joi, 21 februarie 2013

Raport de activitate pe anul 2012În conformitate cu prevederile art.51, alin.4. din Legea nr.215/2001 cu privire la administraţia publică locală depun prezentul raport în calitate de viceprimar al Municipiului Tîrgu Mureş.
Debutul activităţii mele în legislativul Autorităţii Publice Locale a Muncipiului Tîrgu Mureş îl constituie şedinţa din data de 22.06.2012 de constituire şi validare a mandatelor consilierilor locali aleşi în urma Alegerilor Locale din 10 iunie 2012, din partea Partidului Naţional Liberal în cadrul Uniunii Social Liberale.
Hotărârea nr.5/2012 adoptată în cadrul acestei şedinţe a constituit alegerea şi validarea mandatului meu de viceprimar.
Pornind de la importanţa majoră pe care o ocupă într-un stat administraţia publică, de la rolul important al ,,Alesului local” dar şi al ,,cetăţeanului” ca principal beneficiar al serviciului public voi prezenta analiza activităţii mele de viceprimar ales, în cursul anului 2012.
Respectând întocmai Jurământul depus la validare, de a respecta Constituţia şi legile ţării, de a face cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterea şi priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Tîrgu Mureş, am dedicat toată munca şi priceperea mea tuturor cetăţenilor tîrgumureşeni, comunităţii în ansamblul ei, acţionând în scopul identificării nevoilor acestora şi în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii în Municipiul Tîrgu Mureş.
Pentru realizarea acestui deziderat am studiat şi mi-am însuşit principiile administraţiei publice locale stipulate de Legea nr.215/2001. Am acţionat în tot ceea ce am întreprins în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local şi cu normele legale în vigoare, respectându-le cu stricteţe.
Până în prezent, am participat la toate şedinţele ordinare şi extraordinare, atât ale Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureş, cât şi cele ale Comisiilor de specialitate a căror membră sunt, în cadrul acestora am manifestat un comportament activ şi pozitiv prin activitatea mea proprie, fără a îngreuna în nici un fel desfăşurarea acestora în condiţii civilizate, la subiectul de pe ordinea de zi, intervenind, în mod pertinent, contribuind în mod eficient, argumentat la perfecţionarea şi amendarea unor proiecte de hotărâri, mi-am formulat şi exprimat opiniile faţă de conţinutul proiectelor dezbătute în plenul Consiliului Local prin prisma utilităţii şi necesităţii acestora, opinii bazate pe regulile şi valorile fundamentale pe care un ales local ar trebui să le respecte şi să le aplice.

Am activat în următoarele comisii în calitate de reprezentant al Consiliului Local:
-           secretar al Comisiei de studii,      prognoze economice, sociale, buget finanţe şi administrarea   domeniului public şi privat al municipiului Tîrgu Mureş;
-                            membru  în Comisia locala de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice;
-                            membruu în  Comisia pentru analiza solicitărilor de locuinţe sociale, de necesitate şi chirie fond de stat în vederea închirierii;
-                            membru  în Comisia nominalizată pentru evaluarea situaţiei tehnice, economice şi juridice a imobilului situat în str. Revoluţiei nr.9 (clădire veche a Liceului de Artă) extinsă la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ retrocedate cultelor;
-                            membru în Comisia de jurizare a proiectelor depuse în baza Legii nr.34/1998, referitor la acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială;
-                            preşedinte al Comisiei nominalizate pentru preluarea ,,bunurilor de retur” şi a ,,bunurilor de preluare” din partea Municipiului Tîrgu Mureş ca urmare a încetării efective a contractului de delegare nr.301/2010 a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat de la S.C. E-Star Mureş Energy S.A.;
-                            membru în Comisia de licitaţii pentru spaţii la Administraţia Pieţelor;
-                            preşedinte al Comisiei pentru întocmirea documentelor legale în vederea instituirii unui Management Energetic al obiectivelor de interes public prin Parteneriat Public Privat;
-                            membru  în Comisia pentru efectuarea procedurii de achiziţie în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş a unor locuinţe sociale;
-                            membru în Comisia de predare-preluare a unităţilor locative achiziţionate de Municipiul Tîrgu Mureş în baza HCL nr.91/2012;
-                            membru în  Comisia constituită în vederea vânzării prin licitaţie publică a imobilelor aflate în proprietatea privată a municipiului Tîrgu Mureş;
-                            membru  în Comisia de predare către operatorul S.C. Compania Aquaserv S.A. a noilor mijloace fixe aferente serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, din domeniul public al municipiului realizate prin investiţii derulate de operator, recepţionate în anii 2011-2012;
-                            membru în Comisia de restituire a unor mijloace fixe concesionate către S.C. Compania Aquaserv S.A., trecerea acestora din domeniul public în cel privat a municipiului şi scoaterea lor din funcţiune, în vederea valorificării acestora;
-                             membru în Consiliul Director al ADI ECOLECT Mureş;
-                             membru în Consiliul Ştiinţific al Universităţii Cultural Ştiinţifice;
-                            am fost mandatată de Consiliul Local să semnez contractul de delegare a gestiunii serviciului de termie cu S.C. Locativ S.A., contract semnat la data de 08.10.2012;
-                            membru în Consiliul de Administraţie al Grupului Şcolar Gheorghe Marinescu;
-  membru în Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu Program Prelungit ,,Dumbrava Minunată”.
Activitatea mea în cadrul comisiilor amintite a fost una proactivă, având în vedere familiarizarea mea cu problemele municipiului cât şi experienţa managerială şi profesională a subsemnatei astfel încât o parte din misiunile care mi-au fost încredinţate au fost finalizate cu succes şi eficienţă iar cealaltă parte este în curs de desfăşurare, finalitatea activităţii în cadrul acestora fiind efectuată în cursul anului 2013 sau cu caracter permanent de desfăşurare a activităţii.
O altă componentă a activităţii mele este cea a audienţelor publice care s-a desfăşurat conform Regulamentului de acordare a audienţelor în programul de audienţe convenit cât şi în afara acestuia, audienţe publice acordate unui număr de 338  persoane.
Sesizările primite în urma audienţelor au fost repartizate direcţiilor de specialitate în vederea soluţionării şi motivării în cazul celor care nu au fost soluţionate.
Toate activităţile mele ca viceprimar au fost centrate pe necesităţile tîrgumureşenilor, în vederea contactului privind problemele multiple pe care le au aceştia, precum şi spre soluţionarea acestora. Un lucru esenţial al activităţii mele a fost menţinerea unui contact strâns cu cetăţenii, pentru a oferi proiecte cât mai relevante şi soluţii din cele mai potrivite.
În cele 6 luni de mandat am avut dezbateri comunitare repetate în toate cartierele la care au participat sute de cetăţeni interesaţi de problemele şi soluţiile comunităţii de care aparţin.
Pentru rezolvarea problemelor locale care datorită barierelor dictatoriale dispuse de primar nu au putut fi soluţionate de Autoritatea Publică Locală, am iniţiat sesizări faţă de celelalte Instituţii ale statului precum: Instituţia Prefectului Mureş, Consiliul Judeţean Mureş, Guvernul României, Ministere şi Instituţii Deconcentrate.
În conformitate cu dispoziţia primarului nr.1921 din 02.07.2012 privind delegarea unor atribuţii ale primarului către viceprimar, mi-au fost delegate următoarele atribuţii:
-                            coordonarea serviciilor publice municipale: Serviciul public de asistenţă socială; Cabinetele şcolare şi Creşele;
-                            coordonarea activităţii şi procedurii de executat de competenţa Autorităţii Publice Locale în relaţia cu Consiliul Judeţean Mureş, pentru realizarea proiectului ,,Managementul Deşeurilor din judeţul Mureş”;
-                            efectuarea demersurilor legale pentru continuarea procedurii necesare proiectului ,,Strada de legătură între Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş şi str. Livezeni”;
-                            reprezentarea Autorităţii Publice Locale în relaţia cu Consiliul Judeţean Mureş, în realizarea unui consens pentru stoparea procedurilor din justiţie şi soluţionarea pe cale administrativă a litigiului legat de imobilul din Tîrgu Mureş, str. Gh.Marinescu, nr.50.
La data de 04.07.2012 în conformitate cu dispoziţia primarului nr.1934, mi-au fost delegate atribuţii privind luarea măsurilor ce se impun pentru soluţionarea problemelor din domeniul energiei termice în municipiu şi analiza stadiului contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică.
Menţionez faptul că deşi mi-au fost repartizate atribuţii din partea primarului, acesta nu a asigurat cadrul legal şi normal de desfăşurare a activităţii administrative ce urma să o desfăşor.
Astfel, nu s-a atribuit un birou de desfăşurare a activităţii în sediul Primăriei, nu s-a repartizat ştampila care să parafeze semnătura pe documentele iniţiate de subsemnata, mai mult a adresat o notificare tuturor instituţiilor deconcentrate în vederea interzicerii colaborării cu subsemnata, de asemenea aceeaşi notificare s-a transmis direcţiilor de specialitate din aparatul executiv şi societăţilor aparţinând Consiliului Local.
Menţionez faptul că nu am fost invitată în toată această perioadă la nici o şedinţă operativă privind activitatea Primăriei, nu am fost invitată la nici un eveniment organizat de Primăria Tîrgu Mureş. Toate acestea fiind contrare uzanţelor de până acum în cadrul Primăriei.
Cu toate acestea, nu am răspuns ostilităţilor şi mi-am desfăşurat activitatea în vederea realizării atribuţiilor primite de la primar, Consiliul Local şi cetăţenii muncipiului.
În exercitarea atribuţiilor primite am desfăşurat următoarele activităţi principale: - şedinţe operative de lucru cu serviciile subordonate, adrese de corespondenţă internă şi externă şi vizite pe teren.
În ceea ce priveşte exercitarea atribuţiilor voi relata în cele ce urmează punctual pe fiecare subiect, măsurile întreprinse de subsemnata.
Referitor la relaţia cu Consiliul Judeţean Mureş în ceea ce priveşte derularea proiectului ,,Managementul Deşeurilor din judeţul Mureş”, am constatat următoarele deficienţe majore, asupra cărora direcţiile de specialitate şi cei care au atribuţii în acest serviciu, nu le remediază, cu toate că au fost semnalate deja în repetate rânduri, cu toate că nu se respectă prevederile legale.
Astfel, vă aduc la cunoştinţă următoarele:
- depozitul actual de deşeuri este  neconform şi trebuia închis din 2009, astazi încă se depozitează  deşeuri nu doar din Tîrgu-Mureş ci din mai multe zone ale judeţului, fără a întreprinde măsuri concrete de începerea închiderii  acestuia;
-  s-a întârziat licitaţia şi desigur astfel şi începerea execuţiei lucrărilor privind realizarea drumului de acces la amplasamentul construcţiei staţiei de transfer, sortare, compostare, compactare-ambalare deşeuri menajere;
- nu s-a demarat proiectul instalaţiilor electrice şi nu sunt aprobaţi indicatorii tehnico-economici ai instalaţiilor electrice necesare;
- staţia de preepurare nou construită şi finalizată, nu este funcţională, fără justificări tehnice operative, cu toate că s-a luat un credit  pentru susţinerea financiară şi plătim dobânzi foarte mari;
- împotrivirea permanentă a oamenilor din Vălureni;
- acţiunea de expropriere nu este finalizată şi s-au constatat zone afectate de construcţia drumului care nu au intrat în procedura exproprierii, prin  suprapunerea culturilor cu drumul existent , astfel datele  din teren nu mai coincid cu hartiile cadastrale;
- nu s-a obţinut acordul titularului  dreptului de concesiune în conformitate cu prevederile HCL nr.121/29.05.2012 şi nu s-a semnat actul adiţional de modificare a contractului  de delegare care impune la finalizarea proiectului integrat de preluare a gestiunii de către Asociaţia de dezvoltare intercomunitară ECOLECT Mureş.

Referitor la imobilul situat în Tîrgu Mureş str. Gh. Marinescu nr.50, imobil care face obiectul unui litigiu desfăşurat între primarul municipiului Tîrgu Mureş în contradictoriu cu Guvernul României judeţul Mureş-prin preşedintele Consiliului Judeţean Mureş şi intervenienţii Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi Ministerul Sănătăţii Publice, vă fac cunoscut următoarele aspecte sesizate în perioada de documentare:
-         acest imobil, în urma H.G. nr.867/2002 a fost transmis din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii  domeniului public al judeţului Mureş si in administrarea Consiliului Judeţean;
-          în conformitate cu prevederile H.G. nr.867/2002, art.2 ,, Darea în administrare, concesionare, închiriere şi schimbarea destinaţiei imobilelor transmise, se pot realiza numai în condiţiile legii şi cu acordul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi al Ministerului Administraţiei Publice”;
-   primarul municipiului susţine vătămarea dreptului de proprietate a acestor terenuri cu toate că la data transmiterii imobilelor înscrise la poziţiile nr.282, 283, 284, 287 şi 291 din Anexa  la H.G.R. nr.867/2002 în proprietatea judeţului Mureş, titularul dreptului de proprietate era Statul Român şi nu Municipiul Tîrgu Mureş,
-    referitor la conformitatea şi legalitatea veridicităţii documentaţiei cadastrale de întăbulare, Instanţa de judecată s-a pronunţat în mod irevocabil în dosarul nr.1784/320/2007, finalizat prin Decizia nr.218/R/2011 a Curţii de Apel Mureş, în sensul menţinerii ca fiind legală si temeinică încheierea de CF prin care  Consiliul Judeţean Mureş si-a intabulat dreptul de proprietate publica a judeţului Mureş asupra imobilului.
Imobilul din Tîrgu Mureş, str. Gh. Marinescu nu este în patrimoniul oraşului aşa cum se formulează în adresa nr.28942/638/10.07.2012, soluţionarea amiabilă a acestui litigiu este posibilă doar prin retragerea de către reclamant, respectiv  Primarul Municipiului, a acţiunii din justiţie.
Referitor la proiectul ,,Strada de legătură între Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Mureş şi str.Livezeni” în urma analizei documentaţiei am constatat faptul că proiectul a fost retras de la finanţare ca urmare a Ordinului Ministerului Mediului şi de Dezvoltare Durabilă nr.2387/2011 privind regimul de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrală a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, ordin în care este cuprinsă la pag.323 Pădurea Tîrgu Mureş Unitate Administrativ Teritorială cu un procent de 8 %.
Având în vedere faptul că municipiul nu a procedat la schimbarea proiectului tehnic cu schimbarea traseului care să nu fie afectat de situl Natura 2000, precum şi faptul că s-au accesat fonduri nerambursabile pe alte proiecte privind reabilitare drumuri municipale, acest proiect nu poate fi continuat decât prin reluarea întregii documentaţii şi modificarea traseului.
M-am implicat activ în identificarea problemelor termiei şi am găsit soluţii pentru reluarea furnizării agentului termic, însă, după numai câteva zile, din dispoziţia primarului, această atribuţie mi-a fost retrasă pe motivul că aş fi adus atingere imaginii publice a Autorităţii Publice Locale.
Nimic mai fals!  În realitate adevărata problemă a fost următoarea: de mai mulţi ani, Primăria a manageriat insuficient, investind haotic în acest sistem centralizat, achiziţionând centrale noi fără a investi în reabilitarea reţelelor de distribuţie. De asemenea, un alt factor a fost neachitarea de către Primărie a subvenţiilor necesare acoperirii preţului de producţie faţă de preţul de furnizare a populaţiei, fapt care a generat litigii cu furnizorul E-ON Energie România SA şi intrarea în incapacitate de plată sau în insolvenţă a societăţilor care au administrat în toţi aceşti ani, sistemul centralizat.
Am relatat toate acestea public, bazându-mă pe documente şi pe adevăr, iar rezultatul a fost retragerea atribuţiilor subsemnatei.
La fel ca şi în problemele termiei, m-am implicat activ şi am tratat cu spirit civic şi bună credinţă  problema gravă a incendiului la blocul cu zece etaje din B-dul 1848.
Am solicitat Serviciului de Asistenţă Socială să efectueze urgent anchetele sociale necesare acordării unor ajutoare de urgenţă familiilor afectate grav de respectivul incendiu, am solicitat primarului să dispună urgent măsuri de remediere a defecţiunilor tehnice ivite, iar rezultatul măsurilor dispuse de subsemnata a fost o scrisoare calomnioasă la adresa mea, adresată locatarilor acelui bloc şi retragerea atribuţiilor din domeniul protecţiei sociale, de către domnul primar.
Dar, cu toate acestea am iniţiat primul proiect de hotărâre ,,privind acordarea unui ajutor de urgenţă în vederea acoperirii  pagubelor produse de incendiul din data de 07.07.2012 la blocul de locuinţe din B-dul 1848, nr.48”.
Astfel, proiectul a fost adoptat în Consiliul Local, un număr de 20 familii afectate direct şi grav de incendiu au primit un ajutor umanitar în valoare de 1.500 lei şi s-au demarat lucrările de reabilitare a faţadei exterioare a blocului.
M-am implicat activ în rezolvarea problemei incidentului privind surparea tavanului în incinta imobilului Liceului de Artă, imobil retrocedat Bisericii Catolice, fapt ce a generat ,,abandonul” investiţiilor necesare în consolidarea şi amenajarea acelui imobil de către Primăria Tîrgu Mureş.
Am iniţiat un proiect de hotărâre privind măsuri urgente de realizare a lucrărilor de intervenţie prin aducerea la starea iniţială structural-arhitecturală a faţadei clădirii şi structurii de rezistenţă a acesteia, proiect care însă nu a beneficiat de viza de legalitate a d-nei secretar, cu toate că era bazat pe prevederile Legii nr.153/2011.
Cu toate acestea prin efortul Comisiei de analiză a situaţiei din str. Revoluţiei nr.9 la Liceul de Artă, am reuşit să negociem încheierea contractului de închiriere care era expirat şi acceptul Bisericii Catolice de a compensa datoria chiriei restante neachitate de Primărie cu lucrările de intervenţie necesare.
De asemenea pornind de la conceptul ,,Şcoala înseamnă viitorul”, studiind datele referitoare la situaţia patrimoniului şcolar tîrgumureşean afectat de deciziile de retrocedare a unor imobile (Gimnaziul Europa, Liceul de Artă, Liceul Bolyai şi Liceul Unirea) aparţinând cultelor religioase, imobile ce deservesc activitatea instructiv-educativă, am considerat că se impune o reevaluare a întregului patrimoniu şcolar tîrgumureşean prin conceperea unei strategii privind infrastructura şcolară în Tîrgu Mureş.
Necesitatea şi oportunitatea acestei strategii derivă din situaţia actuală a acestor şcoli care stau sub semnul incertitudinii din punct de vedere economic, juridic şi tehnic a spaţiilor de desfăşurare a procesului didactic. Cu toate acestea de peste şase ani, de când acestea au fost retrocedate nu s-a adoptat nici o decizie de reîntregire a patrimoniului şcolar.
Din analiza cost beneficiu a propunerilor privind adoptarea unei strategii pentru infrastructura şcolară, am identificat şi urmează ca în anul 2013 să adoptăm o decizie, în acest sens, având următoarele patru variante:
1)                             Varianta 0 (fără investiţii) şi anume cea de restructurare prin redistribuirea unităţilor de învăţământ prin comasarea acestora în cadrul structurii existente din proprietatea publică a municipiului.
2)                             Varianta cu investiţie minimă care presupune încheierea pe termen lung a unui contract de închiriere şi investiţii în reabilitarea imobilelor cu recuperarea din cuantumul  chiriilor a acestor cheltuieli.
3)                             Varianta cu investiţie medie care presupune achiziţionarea imobilelor retrocedate.
4)                             Varianta cu investiţie maximă care presupune construirea în regim de maximă urgenţă cu termen de finalizare sub un an a unui campus şcolar.
Problema soluţionării situaţiei acestor patru unităţi de învăţământ a fost una din priorităţile activităţii mele având în vedere importanţa majoră care se impune pentru conservarea viitorului şcolar în Tîrgu Mureş.
Am iniţiat proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri a proprietarilor apartamentelor din blocurile de locuinţe şi a imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuiala proprie pentru creşterea performanţei energetice şi a celor care au executat lucrări cu privire la creşterea calităţii arhitectural-ambientale.
Necesitatea acestui proiect de hotărâre derivă din nevoia de îmbunătăţire a performanţei energetice şi arhitectural-ambientale a clădirilor cât şi insuficienţa fondurilor publice locale necesare realizării acestor investiţii, pentru susţinerea acestora din surse proprii ale proprietarilor, se impune astfel instituirea unui sistem de facilitare la scutirea impozitului pe clădiri pentru o perioadă de 5 ani consecutiv pentru lucrări de intervenţie cu privire la creşterea calităţii architectural-ambientale şi 7 ani consecutiv pentru lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice.
Am propus Consiliului Local şi s-a adoptat H.C.L. nr.126/2012 achiziţionarea de către concesionarul serviciului delegat de deszăpezire, respectiv operatorul S.C. Salubriserv S.A., a unor sisteme GPS pentru monitorizarea exactă a activităţii, pe utilajele contractate.
Referitor la Programul de toamnă privind tăierile şi plantările de arbori m-am implicat activ în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei de reglementare şi administrare a spaţiilor verzi din zonele urbane.
Am constatat însă că municipiul deşi avea obligaţia legală încă din 2009 de a constitui registrul local al spaţiilor verzi în vederea organizării şi utilizării raţionale a acestora, a regenerării şi protecţiei lor eficiente,  nu s- a intocmit o astfel de evidenta a gestiunii spatiilor verzi.
Propunerea de tăieri era una cu efecte şi distrugeri ireversibile pentru aliniamente, aceste propuneri neţinând cont de importanţa ecologică a arborilor ci doar de schimbarea aspectului aliniamentului prin plantarea unor specii de vişin turcesc (Prunus Mahaleb), de talie mică care chiar dacă nu se rup sau se usucă, nu vor putea asigura nici pe departe rolul ecologic al arborilor existenţi de 50-100 ani.
Arborii mari actuali au fost plantaţi în urmă cu zeci de ani, când poluarea era aproape inexistentă, puieţii dezvoltându-se de atunci mult mai uşor pentru a ajunge la dimensiunile normale actuale.
Şansa ca puieţii de azi – în condiţii urbane mult schimbate faţă de acum zeci de ani, expuşi factorilor poluanţi de mediu actuali, să ajungă la naturitate fiind mult diminuată.
Am solicitat astfel inventarierea tuturor spaţiilor verzi pentru a organiza astfel evidenţa spaţiilor verzi în vederea folosirii raţionale a acestora, a regenerării şi protecţiei lor eficiente. Am propus identificarea pe teren a oportunităţii defrişărilor majore propuse de aparatul executiv mai ales în rândul aliniamentului de pe bulevardele principale vizate.
 Am participat la evaluarea situaţiei reale pentru a tăia doar arborii puternic degradaţi şi am propus în cadrul comisiei de avizare a programului de mediu prin invitaţia de participare şi a reprezentantului  Administraţiei Mediului, respectiv dl. dir. Ştefănescu, soluţia şi adoptarea măsurilor de plantare anticipat acţiunii tăierilor de arbori profund degradaţi, în vederea asigurării garanţiei ,,verde” atât de necesară într-un oraş puternic poluat ca Tîrgu Mureşul.
Referitor la alte atribuţii care mi-au fost delegate după retragerea celorlalte, conform dispoziţiei nr.2077 din 30.07.2012, am să redau stadiul demersurilor iniţiate de subsemnata după cum urmează:
1)                Emiterea acordului Romgaz RA pentru transmiterea în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş a imobilului din Tîrgu Mureş, Parcul Sportiv nr.11. Referitor la acest proiect, studiind documentaţia iniţiată de Consiliul Local din anul 2001 şi care nu s-a materializat până la această dată datorită faptului că actualul administrator Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva în repetate rânduri a transmis municipiului avizul negativ cu privire la această preluare.
Avizul negativ este motivat de faptul că locaţia în cauză este destinată cabalinelor ce aparţin patrimoniului genetic naţional al cailor de rasă, terenurile, clădirile şi caii de rasă care aparţin acestei secţii fac parte din domeniul public al statului şi se supun prevederilor Legii nr.213/1998 şi este parte integrantă a Depozitului de Armăsari  Tîrgu Mureş din structura Direcţiei Silvice Tîrgu Mureş şi administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva.
Transmiterea acestui teren, aşa cum s-a propus de către Municipiul Tîrgu Mureş ar însemna desfiinţarea Depozitului de Armăsari Tîrgu Mureş, ar afecta negativ programul naţional de ameliorare a cabalinelor, încetarea activităţii Clubului Hipic Romsilva, filiala Tîrgu Mureş şi scoaterea bazei hipice din programul competiţional al Federaţiei Eevestre Române şi al Federaţiei Eevestre Internaţionale.
Faţă de toate aceste motive, având în vedere importanţa acestui obiectiv Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva nu şi-a dat acordul pentru această preluare de către municipiu.
De asemenea cu toate demersurile iniţiate de Municipiul Tîrgu Mureş şi Instituţia Prefectului Mureş, din corespondenţa cu Ministerul Administraţiei şi Internelor rezultă şi împotrivirea acestora, astfel încât proiectul de Guvern iniţiat de Instituţia Prefectului Mureş a fost respins.
Am solicitat Direcţiilor de specialitate din executivul Primăriei, noi clarificări în ceea ce priveşte administrarea terenului şi a construcţiilor edificate pe acesta precum şi acordul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, de înstrăinare a bazei naturale şcolare a fermei didactice a Grupului Şcolar Traian Săvulescu, necesară schimbului de imobil propus de Autoritatea Publică Locală, am solicitat studiu de oportunitate şi impactul financiar asupra bugetului local.
2) Emiterea acordurilor din partea Ministerului Mediului şi Pădurilor respectiv Romsilva R.A. pentru transmiterea în proprietatea oraşului a unor imobile din patrimoniul Romsilva R.A. – staţiunea de cercetare pentru animale de blană, imobile situate în Tîrgu Mureş, str. Între Movile.
În conformitate cu atribuţiile primite, studiind documentaţia pusă la dispoziţie se reţin următoarele aspecte:
-  demersurile de preluare iniţiate de Municipiul Tîrgu Mureş încă din anul 2010, au fost nefinalizate până la această dată având în vedere vicii de procedură prin demersurile efectuate;
- staţiunea de cercetare-dezvoltare pentru creşterea animalelor de blană Tîrgu Mureş a trecut în baza OUG nr.29/14.04.2005 prin reorganizare potrivit hotărârii AGA, pe baza structurii şi a patrimoniului existente, în staţiunea de cercetare-dezvoltare, unitate fără personalitate juridică, în structura Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi în coordonarea ştiinţifică a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice. De aceea, orice modificare privind organizarea şi funcţionarea acestei staţiuni nu se poate face decât printr-un act normativ de acelaşi rang, respectiv lege sau ordonanţă de urgenţă.  
3) Emiterea acordului prin hotărâre a Consiliului Judeţean Mureş pentru transmiterea în proprietatea oraşului a Palatului Administrativ al judeţului Mureş.
Referitor la demersul municipiului de preluare a acestui imobil, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi-a exprimat dezacordul, respingând proiectul de hotărâre promovat de Instituţia Prefectului Mureş, datorită faptului că nu s-au respectat normele de tehnică legislativă, soluţiile propuse prin acest proiect nefiind temeinic justificate şi fundamentate în sensul neexistenţei cerinţelor care să reclame intervenţia normativă şi neluându-se în considerare interesul social şi politica legislativă în domeniu.
De asemenea, potrivit HG nr.706/1994, respectiv  prevederilor noului Cod Civil, palatele administrative sunt administrate de către Instituţia Prefectului, în majoritatea cazurilor, prin excepţie, de către Consiliul Judeţean, motivat de faptul că acestea îşi au sediul alături de Instituţia Prefectului.
În consecinţă, se reţine că nu este oportună continuarea demersurilor privind preluarea acestui imobil, având în vedere aspectele de legalitate necesare.
4) Obţinerea acordului Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru trecerea în proprietatea oraşului a terenului în suprafaţă de 17,3 ha şi construcţiilor degradate aflate în administrarea Inspectoratului de Jandarmi Mureş, situate în Tîrgu Mureş, str. Între Movile.
Faţă de acest proiect de intenţie din partea municipiului, deşi a fost respinsă documentaţia de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, urmând, a se reface în consecinţă, proiectul de referinţă încă din anul 2010, Autoritatea Publică Locală nu a mai refăcut această documentaţie cu solicitările Ministerului Administraţiei şi Internelor.
Astfel, în realizarea atribuţiile primite, am iniţiat către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ,,Col. Sabin Motora Mureş, reiterarea intenţiei municipiului de preluare şi reanalizarea oportunităţii însuşirii acestei intenţii din partea municipiului.
Am solicitat acordul de voinţă al acestora, în ceea ce priveşte intenţia de preluare, şi cu avizul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, în calitate de structură care are în subordine administrarea directă a imobilelor şi terenurilor aferente şi care cunoaşte cel mai bine nevoile de spaţii pentru realizarea, în condiţii optime, a misiunilor specifice.
5) Emiterea acordului Agenţiei Naţionale pentru Tineret şi Sport, pentru transmiterea în administrarea oraşului a terenului şi construcţiilor din Tîrgu Mureş, Aleea Carpaţi, nr.57, aflate în folosinţa Clubului Sportiv Mureşul (fostul ştrand 1 Mai).
În realizarea atribuţiilor, studiind documentaţia de preluare se reţine faptul că Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, menţionează că acest proiect nu poate fi avizat prin hotărâre de Guvern, până la finalizarea investiţiei şi încheierea procesului verbal de predare-primire între Compania Naţională de Investiţii S.A. şi Clubul Sportiv Mureşul.
Proiectul de amenajare a unui bazin de înot olimpic cu finanţare prin Compania Naţională de Investiţii S.A. conform H.G. nr.414/2007, prevede administrarea în această perioadă de către Compania Naţională de Investiţii a acestui bazin, până la finalizarea investiţiei.
Având în vedere faptul că fondurile pe acest Program de Investiţii a bazinului de înot olimpic Tîrgu Mureş au fost blocate, investiţia nefiind încă începută, am retransmis intenţia de preluare în administrarea municipiului atât Clubului Sportiv Mureşul cât şi Companiei Naţionale de Investiţii S.A.
Prin activitatea administrativă desfăşurată în cadrul Municipiului Tîrgu Mureş am participat la acţiuni, manifestări cu caracter administrativ, social, economic, cultural, religios şi educativ şi anume:
-   Gala premiilor de excelenţă în administraţie
     Poiana Braşov – 18.10.2012.
-         Întâlnirea regională organizată de Blocul Naţional Sindical privind proiect ,,Caravana Carierei” - Tîrgu Mureş – 07.11.2012.
-         Evenimentul pentru promovare a conceptului de inovare durabilă
Tîrgu Mureş – 04.10.2012.
-    Evenimentul de aniversare a 50 de ani de la înfiinţarea Combinatului de îngrăşăminte ,,Azomureş
              Tîrgu Mureş – 21.11.2012.
-         Evenimentul de aniversare a 105 ani de învăţământ comerţ   economie -Tîrgu Mureş – 28.11.2012.
-         Festivalul de decernare a distincţiei Fibula de la Suseni-01.12.2012
-  Conferinţa Naţională privind promovarea activităţii participative la nivel local în comunităţile tradiţionale şi marginalizării de romi pentru prevenirea căsătoriei timpurii - Tîrgu Mureş - 27.11.2012.
-         Workshop ,,Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
Tîrgu Mureş – 30.08.2012.
-         Evenimentul ,,Porţile Deschise” Fabrica de bere Heineken
Ungheni – 05.10.2012.
-         Tîrgul Naţional al Unităţilor Protejate.
-         Invitaţie Fundaţia Alpha Transilvania – Tîrgu Mureş – 16.10.2012.
-         Dezbatere publică – Program ,,Tăieri arbori” – 30.10.2012.
-         Eveniment ,,Combaterea fenomenului violenţei în familie”
Tîrgu Mureş – 23.11.2012.

În încheierea raportului privind activitatea desfăşurată în cursul anului 2012, consider că sunt încă multe lucruri de făcut şi mă voi strădui ca în activitatea pe care o voi desfăşura în anul 2013 să continui toate proiectele începute şi activitatea în cadrul comisiilor speciale, astfel încât experienţa, disponibilitatea pentru munca pe care o fac cu pasiune, probitatea mea morală, perseverenţa şi dorinţa de a fi mereu alături de cei ce m-au ales, permanent receptivă la nevoile acestora, dublate de sprijinul şi  organizarea echipei Partidului Naţional Liberal, vor face ca nici un efort fizic, intelectual sau material să nu fie prea mare atunci când acţiunile sunt îndreptate spre cei aflaţi la nevoie, spre concetăţenii mei.
 Toate acestea sunt motivaţii ce mă determină să merg mai departe chiar şi în condiţiile date, să apreciez că rezultatele viitoare vor fi superioare celor prezentate  până acum, pe măsura rigorilor cetăţenilor ce aşteaptă mai mult şi mai bine de la cei pe care i-au ales să-i reprezinte şi în care au investit încredere şi speranţa de mai bine.

Un comentariu:

 1. Sc ECOLOGIC A.M.B. S.R.L. elaboreaza REGISTRUL LOCAL AL SPATIILOR VERZI

  Intocmirea Registrului local al spatiilor verzi, cuprinde urmatoarele activitati:
  - inventarierea tuturor spatiilor verzi a arborilor si arbustilor de pe suprafata spatiului verde;
  - inventarierea tuturor terenurilor degradate din intravilan a arborilor si arbustilor de pe suprafata terenului degradat - daca este cazul;
  - inventarierea tuturor arborilor plantaţi pe lângă arterele de circulaţie, pe terenurile instituţiilor de învăţământ, ansamblurilor de locuinţe, lăcaşurilor de cult, cimitirelor şi altora asemenea;
  - inventarierea tuturor arborilor ocrotiti - daca este cazul, indiferent de starea de sănătate şi de dimensiunile acestora

  Registrul se va preda in format hartie si electronic - stik. Formatul electronic este un program special conceput pentru spatiile verzi cu ajutorul caruia se poate vizualiza fisa spatiului verde plansele cu toate spatiile verzi, arbori izolati, terenuri degradate, arbori ocrotiti precum si informatii din fisa tehnica a spatiului verde.conform Ord. nr. 1466 din 17/05/2010.

  Mentionam ca am intocmit Registrul spatiilor verzi pentru:
  1. Primaria Municipiului Pascani
  2. Primaria Orasului Harlau

  CONTACT Adrian Balan
  TEL. 0743 919741
  TEL/FAX. 0232 760424
  E-mail ecologic_amb@yahoo.com

  RăspundețiȘtergere