vineri, 1 februarie 2013

CAIET DE SARCINI privind activitatea de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar, fără stăpân şi abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Tîrgu-MureşCapitolul I.Generalitati

            1. Obiect si destinatie
Prezentul Caiet de sarcini cuprinde conditiile tehnice si organizatorice pe care trebuie sa le îndeplineasca agentul economic care solicita atribuirea contractului pentru prestarea activitatilor de ridicare, transport, depozitare si eliberare/restituire a autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar,fara stapan si abandonate pe drumurile publice ori pe domeniul public sau privat al Municipiului Tirgu-Mures.
De asemenea, Caietul de sarcini contine obligatiile agentului economic autorizat privind desfasurarea activitatilor de ridicare, transport, depozitare si eliberare/restituire a autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar
,fara stapan si abandonate pe drumurile publice sau pe domeniul public sau privat al municipiului Tirgu-Mures, precum si conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca pe toata durata valabilitatii contractului de concesiune.

2.Cadrul legal
Activitatile se vor desfasura în conformitate cu:
-prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala;
-prevederile Legii nr.49/08.03.2006 privind aprobarea OUG nr. 195/12.12.2002 si a regulamentului de aplicare a acesteia (H.G. nr.1391/04.10.2006) privind circulatia pe drumurile publice;
-prevederile Legii nr.155/2010 ( Legea Politiei Locale ) ;
-HG nr.147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar pe drumurile publice;
-HCL nr._____ /2012 privind modificarea HCL nr.241/2007 si aprobarea noului Regulament de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar, fara stapan si  abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Tîrgu-Mures , a Caietului de sarcini si Comisia de licitatie;
-HCL nr. 20/2008 modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Municipal nr.224/2002 referitoare la stabilirea unor masuri pe linia bunei gaspodariri,pastrarea curateniei,respectarea normelor de igiena si infrumussetatea Municipilui Tg.Mures;
-prevederile Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori a unitatilor administrativ teritoriale, modificata si completata prin Legea nr.309/2006, si Normele de aplicare aprobate prin HG nr.156/2006.


Capitolul II.Conditii tehnice

1.Conditii tehnice privind autovehiculele ce vor fi utilizate în activitatea de
ridicare si transport.
1.1. Sa corespunda din punct de vedere tehnic circulatiei pe drumurile publice.
1.2. Sa asigure ridicarea autovehiculelor si remorcilor din orice pozitie s-ar afla stationate pe drumurile publice ori pe domeniul public sau privat al Municipiului Tirgu-Mures.
1.3. Sa asigure integritatea autovehiculelor si remorcilor în timpul operatiunilor de ridicare, transport si depozitare.
1.4. Durata operatiunilor de ridicare sa nu depaseasca 10 minute în conditii climatice si tehnice normale.
1.5. Sa fie echipate cu lampi de lumina galbena intermitenta si sa aiba montate indicatoare sau dispozitive pentru semnalizarea perimetrului  de lucru atunci când opereaza în conditii de trafic rutier curent.
1.6. Pe durata desfasurarii operatiunilor, masina de ridicat si transportat trebuie sa aiba inscriptionata, la loc vizibil, activitatea pe care o desfasoara.

2.Conditii privind spatiul de depozitare a autovehiculelor si remorcilor ridicate.
2.1. Spatiul folosit pentru depozitarea autovehiculelor si remorcilor ridicate este pus la dispozitie de Primaria Municipiului Tîrgu Mures
2.2.Amenajarile minime ale locului de depozitare trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art.8 din Regulament si sunt urmatoarele:
                        - nivelarea terenului;
                        - imprejmuirea intregului perimetru;
                        - asternerea de piatra sparta. In cazul in care se considera necesar se poate asfalta sau betona intreaga suprafata sau parti din aceasta;
                        - asigurarea iluminarii pe timpul noptii si a pazei permanente;
                        - asigurarea unui spatiu administrativ pentru relatia cu publicul si pentru incasarea tarifelor prestatiilor, precum si amenajarea unei incaperi pentru depozitarea bunurilor din interiorul vehiculelor abandonate, ridicate de pe domeniul public;
                        - montarea unui post telefonic si asigurarea mijloacelor de comunicare ;
                        - montarea unui sistem de supraveghere video ( cu posibilitatea arhivarii imaginilor pentru o perioada de 30 de zile ) orientat asupra zonei de depozitare .
          2.3. Cheltuielile pentru realizarea acestor conditii cat si mentenanta spatiului de depozitare si a amenajarilor conexe acestuia cad în sarcina agentului economic autorizat – beneficiar al contractului de concesiune.

          Capitolul III.Conditii organizatorice

          1. Prestatorul va avea obligatia de a întocmi asigurare de raspundere
civila referitor la acest tip de activitate dupa adjudecare si pâna la expirarea  contractului.
          2. Programul de functionare al activitatii de ridicare, transport si depozitare a vehiculelor este:  zilnic intre orele 08,00 si 22,00 , acesta putand fi modificat, cu acordul partilor, in functie de necesitati.
          3. Programul de desfasurare a activitatii de eliberare/restituire a vehiculelor este: zilnic intre orele 08,oo si 22,oo , acesta putand fi modificat, cu acordul partilor, in functie de necesitati.
          4. Echipajele care desfasoara activitatile de ridicare, transport si depozitare vor actiona la solicitarea agentilor constatatori din cadrul Politiei Locale a municipiului Tirgu-Mures si numai împreuna cu acestia.
          5. Echipajele trebuie sa fie dotate cu statii emisie-receptie / telefoane mobile functionale, pentru asigurarea comunicarii intre ele si cu operatorul de la spatiul de depozitare a vehiculelor.`
          6. Prestatorul trebuie sa aiba în dotare camera video sau aparat foto digital pentru înregistrarea starii tehnice a autovehicului sau remorcii în momentul ridicarii ( data, ora,locul, si modul în care s-a desfasurat operatiunea de ridicare a vehiculului).
          7. Prestatorul trebuie sa aiba asigurat un numar de minim 3 echipaje ( a cate doua persoane ) de interventie .
          8. Agentul economic autorizat sa desfasoare activitatea de ridicare, transport, depozitare si eliberare a autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar pe domeniul public al Municipiului Tirgu-Mures, trebuie sa aiba în dotare minim 3 autovehicule necesare desfasurarii activitatii.
          9. Agentul economic autorizat sa desfasoare activitatea de ridicare, transport, depozitare si eliberare a autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar pe domeniul public al  Municipiului Tirgu-Mures, trebuie sa aiba în dotare calculator pe care sa fie instalata o aplicatie de gestiune a intregii activitati si a istoricului acesteia, cu posibilitatea arhivarii timp de 2 ani, precum si o evidenta operativa a acestei arhive.
         10. La eliberarea vehiculului agentul economic autorizat intocmeste procesul verbal de predare-primire si completeaza, conform Regulamentului, cele trei exemplare din procesul verbal de ridicare a autovehiculului stationat neregulamentar, intocmit de agentul constatator, cu datele persoanei care solicita restituirea autovehiculului ridicat, precum si cu mentiuni referitoare la cheltuielile de depozitare. Dupa completarea procesului-verbal de ridicare si semnarea acestuia si de catre persoana careia i-a fost restituit vehicului, un exemplar al procesului verbal de ridicare se inmaneaza solicitantului restituirii, un exemplar ramane la prestator si cel de-al treilea se trimite agentului constatator.
          În cazul restituirilor gresite agentul economic raspunde în mod direct fata de proprietarii pagubiti.
          11. Agentul economic autorizat sa desfasoare activitatea de ridicare,
transport,depozitare si eliberare a autovehiculelor de pe domeniul public, raspunde în mod direct fata de proprietarii acestora  pentru eventualele daune produse acestora ca
urmare a operatiunilor de ridicare, transport si depozitare, precum si a lipsurilor
constatate ca urmare a pazei necorespunzatoare.
          12. Agentul economic autorizat va depune, in conditiile legii, la Primaria Municipiului Tirgu-Mures o suma fixa , reprezentând redeventa aferenta contractului, rezultata in urma licitatiei.
                Nivelul minim al redeventei ca pret de pornire al licitatiei este de 10 % din incasari dar nu mai putin de 100.000 lei/an.

Amendament propus de Ionela Ciotlăuş:

Nivelul minim al redevenţei ca preţ de pornire al licitaţiei este de 50 % din incasări dar nu mai puţin de 100.000 lei/an.

Prezentul amendament reglementează procentual cota cuvenită municipiului mai ridicată avand în vedere faptul ca astfel  sumele plătite de cetăţeni să nu rămână în proporţie de 90% la societatea privată ci doar în proporţie de 50%. Consider că este echitabil pentru cetăţenii acestui municipiu, astfel încât, dacă sunt amendaţi, banii din amenzi să revină municipiului şi nu unei societăţi private.

Exemplu fundamentare economică:

Ridicări auto zilnice 5 auto/zi*350*365 zile/an = 638.750 lei = venituri societate privată care prestează serviciul de ridicare, depozitare, transport.

Executivul a propus ca suma de 63.875 lei ( 10% din venituri incasate) respectiv minim 100.000 lei să se intoarcă la municipiu.
Ionela Ciotlăuş a propus ca suma de 319.375 lei ( 50% din venituri incasate) să se întoarcă la municipiu.


          13. În cazul rezilierii contractului privind desfasurarea activitatilor de
ridicare,transport si depozitare a autovehiculelor si remorcilor, la cerea agentului economic sau ca urmare a nerespectarii clauzelor contractului, se va rezilia în mod automat si contractul de concesiune pentru terenul utilizat ca spatiu de depozitare, investitiile realizate pentru amenajarea acestuia urmând a ramâne în proprietatea Consiliului Local Tirgu-Mures.

Capitolul IV. Obligatii

           1 Obligatiile personalului angajat de agentul economic pentru desfasurarea
activitatilor de ridicare, transport si depozitare.

          1.1. Ridicarea autovehiculelor si remorcilor se va executa în prezenta agentilor constatatori autorizati numai pe baza procesului-verbal întocmit de acestia. Dupa momentul ridicarii autovehiculelor sau remorcilor, procesul-verbal, intocmit in 3 exemplare, se inmâneaza de catre agentul constatator echipajului care a efectuat ridicarea, in vederea completarii ulterioare a datelor persoanei care solicita restituirea autovehiculului ridicat, precum si cu mentiuni referitoare la cheltuielile de depozitare.
          1.2. Sa asigure integritatea autovehiculelor si remorcilor în timpul desfasurarii operatiunilor de ridicare, transport si depozitare.
          1.3. Sa asigure operativitate maxima în desfasurarea activitatilor de ridicare transport si depozitare a autovehiculelor si remorcilor.
          1.4. Echipa de intervente se va prezenta la locul indicat telefonic de agentii autorizati în timp de 30 minute.
          1.5. Sa asigure înregistrarea exacta a datei, orei si starii autovehiculelor si remorcilor predate spre depozitare si paza.
          1.6. Sa poarte pe timpul activitatii o îmbracaminte distincta de culoare galben sau portocalie, cu ecuson si însemne privind activitatea efectuata.

          2. Obligatiile agentului economic privind desfasurarea activitatilor de
ridicare, transport si depozitare.
         2.1. Sa aiba in dotare cel putin un post telefonic, cu program permanent, la care sa se poata obtine informatii privind vehiculele ridicate.
         2.2. Sa tina evidenta zilnica a masinilor ridicate si sa asigure o arhivare
corespunzatoare a documentelor referitoare la aceasta activitate.
          2.3. Sa  prezinte ,semestrial , catre Primaria Tirgu-Mures evidenta contabila privind  activitatea de ridicari  derulata semestrul precedent ;
          2.4. Sa achite, in conditiile legii, sumele datorate Primariei Municipiului Tirgu-Mures.
          2.5. Sa confectioneze panourile aditionale care sa avertizeze activitatea de ridicare a vehiculelor si sa le monteze in zonele stabilite de Comisia de circulatie a Primariei Municipiului Tirgu-Mures.
         2.6. Sa asigure integritatea autovehiculelor si remorcilor pe timpul
depozitarii acestora.
          2.7. Sa asigure în permanenta paza autovehiculelor si remorcilor depozitate.
          2.8. Raspunde in fata legii in cazul in care proprietarul ( detinatorul ) vehiculului ridicat demareaza o procedura judiciara ca urmare a daunelor rezultate din neandeplinirea conditiilor impuse in paragrafele 2.6. si 2.7.
          2.9. Sa asigure personalul minim necesar operatiunilor de ridicare si de eliberare a autovehiculelor si remorcilor in intervalul orar stabilit prin programul de functionare
          2.10. Sa asigure numarul minim de autovehicule necesare desfasurarii activitatii de ridicare si transport autovehicule
          2.11. Sa anunte în scris, anticipat cu 90 de zile, intentia de încetare a activitatilor de ridicare, transport si depozitare a autovehiculelor si remorcilor.

          Capitolul V. Preturi si tarife

          1. Tarifele pentru activitatile de ridicare, transport, depozitare si eliberare a autovehiculelor reprezinta un criteriu de selectie a ofertantilor in cadrul licitatiei.
          2. Se impun urmatoarele valori maxime ale tarifelor:

          - 300 lei fara TVA, pentru ridicarea si transportul vehiculului ;
          - 50 lei fara TVA / vehicul , pentru depozitarea pana la 6 ore inclusiv ;
          - 75 lei fara tva/ zi /vehicul , pentru depozitare  mai mult de 6 ore .

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu