joi, 13 martie 2014

Expunere de motive privind demararea procedurilor legale privind înfiinţarea şi organizarea comisiei de eliberare a acordului unic şi instituirea unei taxe în acest sens

Nr.67 din 06.03.2014
În vederea simplificării procedurilor administrative şi a  creşterii operativităţii în procesul autorizării executării lucrărilor de construcţii precum şi în vederea respectării termenului legal de emitere a autorizaţiei, consiliul local în conformitate cu prevederile art.8 alin.(1) pct. a) şi b), ia măsurile organizatorice legale necesare pentru simplificarea procedurii de emitere a autorizaţiei constituind astfel comisia de acorduri unice care va emite acordul unic, cu valoare de aviz conform, care însumează prevederile avizelor şi acordurilor privind utilităţile urbane, precum şi cele privind protecţia şi stingerea incendiului, apărare civilă, protecţia mediului şi sănătatea populaţiei, obţinute pe plan local prin grija autorităţii locale.
În acest sens se impune înfiinţarea comisiei pentru
acordul unic care să aibă în componenţă membrii din executiv din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, respectiv birou autorizări, administraţia domeniului public şi reprezentanţi delegaţi ai furnizorilor de utilităţi urbane şi servicii deservite.
Totodată ţinând seama de prevederile articolului 5, aliniatele (1) şi (2) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, ale articolului 8, aliniatul (7), ale articolului 9, aliniatul (1), ale articolelor 44, 45, 46 şi 73 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, aprobate prin Ordinul MTCT nr.1934/2005 pentru asigurarea funcţionării structurilor de specialitate, respectiv a Biroului de Autorizări şi a Comisiei de Acorduri Unice (CAU), Consiliul Local va stabili taxe pe tipuri de lucrări, în condiţiile legii.
Taxele pentru emiterea avizelor şi acordurilor cerute prin certificatul de urbanism, atât a celor din competenţa de obţinere a emitentului autorizaţiei în vederea emiterii acordului unic (conform fişelor tehnice), cât şi a celor care se asigură de solicitant pentru emiterea autorizaţiei de construire, se suportă de acesta anterior depunerii cererii de emitere a autorizaţiei de construire.
Cuantumurile taxelor menţionate mai sus se stabilesc de emitenţii avizelor – respectiv de către administratorii/furnizorii de utilităţi urbane, precum şi de către serviciile descentralizate ale organelor centrale, se calculează potrivit reglementărilor legale specifice fiecărui domeniu de avizare şi se comunică emitenţilor autorizaţiilor de construire/desfiinţare, care au obligaţia de a le face cunoscute public şi de a le comunica împreună cu documentele însoţitoare ale certificatului de urbanism solicitanţilor acestor avize.
În acest sens, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.45/05.06.2003 privind finanţele publice, articolul 26, ale Legii nr.571/22.12.2003 privind Codul fiscal, articolele 266 şi 282 aliniatele (1) şi (2) şi ale Hotărârii Guvernului nr.44/22.01.2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003, se propune organizarea plăţii taxelor pentru emiterea avizelor şi acordurilor, precum şi a taxei de emitere a Acordului Unic, la o singură casierie la care solicitantul să plătească o singură taxă comasată, pe tipuri de lucrări de construcţii. Emitenţii vor încheia convenţii cu avizatorii, prin care se vor stabili:
- modalitatea de virare a taxelor colectate;
- termenele de virare a taxelor colectate;
- valoarea taxelor, inclusiv TVA.
Pentru concretizarea acestor prevederi ale Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată, propun demararea procedurilor legale de înfiinţare a comisiei de eliberare a acordului unic, emiterea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei în vederea eliberării acordului unic, elaborarea structurii de taxă pentru emiterea acordului unic de către direcţiile de specialitate şi începerea demersurilor necesare colaborării cu furnizorii de utilităţi şi serviciile descentralizate.
Faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul anexat, pe care îl propun spre adoptare.

Viceprimar
Ec. Ciotlăuş Ionela-Claudia

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu