marți, 15 aprilie 2014

Planul de prevenţie şi gestionare a situaţiilor de urgenţă în caz de incendiu

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind unele măsuri de realizare a planului de prevenţie şi gestionare a situaţiilor de urgenţă în caz de incendiu 

În conformitate cu prevederile legale ce revin administraţiei publice locale privitor la protecţia civilă de interes local şi implicit naţional, în vederea realizării planului local de prevenţie şi gestionare a situaţiilor de urgenţă în caz de incendiu se impune alocarea unor resurse financiare în vederea dotării cu carburant şi echipamente autoutilitare ce vor fi utilizate în baza unui contract de parteneriat cu ISU Mureş şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Tîrgu Mureş.
Având în vedere numărul mare de intervenţii din Tîrgu Mureş dar şi a situaţiei complexe atât pentru stingerea incendiilor cât şi pentru intervenţii SMURD se impune ca obiectiv pentru realizarea planului de măsuri dotarea cu echipamente mobile specifice gestionării situaţiilor de urgenţă pe tipuri de risc prin servicii specializate aşa cum sunt detaliate aceste riscuri în Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor.
Beneficiile implementării acestui proiect sunt:
- Creşterea capacităţii de intervenţii în situaţiile de urgenţă în Tîrgu Mureş.
- Creşterea siguranţei cetăţeanului.
- Creşterea capacităţii de intervenţii în situaţii de descarcerare.
- Reducerea pierderilor de vieţi omeneşti.
- Creşterea protecţiei cetăţeanului, bunurilor şi mediului.
         Obiectivul specific al acestui proiect este îmbunătăţirea calităţii serviciilor de urgenţă în Tîrgu Mureş prin creşterea capacităţii pentru prevenirea, limitarea şi înlăturarea efectelor de acţiune negativă ale evenimentelor de urgenţă şi anume:
- Îmbunătăţirea nivelului tehnic de performanţă a serviciilor publice locale de urgenţă prin achiziţionarea de materiale şi echipamente specifice moderne, eficiente şi performante.
- Consolidarea capacităţii de colaborare şi conducere operaţională între comitetul local pentru situaţii de urgenţă, Serviciul Voluntar pentru situaţii de Urgenţă a municipiului Tîrgu Mureş şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Horea” a judeţului Mureş, în perspectiva îmbunătăţirii siguranţei populaţiei, salvgardării vieţii, proprietăţii şi bunurilor.
         Astfel, se propune alocarea sumelor necesare pentru acoperirea necesarului lunar de carburant de 700 litri aproximativ 4.500 lei/lună.
         Se propune sprijin financiar în vederea achitării unei autospeciale de lucru cu apă şi spumă de la pompierii din Marea Britanie a cărui sumă modică de preluare în dotare este de 16.000 lei.
         Se propune achiziţionarea unei autospeciale în valoare de 400.000 lei, destinată intervenţiei la incendiu, o autospecială complexă de intervenţii de capacitate mică cu acces în mediul urban pe străzile înguste sufocate de parcări printre blocurile de locuit unde autospecialele de mare capacitate nu pot ajunge în locuri unde de multe ori e nevoie de descarcerări uşoare şi incendii provocate în astfel de zone greu accesibile.
         Faţă de cele de mai sus, propun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.

Viceprimar
Ec. Ciotlăuş Ionela-Claudia       Proiect

ROMÂNIA                                                                                                Iniţiator:
JUDEŢUL MUREŞ                                                                    Viceprimar Ciotlăuş Ionela
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ                    


       H O T Ă R Â R E A  nr. ____
      Din _____________________


privind unele măsuri de realizare a planului de prevenţie şi gestionare a situaţiilor de urgenţă în caz de incendiu


Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru din data de 16.04.2014,

Având în vedere Expunerea de motive cu nr. 109 din data de 14.04.2014, iniţiată de viceprimar Ionela Ciotlăuş, privind unele măsuri de realizare a planului de prevenţie şi gestionare a situaţiilor de urgenţă în caz de incendiu;
Având în vedere adresa nr. 3605903 din 14 aprilie 2014 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Horea” a judeţului Mureş, precum şi necesitatea achiziţionării unei autospeciale complexe de intervenţie,
În conformitate cu prevederile art. 6 coroborate cu art. 27 lit. „d”, art. 63 şi  art. 68 alin. (1) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) alin. (6) lit. „a”, pct. 8 şi 15, art. 45 alin. (1) şi art. 115alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                                            H o t ă r ă ş t e :
Art. 1.  Se aprobă începând cu data de 01.05.2014 aprovizionarea lunară a cantităţii de 700 litri combustibil în vederea utilizării acestuia în cadrul acţiunilor de intervenţii şi aplicarea planului de măsuri de prevenţie şi gestionare a situaţiilor de urgenţă pe raza Municipiului Tîrgu Mureş.

Art. 2. Se aprobă achiziţionarea cu 16.000 lei a unei autospeciale de lucru cu apă şi spumă de la o formaţiune de pompieri din Marea Britanie, includerea acesteia în cadrul planului de măsuri şi gestionare a situaţiilor de urgenţă de pe raza Municipiului Tîrgu Mureş.

Art. 3. Se aprobă achiziţionarea unei autospeciale complexă de intervenţii de mică capacitate  în vederea dotării bazei operaţionale a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, prin finanţarea sumei de 400.000 lei din bugetul local în cursul anului 2014.

Art. 4. Modalităţile de aprovizionare, gestionare, utilizare şi decontare a combustibililor şi utilizarea autospecialelor se vor institui printr-un protocol de colaborare între Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Horea” Mureş, care se va încheia în 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Tîrgu Mureş prin Direcţia Economică, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Horea”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu