Anexa  la H.G.R. nr.867/2002 în proprietatea judeţului Mureş, titularul dreptului de proprietate era Statul Român şi nu Municipiul Tîrgu Mureş;
-    referitor la conformitatea şi legalitatea veridicităţii documentaţiei cadastrale de întăbulare, Instanţa de judecată s-a pronunţat în mod irevocabil în dosarul nr.1784/320/2007, finalizat prin Decizia nr.218/R/2011 a Curţii de Apel Mureş, în sensul menţinerii ca fiind legală si temeinică încheierea de CF prin care  Consiliul Judeţean Mureş si-a intabulat dreptul de proprietate publică a judeţului Mureş asupra imobilului.
Potrivit HCJ nr.168/2010, corpul stradal şi cimitirul, care s-au extins pe proprietatea statului, transmisă prin HG nr.867/2002, au fost transmise municicpiului în condiţiile Legii nr.213/1998, urmare a solicitărilor municipiului dar preluarea faptică a acestora nu s-a realizat neexistând interes din partea Primăriei care revendică întreaga suprafaţă de teren, respectiv şi cea pe care proprietarul tabular era Statul Român până la predarea către Consiliul Judeţean Mureş.

Referitor la proiectul ,,Strada de legătură între Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Mureş şi str.Livezeni” în urma analizei documentaţiei am constatat faptul că proiectul a fost retras de la finanţare ca urmare a Ordinului Ministerului Mediului şi de Dezvoltare Durabilă nr.2387/2011 privind regimul de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrală a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, declararea zonei de pădure inclusă în proiect ca arie protejată şi implicit neavizarea de către mediu a acestui proiect.
Având în vedere faptul că municipiul nu a procedat la schimbarea proiectului tehnic cu schimbarea traseului care să nu fie afectat de situl Natura 2000, precum şi faptul că s-au accesat fonduri nerambursabile pe alte proiecte privind reabilitare drumuri municipale, acest proiect nu poate fi continuat decât prin reluarea întregii documentaţii tehnice, modificarea traseului şi accesarea fondurilor nerambursabile în baza unei noi cereri de finanţare .
În acest sens am propus schimbarea proiectului tehnic, traseul pe liziera pădurii şi renunţarea la cheltuieli inutile privind defrişarea pădurii respectiv a 7 ha de teren având în vedere în primul rând protecţia mediului la nivelul municipiului care impune plantări şi împăduriri, nicidecum defrişări sortite unor fantezii imobiliare irealizabile.

Referitor la  Staţiunea de cercetare dezvoltare pentru creşterea animalelor de blană.
                   Având în vedere demersurile iniţiate de către municipiul Tîrgu Mureş privind preluarea unor construcţii şi teren situate în Tîrgu Mureş, str. Între Movile, nr.1, încă din anul 2010 precum şi hotărârea Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, care a analizat şi aprobat în şedinţa din 18.12.2012 ,,Nota de propuneri privind încetarea activităţii la Staţiunea de cercetare-dezvoltare pentru creşterea animalelor de blană Tîrgu Mureş şi aprobată conform hotărârii nr.15/18.12.2012 privind demersurile de încetare a activităţii până la aprobarea desfinţării unităţii prin lege”, am reiterat prin adresa nr.161/2013 Ministerului Mediului şi Pădurilor şi Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva.propunerile municipiului Tîrgu Mureş de a prelua în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş şi administrarea Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş terenul şi construcţia conform HCL nr.427/2010.
Astfel, municipiul Tîrgu Mureş a depus pentru acest proiect în cursul anului 2013 cererea de finanţare a valorii totale a proiectului de 45 mil lei din care contribuţia proprie a municipiului este de 19 mil. lei, durata de implementare 19 luni după semnarea contrcatului de finanţare, dacă va trece de faza de evaluare şi va fi acceptat proiecul la finanţare.

Prin activitatea administrativă desfăşurată am participat în calitate de reprezentant al municipiului Tîrgu Mureş la acţiuni, manifestări cu caracter administrativ, social, economic, cultural, religios şi educativ şi anume:
- Lansare proiect - ,,Legende Europene - Gimnaziul Liviu Rebreanu - 23.01.2013;
- Masa rotundă cu titlul ,,Modele de bune practici privind dezvoltarea comunitară prin propriile forţe” organizat de Liga ,,Pro Europa” în colaborare cu Agenţia Naţională pentru Romi  -  24.01.2013;
         - Depunere de coroane la Statuia lui Alexandru Ioan Cuza cu ocazia aniversării a 154 de ani de la Unirea Principatelor Române - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş - 24.01.2013;
         - Dezbatere pe tema proiectelor de dezvoltare a judeţului Mureş, organizată de Consiliul Judeţean Mureş şi Instituţia Prefectului Mureş;
-  Simpozionul didactic ,,Creativitate şi inovaţie în educaţie” organizat de Casa Corpului Didactic Mureş, Universitatea ,,Petru Maior” şi Inspectoratul Şcolar Judeţean - 18.03.2013;
-  Adunare Generală CNSLR ,,Frăţia” - 19.03.2013;
- Campania pentru reducerea mortalităţii infantile ,,Bun venit pe lume” organizată de Secţia de Neonatologie Prematuri a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă  Mureş - 04.04.2013;
- Festivitatea prilejuită de Zilele Liceului Teoretic ,,Gheorghe Marinescu” - 05.04.2013;
 -  Întâlnire - Preventoriu copii TBC - 08.04.2013;
 -  Concurs creaţie literară în limba rromani ,,Ştefan Fuli” organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean - 11.04.2013;
-  ,,Aniversarea primilor 20 de ani Ambient” - 19.04.2013;
- Conferinţa ,,Forţa Argumentului, o şansă pentru un dialog public eficient” organizată de Academia de Advocacy - 26.04.2013;
 -  Depunere de coroane - 06.05.2013;
          - Conferinţa ,,Regionalizarea României - între tradiţie şi model european” organizată de Universitatea ,,Petru Maior”- 24.05.2013;
-  Festivitatea de absolvire - Grup Şcolar Aurel Vlaicu - 31.05.2013;
 - Festivitatea de absolvire Liceul Tehnologic ,,Gheorghe Marinescu”;
 - Stadiu de formare a Centrului Regional al Francofoniei pentru Europa Centrală şi Orientală organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş -03.06.2013;
          - Şedinţa festivă a Consiliului  Judeţean Mureş dedicată Aniversării Centenarului Palatului Culturii - 07.06.2013;
          -  Depuneri coroane - Ziua Eroilor - 13.06.2013;
 -  Inaugurare LIDL - 19.06.2013;
          - Conferinţa de Închidere Campania Ocupare ,,Eşti la un pas de angajare” - Regiunea Centru Tîrgu Mureş - 01.08.2013;
          - Centenarul Palatului Culturii organizat de Consiliul Judeţean Mureş - 07.09.2013;
          - Moment aniversar al Liceului Tehnologic Electromureş - ,,40 de ani de existenţă şi activitate didactică” - 03.10.2013;
 -  Lansare de carte - Asociaţia HIFA - 04.10.2013;
 - Şedinţă de lucru - Federaţia Asociaţiilor de Proprietari - 09.10.2013;
 -  Seminar ,,Management deşeuri” organizat de  Consiliul Judeţean Mureş - 11.10.2013;
  -  Prezentarea vehiculelor din gama Dacia adaptate pentru utilizări specifice  eveniment organizat de Renault Techmologie Roumanie S.R.L. - 24.10.2013;
 -  Lansare album ,,Palatul Culturii din Tîrgu Mureş 1908 - 1913” organizat de  Consiliul Judeţean Mureş - 24.10.2013;
 -  Festivitate de premiere a Concursului Interjudeţean de Matematică - Colegiul ,,Alexandru Papiu Ilarian” - 26.10.2013;
 -  Sesiune cu tema ,,Administraţia publică locală - promotor al egalităţii de şanse şi nondiscriminării în Europa diversităţii” eveniment organizat de Asociaţia Romano ButiQ - 06.11.2013;
          -  Conferinţă - Fundaţia Alpha Transilvană - 06.11.2013;
 - Campania ,,Elimină Ura” de marcare a  ,,Zilei Internaţionale Împotriva Fascismului şi Antisemitismului” - Asociaţia Divers - 08.11.2013;
 -  Masa festivă de binefacere ,, Lăsatul secului” organizată de Parohia Ortodoxă Tg.Mureş XIV - 14.11.2013;
 - Concert caritabil cu ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi organizat de Asociaţia Persoanelor cu Dizabilităţi Locomotorii - 03.12.2013;
 - Spectacol caritabil organizat de voluntarii SNAC - Asociaţia Children”s High Level Group (CHLG) – 04.12.2013;
          - ,,Aniversarea unui secol de la construirea primului baraj de priza in Tirgu Mureş” eveniment organizat de Adminstraţia Bazinală de Apă Mureş - 05.12.2013;
          - ,,50 de ani de la infiinţare” eveniment organizat de  Universitatea Cultural Ştiinţifică” - 12.12.2013;
         - ,,90 de ani de la crearea primului automobil aerodinamic” eveniment organizat de  Liceul Tehnologic Aurel Persu - 13.12.2013;
- Bilanţ, raport de activitate a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Horea” - 18.12.2013;
-  am participat la acţiunile de binefacere ,,donează câteva ore din timpul tău” organizat de Rotaract Club Teka şi Zanza în calitate de voluntar- 20.12.2013.

În încheierea raportului privind activitatea desfăşurată în cursul anului 2013, consider că încă sunt multe lucruri de făcut şi mă voi strădui ca în activitatea pe care o voi desfăşura în anul 2014 să continui toate proiectele începute şi activitatea în cadrul comisiilor speciale, astfel încât experienţa, disponibilitatea pentru munca pe care o fac cu pasiune, probitatea mea morală, perseverenţa şi dorinţa de a fi mereu alături de cei ce m-au ales, permanent receptivă la nevoile acestora, dublate de sprijinul şi  organizarea echipei Partidului Naţional Liberal, vor face ca nici un efort fizic, intelectual sau material să nu fie prea mare atunci când acţiunile sunt îndreptate spre cei aflaţi la nevoie, spre concetăţenii mei.
 Toate acestea sunt motivaţii ce mă determină să merg mai departe chiar şi în condiţiile date, să apreciez că rezultatele viitoare vor fi superioare celor prezentate până acum, pe măsura rigorilor cetăţenilor ce aşteaptă mai mult şi mai bine de la cei pe care i-au ales să-i reprezinte şi în care au investit încredere şi speranţa de mai bine.            Viceprimar                                                Tîrgu Mureş
         Ec. Ciotlăuş Ionela-Claudia                               .2014

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu