joi, 13 martie 2014

Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind realizarea investiţiilor prevăzute în contractul de concesiune nr.5/15.01.2008 de către operatorul S.C. Salubriserv S.A.

Nr. 10.934/71 din 10.03.2014
În urma analizei documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în municipiul Tîrgu Mureş încheiat cu S.C. Salubriserv S.A. contract nr.5/15.01.2008 s-a constatat nerespectarea caietului de sarcini aprobat de Consiliul Local, în urma căruia operatorul a câştigat licitaţia de atribuire a serviciului şi derularea contractului precum şi nerespectarea impunerilor din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciului public de salubrizare, faţă de aceste constatări Consiliul Local nu a luat nici o măsură în vederea îmbunătăţirii serviciului de salubrizare.
În cursul anului 2009 prin HCL nr. 403/2009
se aprobă amânarea realizării investiţiilor parţial prevăzute în contractul de concesiune nr.5/2008 până la definitivarea concretă a obiectivelor din Master-Planul ,,Sistem integrat de gestionare a deşeurilor din judeţul Mureş”, urmând ca ulterior obţinerii finanţării să se reia investiţiile în concordanţă cu strategia adoptată.
De asemenea în cursul anului 2011 prin HCL nr.198 se aprobă amânarea altor investiţii parţial şi se aprobă realizarea investiţiei de amenajare a unui depozit provizoriu de deşeuri şi drum de acces, investiţie ce nu s-a realizat până în prezent şi având în vedere noul depozit de deşeuri de la Sânpaul cât şi majorarea tarifelor de salubrizare pentru depozitarea la alte depozite din judeţ se impune renunţarea la această investiţie.
Ţinând cont de nenumăratele sesizări ale cetăţenilor în ceea ce priveşte starea de degradare a containerelor de colectare a deşeurilor cât şi insuficienţa acestora, se impune reluarea acestor investiţii în sarcina operatorului S.C. Salubriserv S.A. în conformitate cu HCL nr.245/25.07.2013 privind adoptarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciului public de salubrizare a municipiului Tîrgu Mureş.
De asemenea rapoartele de control efectuate de Curtea de Conturi a României prevăd realizarea investiţiilor de către operator iar în urma auditului performanţei serviciului public de salubrizare se propune analiza posibilităţii reducerii costului şi îmbunătăţirea serviciului de salubrizare, asigurându-se astfel respectarea principiului de economicitate în utilizarea fondurilor publice, având în vedere trendul ascendent de la an la an privind costul activităţii de salubrizare achitate operatorului.
Faţă de cele prezentate a fost elaborat prezentul proiect anexat pe care îl propun spre aprobare.
Viceprimar

 Ec. Ciotlăuş Ionela-Claudia

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu