miercuri, 27 martie 2013

Raport de activitate privind analiza şi verificarea contractelor încheiate de Municipiul Tîrgu Mureş în domeniul transportului local, salubrităţii şi parcărilor publiceComisia nominalizată prin HCL nr.12/2013, în vederea îndeplinirii mandatului dat de către Consiliul Local membrilor comisiei, pornind de la prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice care reglementează la art.9 raporturile juridice dintre autorităţile administraţiei publice locale şi utilizatorii acestor servicii cu rol specificat la pct. h) ,,să monitorizeze şi să controleze modul de respectare a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de operator prin contractele de delegare a gestiunii”, şi-a desfăşurat activitatea în perioada: 10.02.2013-26.03.2013.
            Activitatea comisiei s-a desfăşurat în şedinţe de lucru la care au participat membrii comisiei atât în ceea ce priveşte analiza documentaţiilor puse la dispoziţie cât şi pe teren.
Preşedintele comisiei şi cei doi viceprimari care au asigurat secretariatul executiv al comisiei au solicitat Direcţiilor de specialitate documentaţia necesară desfăşurării activităţii, au purtat discuţii cu reprezentanţi ai Direcţiilor de specialitate privitor la documentaţia solicitată şi activitatea derulată.
Referitor la documentaţia solicitată şi documentaţia pusă la dispoziţie membrilor comisiei se constată deficienţe privind transparenţa informaţiilor solicitate de membrii comisiei, informaţii ce au fost primite parţial sau chiar deloc în multe cazuri faţă de solicitări.
 Analiza contractelor derivă din dreptul Autorităţii administraţiei publice locale de  a-şi păstra prerogativele privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciilor de utilităţi publice, precum şi dreptul de a urmări, de a controla şi de a supraveghea îndeplinirea obligaţiilor privind realizarea serviciilor de utilităţi publice.

Scopul analizei contractelor a fost acela de a verifica:
- satisfacerea cerinţelor şi a nevoilor de utilitate publică municipală;
- continuitatea serviciului;
- standardele şi indicatorii de performanţă ai serviciilor prestate;
- realizarea investiţiilor asumate prin contractul de delegare de către prestatori;
- admiterea obligaţiilor contractuale privind plata redevenţelor;
- modul în care se gestionează şi administrează infrastructura edilitar-urbană;
- respectarea şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de delegat;
- asigurarea rentabilităţii şi eficienţei economice  a serviciilor publice în raport cu interesele Administraţiei Publice Locale.

CAPITOLUL I privind serviciul public de parcări în municipiul Tîrgu Mureş

Comisia a verificat contractele încheiate  între Municipiul Tîrgu-Mureş şi SC Tracia Trade Exim SRL, reprezentând raporturi juridice cu privire la exploatarea  parcărilor publice din Municipiul Tîrgu-Mureş:
  1. Contract nr. 16/20.01.2009 privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a parcărilor publice cu plată, pentru străzile aflate în Anexa 1 a contractului mai sus menţionat;
  2. Contractul de asociere nr. 169/25.04.2006 cu privire la parcările din incinta Complexului de Sport şi Agreement Mureşul, străzile din vecinătatea acestuia, Piaţa Armatei şi străzile învecinate.
În ceea ce urmează vom prezenta constatările Comisiei, situaţii de fapt şi de drept, separat pentru fiecare dintre cele două contracte.

Subcapitol: Contract privind delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a parcărilor nr.16/2009

 Comisia ia la cunostinţă raportul Corpului de Control al Primului Ministru din data de 13.10.2012 care, de la fila 29 până la fila 46, analizează legalitatea delegării gestiunii serviciului public de administrarea a parcărilor publice cu plată. Corpul de Control al Primului Ministru analizând înscrisurile care au stat la baza adjudecării acestui serviciu, documentele transmise de ANRMAP din 13.09.2012, Raportul de Control al ANRMAP nr. 3173/01.03.2010, procesele verbale de constatare şi sancţionare seria AR nr. 01603/2009 şi 01604/2009 ale ANRMAP, decizia nr. 584/2011 pronunţată de tribunalul Mureş secţia Contencios Administrativ şi fiscal, constată că atribuirea contractului având ca obiect delegarea serviciului public de administrare a parcărilor publice cu plată din Municipiul Tîrgu-Mureş a fost atribuit în mod defectuos deoarece oferta SC Tracia Trade Exim SRL era inacceptabilă, constatând în acelaşi sens comiterea infracţiunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice, faptă incriminată de art. 248 Cod Penal, raportat la art. 132 şi sesizează autorităţile judiciare competente. Tot în acelaşi sens, Raportul de control al Primului Ministru constată că fapta reprezentanţilor concesionarei  de a atesta date necorepunzătoare adevărului în vederea obţinerii atribuirii contractului reprezintă infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată.
      Astfel, însăşi încheierea contractului şi toate operaţiunile juridice care au precedat au fost încheiate în condiţii cel puţin discutabile asupra cărora există verificări şi în momentul de faţă ale autorităţilor judiciare competente în stabilirea şi combaterea infracţiunilor precum şi acelor administrative: Guvernul României şi ANRMAP.

Subcapitol: Constatări Contract nr.16/2009.

Comisia a verificat în teren unele din obligaţiile preconizate a se realiza pe domeniul public prin caietul de sarcini al delegării prin concesiune a gestiunii serviciului public de administrare a parcărilor şi a constatat următoarele:
- nu sunt delimitate prin marcaj locurile de parcare de pe străzile de staţionare cu plată (Anexa 1 a Contractului de concesiune – a se vedea BCR Finanţe)
-  nu au fost instalate cele 100 de camere de supraveghere prevăzute în caietul de sarcini (fila 64 din dosarul 1 pus la dispoziţia comisiei)
- Anexa 1 a Contractului de concesionare conţine expres şi limitativ străzile care reprezintă obiectul contractului de concesionare însă, în ciuda acestei situaţii, pe strada Tudor Vladimirescu sunt indicatoare care informează public obligativitatea plăţii taxei de parcare, percepându-se în acest sens, în mod ilegal, sume de bani de către concesionar pentru o zonă care nu este obiectul contractului de concesiune. Studiind procesele verbale ale amplasamentelor de la filele 1-26 din dosarul nr. 2, deşi această stradă, Tudor Vladimirescu, nu apare în caietul de sarcini şi Anexa 1 a contractului, din anul 2010 acest amplasament este predat fără să existe o procedură de licitare pentru aceasta, suplimentându-se fără o bază juridică, aplicându-se formula încetăţenită „din pix”. Aceeaşi situaţie se întâlneşte şi pentru strada Crizantemelor, incinta Hotelului Continental şi str. Liceului.
-  În baza art. 1 al Cap. 9 al Contractului de redevenţă care corespunde şi Anexei 1 a prezentului contract, obiectul concesiunii reprezintă 3119 locuri de parcare iar operatorul datorează redevenţa de 500.000 lei/an pentru cele 3119 locuri de parcare, respectiv 160,3 lei/an pentru fiecare loc de parcare. Analizând Anexa 1, fiecărei străzi îi sunt calculate locurile de parcare posiblile iar cuantumul total al locurilor de parcare este de 3119.
Analizând filele 156-163 ale dosarului 1, respectiv înscrisurile care arată modul de calcul al redevenţei în funcţie de numărul locurilor de parcare predate concesionarului în fiecare an în derularea contractului, observăm că în concret concesionarul nu a plătit niciodată redevenţa echivalentă pentru cele 3119 locuri de parcare licitate şi la care s-a obligat prin contract. Cu titlu de exemplu, dacă la începutul anului 2010 a plătit redevenţa pentru echivalentul a 2813 locuri de parcare, la finalul anului 2012 a plătit taxa echivalentă pentru doar 2201 locuri de parcare. În acest mod, a fost diminuată redevenţa, practic niciodată nu a fost achitată suma de 500.000 lei aşa cum s-a obligat prin contractul încheiat cu Primăria Tîrgu-Mureş. Această nebuloasă a numărului locurilor de parcare licitat şi plătit se datorează şi nerespectării obligaţiei contractuale de delimitare prin marcaje rutiere a fiecărui loc de parcare, conducându-ne la concluzia că lipsa delimitării locurilor de parcare a fost una de natură intenţionată în vederea influenţării cuantumului redevenţei.
Studiind procesele verbale de predare-primire, constatăm că aproximativ 55% din străzile date în concesiune au număr mai mic de locuri de parcare decât  este numărul licitat şi că unele străzi dintre cele licitate nu au mai fost predate.
Din documentele puse la dispoziţie cu privire la plata redevenţei, constatăm că aproape toate plăţile semestriale, aşa cum este concesionarul obligat prin contract, au fost achitate cu întârzieri chiar şi de 284 de zile, fapt ce denotă „seriozitatea” cu care concesionarul şi-a îndeplinit şi această obligaţie.
Camera de Conturi a judeţului Mureş, prin auditul Unităţii Administrativ Teritoriale a judeţului Mureş, în cursul anului 2012 constată de asemenea, neaplicarea măsurilor prevăzute de lege în vederea urmăririi şi încasării redevenţei cuvenite municipiului, în baza contractului de concesiune 16/2009 privind gestiunea serviciilor publice de administrare a parcărilor încheiat cu SC Tracia Exim SRL, estimând la rândul său un prejudiciu de 407.000 lei. Această instituţie cofirmă o dată în plus „seriozitatea şi buna credinţă” a părţilor în executarea contractului de concesiune.

Cu privire la Contractul de concesionare a serviciului public de administrare a parcărilor nr. 16/2009, comisia propune:
- însuşirea de către Consiliul Local a Raportului Corpului de Control al Primului Ministru şi identificarea soluţiei prin care să se restabilească ordinea juridică care a fost încălcată cu ocazia încheierii acestui contract;
- într-un termen de 3 luni, să se realizeze toate investiţiile la care era obligat concesionarul;
- delimitarea prin marcaj a locurilor de parcare de pe străzile de staţionare cu plată;
- recuperarea redevenţei neîncasate care corespunde diferenţei dintre locurile de parcare concesionate (3119) şi cele pentru care s-a plătit în concret redevenţa;
- îndepărtarea plăcuţelor care informează necesitatea plăţii taxei de parcare pe cele 4 străzi care nu fac obiectul contractului;
- delimitarea prin marcaj a locurilor de parcare de pe străzile de staţionare cu plată. 

Subcapitol: Contract de asociere nr.169/2006.

 Contractul de asociere nr. 169/2006  vizează parcări publice cu plată pentru 13 străzi şi incinta Complexului „Weekend”. Spre deosebire de celălalt contract, în acesta nu sunt identificate nici măcar estimativ numărul locurilor de parcare pentru care trebuie plătită taxă. Redevenţa plătită Primăriei, conform art. 3 din contract, este reprezentată de cota de 50% din profitul generat de către încasările din exploatare.
Comisia, sesizată fiind de către mulţi cetăţeni ai Municipiului Tîrgu-Mureş cu privire la faptul că la barierele de la intrarea Complexului „Weekend” nu se emit bonuri fiscale, a adresat o cerere, în temeiul art.8 lit. C al Contractului de asociere, prin care a solicitat să i se pună la dispoziţie bonurile fiscale dintr-un anumit interval de timp din cursul anului 2012.  Această solicitare dorea să clarifice dacă cele sesizate de cetăţeni sunt sau nu adevărate. Răspunsul primit în data de 06.03.2013 de la SC Tracia Trade Exim SRL, prin care aceasta refuză să pună la dispoziţia comisiei copii după bonurile fiscale, confirmă că cele reclamate de cetăţeni sunt adevărate.
Această concluzie se bazează şi pe o serie de situaţii care reies din deconturile lunare dintre Primaria Tîrgu-Mureş şi societate, respectiv, în luna iunie 2008 societatea virează Primăriei Tîrgu-Mureş  11,95 lei, în luna iunie 2009 – 14.819 lei, iunie 2010 – 1.332 lei, iunie 2011 – 369 lei, iunie 2012 – 652 lei. Din rapoartele cu privire la prezenţa cetăţenilor în complexul Weekend, estimată a fi la cîteva mii de cetăţeni zilnic, nu se justifică ca încasările să fie atât de mici. Dacă în 2009, luna iunie, s-au încasat de către societate aproximativ 30.000 lei, este imposibil ca în lunie iunie ale celorlalţi ani să se realizeze încasări de 40 lei (2008), 700 lei (2011). Conform art. 3 al contractului de asociere, cota de venituri a Primăriei nu poate, în nicio situaţie, să fie mai mică de 15.000 lei anual. Dacă, spre exemplu, în anul 2008 suma datorată Primăriei a fost de fix 15.000 lei,  pentru anul 2007 de 18.360 lei, în 2009 de 72.151 lei, cu ocazia trecerii în deceniul II al acesti secol, încasările Primăriei au scăzut sub pragul minim acceptat de contract, respectiv 10.903 lei în 2011 şi 10.121 lei în 2012, situaţie inacceptabilă.
Ne propunem un calcul foarte simplu: valoare tichetelor, conform documentelor fiscale depuse Primăriei Tîrgu-Mureş, se ridică la impresionanta sumă de 2050 lei iar dacă facem o medie de încasări pe zi, reiese suma de 68 lei încasaţi în fiecare zi de către societate pe cele 13 străzi şi în incinta Complexului „Weekend”.
Nefiscalizarea încasărilor taxei de parcare, aşa cum este pretinsă de cetăţeni că are loc, influenţează în mod direct şi nemijlocit cuantumul redevenţei care trebuie achitată lunar Municipiului Tîrgu-Mureş. Practic, cheltuielile cu întreţinerea zonelor de parcare date în concesiune (iluminat public, salubrizare) sunt mai mari decât redevenţa achitată de către concesionar.
De asemenea, Comisia constată că bariera din spatele Complexului „Weekend” cenzurează accesul în localitatea vecină (Sîngeorgiul de Mureş), provocând o încălcare a libertăţii de circulaţie a persoanelor. Foarte multe persoane au sesizat această încălcare iar Comisia nu poate să rămână indiferentă.
Comisia constată şi faptul că societatea comercială SC Tracia Trade Exim SRL nu a asigurat şi instalat coşuri de gunoi şi nu a dotat serviciul de resort al Primăriei cu instrumente de măsurare şi procesare a datelor primite, care să ne permită verificarea şi controlul încasărilor în mod independent.

Subcapitol: Concluzii

Având în vedere cele de mai sus, Comisia propune rezilierea contractului de asociere nr. 169/2006 încheiat cu SC Tracia Trade Exim SRL, din culpa exclusivă a asociatului, în vederea restabilirii ordinii juridice cu privire la toate încălcările contractuale şi legislative pe care le-a comis asociatul. Această reziliere priveşte modul de administrare a bunurilor aflate în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu-Mureş, Comisia propunând ca parcarea în locaţiile prevăzute în contractul de asociere să fie gratuită pentru cetăţenii Municipiului Tîrgu-Mureş, iar parcarea din incinta complexului Week-end să fie administrată de către Administraţia Complexului Week-end.

Subcapitol: Documente solicitate şi neprimite.

Menţiuni referitoare la documentele solicitate şi neprimite de către membrii comisiei în perioada de documentare.
Au fost solicitate şi nu s-au prezentat următoarele documente:       
- rapoarte de încasări fiscale
- dovada realizării investiţiilor
- rapoartele Curţii de Conturi.


CAPITOLUL II privind serviciul public de transport local în municipiul Tîrgu Mureş

   Comisia a verificat toate cele trei contracte şi acte adiţionale ulterioare încheiate cu operatorii de transport după cum urmează:
1) Contract încheiat între Municipiul Tîrgu Mureş şi S.C.Tudor Trans S.R.L nr.1840/21.10.1999,
                   -Act adiţional nr.325/09.12.2002.
2) Contract încheiat între Municipiul Tîrgu Mureş şi S.C. Siletina S.R.L. nr.1780/14.10.1999,
                  -Act adiţional nr.328/11.12.2002,
                  -Act adiţional nr.416/14.11.2008.
3)  Contract de asociere între S.C. Transport Local S.A. şi S.C. Siletina Impex S.R.L.
-Act adiţional nr.1/2002,
-Act adiţional nr.2/2004,
-Act adiţional nr.3/2006,
-Act adiţional nr.4/2009.

Subcapitol: Constatări

      În urma verificărilor comisiei s-au constatat următoarele:
- contractele de transport public local prezentate mai sus sunt încheiate în urmă cu 13-14 ani de zile, acestea nefiind ajustate la nevoile actuale de deservire a populaţiei şi la cerinţele legislative actuale mult modificate şi îmbunătăţite faţă de anul 1999;
- contractul încheiat cu SC Tudor Trans  Serv SRL şi SC Siletina Impex SRL şi-a încetat valabilitatea în luna decembrie 2012;
-contractul de asociere încheiat între SC Transport Local SA şi SC Siletina Impex SRL îşi va înceta valabilitatea la 19.04.2013;
-  nu s-au evaluat şi nu s-au menţionat în aceste contracte indicatorii de performanţă ai serviciului public de transport;
-  nu s-a îmbunătăţit infrastructura de transport rutier public de persoane în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare;
- nu s-au făcut adaptările necesare pentru transportul persoanelor cu nevoi speciale conform legislaţiei în vigoare;
-  nu s-au realizat integral investiţiile impuse prin contractul de asociere de către S.C. Siletina Impex SRL;
- nu s-a modificat şi adaptat Regulamentul de organizare a transportului public de persoane în Tîrgu Mureş şi planul de transport aferent din anul 2002, acestea fiind depăşite atât din punct de vedere legislativ cât şi din punct de vedere al aglomerării urbane actuale.
Se observă din analiza pe teren a următoarelor aspecte de nerealizare a obiectivelor de dezvoltare a serviciului de transport aprobate conform HCL nr.47/2002:
- absenţa inscripţionării cu plăci de traseu illuminate pe lateral dreapta şi în spatele autovehiculului, conform capit.II, pct. 21 lit.g)
- lipsa platformei de acces pentru persoanele cu dizabilităţi şi a persoanelor vârstnice
nu s-a extins reţeaua de transport
- nu s-a redus durata călătoriei
- nu s-a redus poluarea prin dotarea autovehiculelor cu motoare performante sau montarea de dispozitive care îmbunătăţesc randamentul motoarelor şi reduc emisiile de poluanţi
- nu s-a realizat un sistem de comunicare eficient cu dispeceratul şi autovehiculele aflate pe traseu.
Pornind de la toate aceste constatări considerăm că serviciul de transport public local trebuie să se desfăşoare în concordanţă cu respectarea reglementărilor specifice în vigoare privind legalitatea transportului, condiţiile de lucru, de exploatare a vehiculelor şi de exploatare a infrastructurii precum şi condiţiile privind siguranţa circulaţiei.
Conform prevederilor art.1, alin.6 din Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare, principalele obiective ce trebuiesc urmărite de către autorităţile administraţiei publice locale în domeniul serviciului de transport public local, trebuie să fie:
a) asigurarea transparenţei în procedurile de achiziţie publică;
b) atribuirea serviciilor de transport public local operatorilor de transport rutier şi transportatorilor autorizaţi, în funcţie de nivelul efortului investiţional al acestora realizat în mijloacele de transport şi în infrastructura de transport.
Conform art.1, alin.4 din Legea nr.92/2007 ,,Serviciul de transport public local de persoane şi de mărfuri se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, pe raza administrativ-teritorială respectivă, cu respectarea următoarelor principii:
a) promovarea concurenţei între operatorii de transport, respectiv transportatorii autorizaţi, cărora li s-a atribuit executarea serviciului;
          b)  rezolvarea problemelor de ordin economic, social şi de mediu ale localităţilor sau judeţului respectiv;
          c)   susţinerea dezvoltării economice a localităţilor prin realizarea unei infrastructure de transport moderne;
          d) protecţia categoriilor sociale defavorizate, prin compensarea costului transportului de la bugetul local;
            Având în vedere toate aceste obiective şi principii enumerate mai sus,
un prim pas în ceea ce priveşte delegarea acestui serviciu este de a evalua starea actuală a serviciului public local de transport prin efectuarea unui studiu de oportunitate care să cuprindă:
-         auditul reţelei de transport municipale;
-         auditul parcului de vehicule (autobuze şi microbuze);
-         auditul potenţialului de călători.
În urma concluziilor acestui studiu, cel de-al doilea pas ar fi acela de a formula strategia pentru dezvoltare durabilă  a serviciului public de transport şi atribuirea acestui serviciu  în vederea:
-         îmbunătăţirii performanţelor operaţionale şi financiare ale operatorului de transport;
-         menţinerii caracterului social al transportului urban de călători;
-         elaborării unor programe de investiţii la nivel local ;
-         identificării soluţiilor de finanţare.

Subcapitol: Subvenţii

La nivelul municipiului Tîrgu Mureș, sistemul de acordare a subvențiilor de la bugetul local pentru activitatea de transport public este astfel conceput încât să avantajeze operatorul economic în raport cu interesele municipalității.
      Lunar, pentru subvenţionarea serviciului de transport public local prestat de Asocierea S.C. Transport local S.A. – S.C. Siletina Impex S.R.L., sunt alocate, nejustificat, de la bugetul local, sume importante de bani.
      Plata subvenţiilor se realizează după evidenţele existente la Serviciul de Asistenţă Socială privind numărul beneficiarilor legali (persoane cu dizabilităţi, foşti deţinuţi politici, veterani de război, luptători în Revoluţia din Decembrie 1989, pensionari, studenţi, elevi) , indiferent dacă numărul de călătorii la care au dreptul aceştia au fost sau nu efectuate.
Câteva exemple prin care Consiliul Local Tîrgu-Mureș a aprobat hotărâri prin care sumele încasate de către asociere ca subvenție au fost majorate:
            -prin HCL nr.48 din 11.02.2008 consiliul local a aprobat „subvenționarea cu 50% a abonamentului pentru primul dintre copii și cu 100% a abonamentului pentru al doilea și restul copiilor dintr-o familie care frecventează o unitate de învățământ”.
            În urma unor analize efectuate asupra sumelor încasate din aceste subvenții, s-a ajuns la concluzia că în majoritatea situațiilor există un singur elev/familie care utilizează mijloace de transport în comun, subvenția alocată fiind de doar 50% din valoarea abonamentelor acestei categorii sociale.
-prin HCL nr.183 din 24.06.2010, prevederile HCL nr. 48/11.02.2008 au fost modificate astfel: ,,Se aprobă subvenționarea cu 100% din bugetul local a abonamentelor de transport valabile pe două linii pentru toți elevii cu domiciliul sau reședința în Municipiul Tîrgu Mureș, care frecventează cursurile de învățământ.”
           În consecință, ulterior aprobării acestei propuneri, sumele alocate în acest sens s-au majorat substanțial, constituind venituri pentru asocierea S.C. SILETINA IMPEX S.R.L – SC TRANSPORT LOCAL S.A.
-De asemenea, cu ocazia desfășurării ședinței Consiliului Local Tîrgu Mureș din data de 26.04.2012, la inițiativa unor consilieri locali, a fost supusă aprobării, în regim de urgență, propunerea de diminuare a abonamentelor pentru transportul public de persoane de la 100 lei la 80 lei, respectiv a celui pentru o zi, de la 7,5 lei, la 4 lei.
În schimb, s-a propus – sub o formulare neclară și fără să fie atașate documente–ca ,,facilitățile care se aprobă pentru unele persoane în baza hotărârilor autorității publice locale va avea în vedere prețul biletului aprobat prin art.1 din HCL nr. 257/30.06.2011 și se va deconta contravaloarea a 22 de călătorii simple, conform art.1 din HCL nr. 173/25.05.2006”.
Practic, sub aperența unei inițiative benefice pentru locuitorii orașului, care utilizează mijloacele de transport în comun, s-a vizat și s-a obținut (pe fondul unei insuficiente informări/documentări a consilierilor locali – având în vedere regimul de urgență  în care a fost introdus acest proiect de hotărâre) o creștere substanțială a subvenției de la bugetul local.
Concret, în condițiile în care subvenția pentru categoriile beneficiare ale acestei facilități a fost de 33 lei/persoană (conform HCL nr. 173/25.05.2006), prin adoptarea actului administrativ de mai sus așa cum este el formulat (HCL nr. 97/26.04.2012, privind scăderea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane), subvenția pentru fiecare persoană a crescut la 44 lei (conform art. 1 din HCL 257/30.06.2011 prețul unui bilet a fost stabilit la 2 lei, așa încât subvenția propusă și aprobată se raportează la această valoare, pentru un număr de 22 de bilete rezultând, astfel, o sumă de 44 lei/persoană).
         Pentru diminuarea subvențiilor nejustificat acordate de la bugetul local, şi cu un control mult mai riguros se impun a fi adoptate, acte administrative prin care se aprobă regulamente privind organizarea și funcționarea serviciului de transport public local și modul de acordare a gratuităților/ subvențiilor.
Aceste regulamente au drept ca scop/efect OUG nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, precum și Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările și completările ulterioare.
        În esență, metodologia prevăzută pentru acordarea subvențiilor, așa cum a fost ea aprobată în alte localități din ţară şi în judeţ, prevede următoarele:
-Serviciul Public de Asistență Socială (SPAS) eliberează biletele gratuite și abonamentele de călătorie pentru transportul public local persoanelor prevăzute în actele normative, pe bază de tabel (care să cuprindă, obligatoriu, următoarele rubrici: nr. crt., numele și prenumele, domiciliul, CNP, seria și nr. actului de identitate, nr. biletelor eliberate și seriile acestora, data ridicării biletelor, semnătura de primire);
       - În momentul eliberării, funcționarii SPAS vor înscrie pe fiecare bilet/abonament, pe verso, numele persoanei care beneficiază de biletul gratuit, luna și anul în care acest bilet/abonament poate fi folosit (ex. Stan Vasile, Decembrie 2011);
       - Funcționarii de la SPAS vor aduce la cunoștința beneficiarului de abonament că are obligația de a preda abonamentul expirat la ridicarea celui nou;
       - Predarea abonamentului expirat se va face în termen de 10 zile de la expirare. Nepredarea abonamentului expirat duce la imposibilitatea ridicării celui nou.
       -   Până la data de 10 a fiecărei luni, SPAS va înștiința operatorul de transport cu privire la numărul de abonamente expirate primite, în vederea ridicării lor și a întocmirii facturii;
       -  Operatorul are obligația reținerii biletelor de călătorie acordate gratuit;
       -    La depunerea facturii reprezentând contravaloarea sumelor solicitate, operatorul de transport va atașa o notă explicativă ce va cuprinde numărul de bilete și abonamente ce se solicită a fi achitate, seria și numărul acestora, precum și contravaloarea lor.
La depunerea facturii, SPAS are obligația vizării notei explicative, numai după verificarea biletelor depuse de operatorul de transport spre plată, prin confruntare cu evidențele ținute de serviciul specializat al primăriei, urmărindu-se respectarea numărului maxim de călătorii gratuite/persoană beneficiară/lună aprobate.
Funcționarul care vizează nota explicativă răspunde de veridicitatea datelor cuprinse în aceasta. Factura însoțită de o notă explicativă ce nu poartă viza SPAS nu va putea fi achitată;
- Biletele reținute de la călătorii ce beneficiază de gratuitate vor fi predate o dată cu nota explicativă și factura;
- Factura care nu este însoțită de nota explicativă și de biletele precum și abonamentele a căror contravaloare este solicitată spre plată nu va fi achitată;
- Factura, însoțită de nota explicativă și de biletele și abonamentele ce urmează a fi achitate, se emite și se depune la primărie până la data de 15 a lunii, pentru luna precedentă.
           
Serviciul public de transport local are o dimensiune economică şi o dimensiune socială, indisolubil legate între ele. Strategia şi politicile din domeniul serviciului de transport călători, aşa cum prevede legislaţia în vigoare, trebuie elaborate iar răspunderea pentru administrarea, conducerea şi modernizarea serviciului revin autorităţii publice locale.
Având în vedere creşterea gradului de aglomerare a traficului auto, transportul public în comun trebuie să crească în detrimentul transportului cu autoturismele personale sau a taxiurilor. Numărul de călători transportaţi într-o unitate de timp sau de spaţiu este mult mai mare în cazul transportului cu autobuzul decât în cazul transportului cu autoturismul. Gradul de poluare al oraşului poate scădea prin diminuarea numărului de autoturisme care se deplasează în special la orele de  vîrf şi prin folosirea mijloacelor de transport în comun care să funcţioneze cu carburanţi mai puţin poluanţi.

Subcapitol: Obiectivele specifice ale acestei strategii de dezvoltare durabilă a transportului public de călători sunt:
-    reducerea cantităţii de combustibili convenţionali (motorina) obţinuţi prin exploatarea resurselor naturale;
-     reducerea poluării mediului înconjurător;
-    creşterea gradului de confort şi siguranţă al trasportului public de    persoane, inclusiv a persoanelor cu dizabilităţi;
-      construirea şi amplasarea de staţii de autobuze sau modernizarea celor existente;
-    amplasarea în autobuze a sistemului necesar de comunicare a poziţiei fiecărui autobuz prin informaţii transmise dispeceratului de monitorizare, în timp real;
-    amplasarea în zonele cu un flux important de călători, a unor automate pentru eliberarea abonamentelor şi biletelor non stop. Avantajele acestor sisteme sunt legate de reducerea costurilor de distribuţie, creşterea gradului de distribuţie a titlurilor de călătorie şi facilitatea interacţiunii dintre operatorul de transport şi călător;
-   amplasarea în staţiile de autobuz cu un flux mare de călători a sistemelor ,,street display sistem” conectate la dispeceratul de monitorizare a flotei, oferind astfel date concrete privind timpul rămas până la sosirea în staţie a următoarelor autobuze;
-   modificarea modalităţii de executare a transportului de călători în sensul utilizării autobuzelor pe toate traseele urbane cu un flux mare de călători, pentru traseele secundare şi sau greu accesibile, se pot folosi autovehicule de tip microbuz sau midibus.

Subcapitol: Documente solicitate şi neprimite.

Menţiuni referitoare la documentele solicitate şi neprimite de către membrii comisiei în perioada de documentare.
Au fost solicitate şi nu s-au prezentat documentele următoare
-         dovada realizării investiţiilor impuse prin contractul de asociere cu SC Siletina Impex SRL, conform art.5 pct. d);
-         dovada depunerii aportului numerar de către SC Siletina Impex SRL;
-         situaţia analizei indicatorilor de performanţă privind transportul public de călători;
-         situaţia nominală a beneficiarilor de transport gratuit sau subvenţionat care conform cu actul adiţional nr.416/2008 stă la baza decontării subvenţiilor achitate de municipiu către SC Siletina Impex SRL;
-         raportul financiar anual privind asocierea între SC Transport Local SA şi SC Siletina Impex SRL;
-         documentaţia privind patrimoniul şi sistemul de contabilizare elaborate de experţi contabili aferentă contractului de asociere prevăzut la art.3 al HCL nr.123/2001;
-      dovada lunară a decontului fiecărui asociat transmis în vederea înregistrării în contabilitate;
-         dovada inventarierii semestriale a bunurilor conform art.5 pct.i).


Menţionăm faptul că toate aceste documente stăteau la baza respectării contractului de asociere şi justificarea plăţilor subvenţiei privind transportul public de călători.
Lipsa de transparenţă în ceea ce priveşte furnizarea acestor documente, precum şi neglijarea obligaţiilor contractuale privind această asociere este cu atât mai gravă cu cât există indicii privind existenţa unui potenţial conflict de interese care se impune a fi verificat de către Direcţia juridică.

Subcapitol: Concluzii.

Faţă de cele prezentate în acest raport, recomandarea este de a demara în regim de maximă urgenţă procedura legală de atribuire a unui nou contract de transport public local în urma realizării unui studiu aprofundat asupra situaţiei actuale a transportului public local şi a formulării unei strategii de dezvoltare durabilă pe termen mediu şi lung a serviciului public de transport local.
Considerăm astfel imperios necesar a reevalua modul de aprobare, acordare a subvenţiilor privind transportul public de călători prin serviciul propriu de protecţie socială, decontarea de către operator făcându-se ulterior acordării efective a facilităţii de transport în baza documentelor justificative.
 
              
 Capitolul III privind serviciul public de salubrizare în municipiul Tirgu Mures

În urma analizei documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în municipiul Tîrgu Mureş încheiat cu SC Salubriserv SA, contract nr.5/15.01.2008, se constată nerespectarea prevederilor caietului de sarcini aprobat de Consiliul Local, în urma căruia operatorul a câştigat licitaţia de atribuire a serviciului şi derularea contractului, precum şi nerespectarea  impunerilor din Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare a municipiului Tîrgu Mureş aprobat prin HCL nr.48/2004, astfel prezentăm în cele ce urmează constatările comisiei:

Subcapitol caiet de sarcini


Prevederile caietului de sarcini
Rezultate verificate
Art.4 pct. d) cântărirea autogunoierei la intrarea şi ieşirea din depozitul ecologic
Nu se execută
Art.5 alin. (1) precolectarea deşeurilor municipiului se face de către producătorii acestora în punctele de precolectare  care vor fi dotate cu recipient standardizate de către concesionar

Art.5 alin.(2) punctele de precolectare vor fi amenajate până la 31.12.2007  un număr de 6 platforme de precolectare cu dimensiuni între (50-100 mp) în zonele dens populate pe amplasamente asigurate de Administraţia Publică Locală, astfel:
-2 platforme în cartierul Tudor
-1 platformă în zona Cornişa-22 Dec.1989    
-1 platformă în zona Aleea Carpaţi-Unirii
-1 platformă în zona Libertăţii-Mureşeni
-1 platformă în cartierul  B-dul 1848
Nu se execută
Alin. (3) Spălarea şi dezinfectarea recipienţilor se va efectua  de către concesionar cu frecvenţa convenită cu utilizatorii (cel puţin de 4 ori/an)
Această activitate s-a pus în sarcina asociaţiei de proprietari prin nu se execută
Utilizatorii casnici din gospodării vor realiza individual precolectarea în recipientele care vor fi puse la dispoziţie de operator în termen de cel mult 1 an de la data încheierii contractului de concesiune.
Nu se execută
Art.14 alin.(1). Concendentul va urmări permanent modul de efectuare a prestării de către operator, privind calitatea prestaţiei şi cantitatea de deşeuri municipal transportate efectiv,  în baza cantităţii recepţionate  la depozitul ecologic şi raportate biroului de profil din  cadrul Primăriei.
Nu se execută
Art.15 alin.(1) Activitatea de curăţare a căilor publice se desfăşoară în scopul aducerii domeniului public în stare de curăţenie conform ciclului de curăţenie
Nu se execută
Pct.g) Cântărirea deşeurilor stradale
Nu se execută
Art.36 alin. (2) Funcţionarea şi întreţinerea zilnică a rampei de gunoi presupune următoarele:
- asigurarea pazei permanente la rampă, precum și evidenţa zilnică a cantităţii de deşeuri depuse
- asigurarea compactării deşeurilor depozitate
- acoperirea permanentă cu pământ a masei de deşeuri.
Nu s-a realizat sistematizarea prin relocarea deşeurilor într-un singur corp, nivelate şi compactate.
Art.49 lit.d) Obiective de exploatare, protecţia mediului înconjurător, cu evidenţierea măsurilor  protecţie a mediului pe etape de dezvoltare,în concordanţă cu programul de adaptare la normele
Uniunii Europene.
Art. 51.Pe perioada derulării contractului de concesiune vor respecta condiţiile impuse de avizul de mediu.
Nu s-au respectat prevederile normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor care cerea împrejmuirea adecvată a acestuia Nu s-a respectat prevederile acordului de mediu SB nr.14/2009 revizuit în 2011 respectiv pct.4 ,,cerinţe privind închiderea depozitului neconform


Nu s-au realizat cerinţele prevăzute de  Hotărârea nr.349/2005 actualizată ,,privind depozitarea deşeurilor”:  
Art.12 alin.(1) ,,Operatorul depozitului este obligat să-şi constituie un fond pentru închiderea şi urmărirea postînchidere a depozitului, denumit Fond pentru închiderea depozitului de deşeuri şi urmărirea acestuia postînchidere”

Art. 15 alin (1). Operatorii depozitului de deşeuri sunt obligaţi să respecte, la primirea deşeurilor în depozit, toate procedurile de recepţie privind cantitatea şi caracteristicile deşeurilor.

Art. 17. Operatorul depozitului este obligat să instituie un sistem de automonitorizare a depozitului de deşeuri şi să suporte costurile acestuia. Procedura de control şi monitorizare în faza de exploatare a depozitului de deşeuri cuprinde:
-         automonitorizarea tehnologică
-         automonitorizarea calităţii factorilor de mediu.

Din verificările efectuate se constată expirarea scrisorii de garanţie bancară de bună execuţie a contractului la data de 25.02.2012, dar în urma solicitării comisiei se emite o nouă scrisoare de garanţie la data de 26.02.2013, în cuantum de 162.331 lei (36.000 EUR).
De asemenea valoarea acesteia este inferioară cerinţelor stipulate în contractul de concesiune, respectiv 50.000 EUR şi actualizarea acestei sume prin majorarea anuală în funcţie de valoarea prestaţiilor.

Subcapitol investiţii

            Potrivit art.12, pct.23 din contractul nr.5/2008 încheiat cu Primăria Tîrgu Mureș, Salubriserv avea/are obligația de a realiza investiții în sumă totală de 2.782.288 euro, din care 1.539.184 euro în primul an de contract (2008), iar 1.243.104 euro în anii 2, 3 și 4 de contract (2009, 2010 și 2011). Tipul, cuantumul și termenele de realizare a investițiilor sunt prevăzute în Tabelele F1.1 ”Nivelul fondurilor pentru primul an de investiții” și F1.2 ”nivelul fondurilor pentru anii 2-4 de investiții” din Anexa 3 ”Programul investițiilor” la contract.
            Conform tabelului F1.1, investițiile totale la care s-a angajat Salubriserv pentru primul an de investiții (2008) au fost:
            1 – 20.000 buc. europubele de 80 l, în valoare de 760.000 euro;
            2 – 3.200 buc. saci de polietilenă, în valoare de 48.000 euro;
            3 – 4.000 buc. saci micropor, în valoare de 4.000 euro;
            4 – 20.000 buc. saci tip rafie, în valoare de 50.000 euro;
            5 – 80 buc. containere diverse, în valoare de 29.600 euro;
            6 – 1 buc. autovehicul pentru spălat containere, în valoare de 128.000 euro;
            7 – 10 buc. platforme pentru colectare selectivă, în valoare de 85.000 euro;
            8 – materiale publicitare, în valoare de 11.146 euro.
            9 – cheltuieli administrative și instruire personal, în valoare de 33.438 euro;
            10 – boxe pentru deșeuri reciclabile și șopron pt. cartoane, în valoare de 15.000 euro;
            11 – linie tehnologică de selectare deșeuri reciclabile, în valoare de 345.000 euro;
            12 – 2 buc. platforme de compostare, în valoare de 20.000 euro.
            Investițiile totale la care s-a angajat Salubriserv pentru anii 2, 3 și 4 de contract sunt prevăzute în tabelul F1.2 și au următoarea structură:
            1 – 20.000 buc. europubele de 80 l, în valoare de 760.000 euro;
            2 – 12.800 buc. saci polietilenă, în valoare de 192.000 euro;
            3 – 16.000 buc. saci micropor, în valoare de 56.000 euro;
            4 – 20.000 buc. saci tip rafie, în valoare de 50.000 euro;
            5 – 96 buc. diverse containere, în valoare de 35.520 euro;
            6 – 12 buc. platforme pentru colectare selectivă, în sumă de 102.000 euro;
            7 – materiale publicitare, în sumă de 11.896 euro;
            8 – cheltuieli administrative și instruire personal, în sumă de 35.688 euro.
            Serviciul de concesiuni pune la dispoziţia comisiei un tabel privind realizarea parţială a investiţiilor asumate prin contract.
            Raportul Curţii de Conturi pentru anii 2009-2011 însă constată faptul că s-a creat un prejudiciu bugetului local prin angajarea unor plăţi nejustificate din bugetul local către SC Salubriserv SA prin achiziţionarea de eurocontainere şi europubele în valoare de 617.000 lei şi linie tehnologică de selectare deşeuri în valoare de 1.924.000 lei.
            Astfel, se constată o suprapunere de achiziţie efectuată de Primărie cu o execuţie a unor investiţii ce cad în sarcina exclusivă a concesionarului.

            Art. 17 pct. 6 din contract stipulează că ”Nerespectarea investițiilor propuse și asumate prin ofertă, în cuantumurile stipulate la art. 12 pct. 23, determină scăderea proporțională din sumele înaintate.spre plată concendentului (Primăria Tîrgu Mureș) până la concurența sumelor stabilite ca aport de investiții”.
            Contrar prevederilor contractuale menționate și în cunoștință de cauză, începând cu anul 2009, Primăria Tg. Mureș nu a întreprins măsuri pentru recuperarea contravalorii investițiilor nerealizate de Salubriserv în primul an de contract (2008).
            Investițiile nerealizate în anul 2008 de către Salubriserv însumează 450.000 euro, costând în:
-         construirea a 10 platforme pentru colectare selectivă, în valoare de 85.000 euro (punctul 7 din Tabelul F1.1), achiziționarea unei linii tehnologice de selectare deșeuri reciclabile, în valoare de 345.000 euro (punctul 11 din Tabelul F1.1) și construirea a 2 platforme de compostare, în valoare de 20.000 euro (punctul 12 din Tabelul F1.1), sumă ce reprezintă prejudiciu la bugetul local al municipiului Tg. Mureș.
Prin  Hotărârea nr 403 din 29.10.2009, se propune Consiliului Local Tîrgu Mureș să aprobe amânarea realizării unor investiții în valoare totală de 552.000 euro, sumă ce cuprinde investițiile de 450.000 euro nerealizate în primul an de contact (2008) și unele de 102.000 euro (reprezentând contravaloarea a 12 platforme pentru colectare selectivă – punctul 7 din Tabelul F1.2, care trebuiau construite de operatorul de salubritate în anii 2, 3 și 4 din contact – 2009, 2010 și 2011).
             În scopul argumentării necesității amânării acestor investiţii se prezintă consilierilor locali, în expunerea de motive, că municipiul Tîrgu Mureș s-a asociat cu celelalte unități administrativ-teritoriale din județul Mureș (inclusiv Consiliul Județean Mureș), în scopul obținerii de fonduri nerambursabile structurale prin Programul Operațional Sectorial (POS) ,,MEDIU” pentru realizarea proiectului ,,Sistem de management integrat al deșeurilor la nivelul județului Mureș”, iar unele obiective din lista de invenstiții prevăzute în acest proiect se suprapun cu o parte din investițiile la care s-a angajat Salubriserv prin Anexa 3 (Tabelele F1.1 și F1.2) la contractul nr. 5/2008.
            Ulterior, proiectul cu finanțare comunitară menționat, inclusiv obiectivele de investiții (în valoare totală de 53.268.308 euro, din care finanțare comunitară nerambursabilă prin POS ,,MEDIU” de 40.857.000 euro), a fost aprobat (contractual de finanțare a fost semnat la data de 25.06.2010), conducerea Primăriei Tîrgu Mureș propunând spre aprobare Consiliului Local Tg. Mureș un alt proiect de HCL cu privire la reglementarea investițiilor amânate. Astfel, Consiliul Local a adoptat HCL nr.198 din 19.05.2011 prin care se aprobă o nouă amânare a investițiilor prevăzute în Anexa 3 a contractului de concesiune la punctele 1 (parțial în sensul că se vor achiziționa numai 5.500 de europubele, restul de 14.200 de europubele în valoare de 551.000 de euro nu se vor achiziționa) și 5 din Tabelul F1.2. și, de asemenea, se aprobă realizarea investiției ,,Amenajare depozit provizoriu de deșeuri și drum de acces”, în valoare de 1.131.170 de euro, de către Salubriserv, valoare egală cu valoarea investițiilor amânate sau la care s-a renunțat conform HCL 403/2009 și conform art. 1 din prezenta HCL.
            Având în vedere că HCL nr.198 din 19.05.2011 nu prevede și un termen de realizare a acestei investiții, Salubriserv nu a realizat această investiție până acum.
            Se constată de asemenea o suprapunere a HCL nr.198/19.05.2011 cu HCL nr.328/29.09.2011 de aprobare a sumei de 10.200.000 lei din bugetul Municipiului Tîrgu Mureş pe anul 2012 pentru realizarea căii de acces şi a utilităţiilor la staţiile de transfer, sortare, compostare, din comuna Cristeşti, sat Vălureni.
            Dintre investițiile asumate, dar nerealizate (altele decât cele pentru care operatorul a obținut amânare în baza HCL nr. 403 din 29.10.2009), cea mai importantă este achiziționarea a 40.000 de europubele de 80 litri (20.000 în primul an – punctul 1 din Tabelul F1.1 și 20.000 în anii 2,3 și 4 de contract – punctul 1 din Tabelul F1.2), în valoare de 1.520.000 euro, cu care trebuiau dotate gospodăriile individuale și agenții economici, întrucât, potrivit art. 6 alin. 1 și 2 din Caietul de sarcini (parte componentă a contractului nr. 5 din 15.01.2008) întocmit pentru atribuirea contractului de salubrizare, ”Colectarea deșeurilor municipale se face numai în recipiente standardizate…asigurate de către operator prin dotare pe bază de contract de comodat pentru persoanele fizice (gospodării individuale) și asociațiile de proprietari (blocurile de locuințe) și prin închiriere sau vânzare la agenții economici”.
            În prezent, populația sau agenții economici care se prezintă la sediul Salubriserv pentru prelungirea contractelor existente sau încheierea de contracte noi de transport deșeuri menajere, reprezentanții firmei de salubritate le solicită să facă dovada că dețin europubele proprii, nefiindu-le oferite spre folosință gratuită (gospodăriilor individuale) sau spre închiriere/vânzare (agenților economici), așa cum prevede art. 6 alin 1 și 2 din Caietul de sarcini (document ce face parte integrantă din contractul nr. 5/2008).
            Având în vedere că Salubriserv este obligat, potrivit Contractului nr.5/2008, să asigure dotarea locuințelor individuale și a asociațiilor de proprietari cu europubele și eurocontainere, Primăria Tîrgu Mureș trebuia să anuleze HCL nr.269/29.11.2011 privind instituirea taxei de salubrizare pentru achiziționarea de europubele și eurocontainere.
            Conducerea Primăriei Tg. Mureș nu a dispus măsura rezilierii contractului – fapt ce contravine prevederilor art. 17, pct.8 din contractul nr. 5/2008, deși Salubriserv nu și-a respectat în mod constant indicatorii de performanță și calitate asumați prin contractul de salubrizare.
            Potrivit specificațiilor privind tipurile și cantitățile de lucrări de salubrizare (convenite de cele două părți în Anexa 1 la contractul nr. 5/2008), suma maximă ce poate fi facturată/încasată de Salubriserv de la Primaria Tîrgu Mureș pentru activitatea de salubrizare pe timp de vară este de 727.625,80 lei/lună, iar pe timp de iarnă este de 367.428,08 lei/lună, cu condiția ca aceste lucrări să fie executate în totalitate.
            Mai mult, începând din anul 2012, Salubriserv încasează o sumă fixă de la Primărie, indiferent de cantitatea lucrărilor prestate în timpul campaniilor de curățenie de primăvară și de toamnă, prin adoptarea de către Consiliul Local Tg. Mureș a HCL nr.386 din 30.11.2011 privind aprobarea nivelelor taxelor speciale pe anul 2012, administrate prin Serviciul public – Administrația domeniului public, prin se aprobă și cuantumul taxei de curățenie primăvară/toamnă – 16 lei/gospodărie/an.

Subcapitol  redevenţe:

Conform art. 8 din contract ,,Redevenţa anuală este 1,5 % din valoarea achitată de Administraţia Publică Locală anual operatorului şi va fi achitată trimestrial”.
            Ulterior la data de 26.10.2009 se încheie un act adiţional prin care se prevede compensarea redevenţei din sumele datorate de concendent către operator.
            Raportul Curţii de Conturi sesizează neînregistrarea în evidenţa contabilă a redevenţei cuvenite bugetului local din concesionare serviciului de salubrizare financiare anuale.
            Neevidenţierea obligaţiei de plată şi a scadenţei acesteia duce la prejudicierea bugetului local prin necalcularea penalităţilor aferente care s-ar datora de către operator.
            Din situaţiile prezentate de Direcţia economică rezultă următoarele plăţi efectuate operatorului SC Salubriserv SA:
-         anul 2008  - 12.553.191
-         anul 2009  - 14.525.569
-         anul 2010  - 16.225.090
-         anul 2011 - 17.263.349
-         anul 2012 - 16.299.888.
Prin urmare SC Salubriserv SA  a realizat o cifră de Afaceri   în cadrul acestui contract în ultimii 5 ani în cunatum de 20 mil EUR dar nu a reuşit să facă.
Având în vedere toate aceste constatări comisia propune următoarele măsuri de  remediere până la data de 31.08.2013 a problemelor identificate, iar în cazul nerealizării integrale a acestora să se dispună rezilierea contractului.
Soluţii propuse:
-         înregistrarea în conformitate cu prevederile legale a cuantumului redevenţei de încasat de la operator;
-         completarea valorii scrisorii de garanţie bancară până la valoarea prevăzută în contractul de concesiune;
-         identificarea  imediată a celui mai apropiat depozit conform pentru depozitarea deşeurilor, supravegherea şi totodată obligarea operatorului de a respecta prevederile legale şi de mediu ce se impugn;
-         reluarea imediată a lucrărilor de investiţii la staţia de epurare;
-         reţinerea la sursă din obligaţiile de plată faţă de operator a contravalorii investiţiilor nerealizate la drumul de acces precum şi începerea imediată a lucrărilor aferente drumului de acces la staţia de compostare în conformitate cu angajamentul municipiului luat prin hotărârea Consiliului Local privind aportul municipiului Tîrgu Mureş la proiectul de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Mureş;
-         obligarea operatorului la cântărirea cantităţii de deşeuri colectate conform prevederilor contractuale şi a prevederilor caietului de sarcini;
-         recuperarea unui eventual prejudiciu ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale;
-         măsurarea prestaţiei serviciului de salubrizare conform capitolului VII din Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare aprobat prin HG nr.433/2004 şi HCL nr.224/2004.
Subcapitol. Staţie de epurare ape (incintă depozit deşeuri)
Referitor la investiţia privind realizarea staţiei de epurare, se reţine faptul că în urma aprobării acesteia de către Consiliul Local şi îndatorarea municipiului pentru realizarea acesteia cu un credit bancar conform contractului de lucrări nr.302/24.07.2008 s-au executat lucrările în proporţie de aproximativ 90 % în cuantum de aproximativ 2 mil. lei şi investiţia a fost abandonată, nu s-a finalizat şi nu s-a pus în funcţiune încheindu-se un act adiţional nr.206/13.06.2012 de întrerupere a contractului de lucrări.
Motivul invocat la încetarea lucrărilor este acela de neconcordanţă a avizului emis de SC Aquaserv SA cu proiectul tehnic. Neconcordanţă care în opinia comisiei ar fi trebuit reglementată imediat, având în vedere importanţa majoră  a funcţionării staţiei de epurare cu rol major în protecţia mediului.
Mai mult decât abandonarea finalizării lucrărilor se constată deprecierea improprie a aparaturilor achiziţionate, paradoxal cu paza acestei investiţii prin contractul unei societăţi de pază care în condiţiile profunde de degradare a construcţiei denotă un consum de fonduri publice de prisos.
Astfel, se impune reluarea imediată a lucrărilor şi clarificarea avizului de la SC Aquaserv SA pentru punerea în funcţiune a acestei investiţii majore de protecţie a mediului dar şi pentru a eficientiza utilizarea fondurilor publice alocate care impune ,,utilitatea investiţiei” şi nu abandonarea acesteia.

În urma analizei contarctelor de delegare a serviciilor publice de utilităţi privind cele trei tipuri de servicii publice: salubrizare, parcări, transport local, membrii comisiei au formulat recomandări ce reprezintă un prim nivel al ,,maturităţii” unei administrări eficiente a patrimoniului public.

      Comisia propune respectarea dezideratelor impuse de legislaţie cu privire la aducerea la cunoştinţa publică a tuturor contractelor de concesionări încheiate de Primăria Tîrgu Mureş. Această disiminare publică poate fi realizată şi printr-o simplă postare pe site-ul instituţiei a contractelor de concesionare.
Comisia propune sancţionarea cu ,,Avertisment” a persoanelor vinovate – funcţionari ai Primăriei care aveau atribuţii de verificare a îndeplinirii obligaţiilor contractuale şi luarea urgentă a unor măsuri de preîntâmpinare a unor astfel de situaţii de neglijenţă în serviciu.        .
      Comisia solicită ca prezentul raport să fie făcut public de către executivul Primăriei Tîrgu Mureş prin postarea sa pe site-ul Instituţiei noastre.
      Propunem de asemenea ca acest raport să fie înaintat Direcţiei Juridice din cadrul Primăriei Tîrgu Mureş în vederea formulării unui punct de vedere juridic şi în condiţiile în care cele constatate impun sesizarea şi a altor instituţii şi autorităţi administrative sau judiciare să se procedeze în consecinţă.

Membrii comisiei:
Sabau Pop Olimpiu – consilier local – coordonatorul comisiei _______________
Ciotlaus Ionela        - viceprimar       - membru ____________________________
Jozsa Tibor             - viceprimar        - membru ____________________________
Bakos Attila Levente-consilier local - membru ____________________________
Roman Ioana Dana – consilier local – membru ____________________________
Pui Sebastian          - consilier local  - membru_____________________________
Urcan Gheorghe     - consilier local  - membru ­­­­­­­­_____________________________

Un comentariu:

  1. Mai simplu: ce patesc de nu platesc taxa si amenda (a se citi hartia pusa pe parbriz) de respectiva firma? Raspuns: NIMIC :D

    RăspundețiȘtergere