joi, 13 martie 2014

Proiecte de hotărâre şi expunere de motive privind certificarea energetica a clădirilor de interes local

H O T Ă R Â R E A  nr. ____
Din _____________________ 
privind unele măsuri în aplicarea prevederilor Legii nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată
Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru din data de…………………...,
Având în vedere Expunerea de motive cu nr. 03 din data de 07.01.2014, iniţiată de viceprimar Ionela Ciotlăuş, privind demararea procedurii de certificare  energetică a clădirilor de interes şi utilitate publică;
În conformitate cu  prevederile legale ale art.7 pct.c), d), e), g), i) şi  art.12 din  Legea nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor precum şi  art.13, lit.b) şi art.14 alin.(1) şi (2) din  Legea nr.159/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.372/2005;
În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.(b), art. 45 alin.(2) lit. a), art.49 alin. (1), şi art.115, alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
           H o t ă r ă ş t e :
Art.1. Se aprobă identificarea tuturor clădirilor de interes şi utilitate publică, proprietatea municipiului Tîrgu Mureş care nu deţin certificate de performanţă energetică şi asupra cărora urmează a fi aplicate prevederile Legii nr.372/2005, privind performanţa energetică a clădirilor, republicată, începând cu anul 2014.
Art.2. Clădirile identificate conform art.1 şi care au o suprafaţă de peste 500 mp, în care se prestează servicii publice vor fi certificate începând cu 2014, iar începând cu iulie 2015 vor fi certificate cele care au o suprafaţă de peste 250 mp.
Art.3. În scopul clădirilor noi sau supuse renovării majore, se vor întocmi studii privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată sau în cazul sistemelor convenţionale la care consumul este aproape egal cu zero, studiile întocmite urmând a fi parte componentă a studiilor de fezabilitate, conform prevederilor art.9 şi art. 14 din Legea nr.372/2005, republicată.
Art.4. După efectuarea procedurilor de la art.1 şi art.2 ale prezentei, sumele necesare efectuării lucrărilor de certificare vor fi cuprinse în prevederile bugetare anuale.
Art.5. De executarea prezentei hotărâri răspunde Primarul municipiului Tîrgu Mureş prin direcţiile şi serviciile de specialitate.


H O T Ă R Â R E A  nr. ____
Din _____________________
Privind demararea procedurii de certificare energetică a clădirilor de interes şi utilitate publică
Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru din data de…………………...,
Având în vedere Expunerea de motive cu nr. 03 din data de 07.01.2014, iniţiată de viceprimar Ionela Ciotlăuş, privind demararea procedurii de certificare  energetică a clădirilor de interes şi utilitate publică;
În conformitate cu  prevederile legale ale art.7 pct.c), d), e), g), i) şi  art.12 din  Legea nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor precum şi  art.13, lit.b) şi art.14 alin.(1) şi (2) din  Legea nr.159/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.372/2005;
În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.(b), art. 45 alin.(2) lit. a), art.49 alin. (1), şi art.115, alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
       H o t ă r ă ş t e :
Art.1. Se aprobă demararea procedurilor de certificare energetică a clădirilor de interes şi utilitate publică, cuprinzând şi auditarea energetică prin măsuri şi soluţii de modernizare energetică a acestora.
Art.2. Se aprobă cuprinderea cheltuielilor necesare certificării energetice cu prioritate în anul 2014 a clădirilor de utilitate publică în care se  desfăşoară activităţi de învăţământ.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Tîrgu Mureş, Direcţia Economică, Direcţia Şcoli şi Direcţia Tehnică.


ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ             
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ   
Nr. 03 din 07.01.2014
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind demararea procedurii de certificare  energetică a clădirilor de interes şi utilitate publică
Prezentul proiect de hotărâre se propune a fi adoptat în conformitate cu prevederile Legii nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor şi a Legii nr.159/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.372/2005, în vederea demarării procedurii de certificare energetică a clădirilor de interes şi utilitate publică, cu scopul creşterii performanţei energetice a clădirilor şi al tranziţiei către clădiri al căror consum de energie din surse convenţionale este foarte scăzut prin auditarea energetică şi elaborarea raportului de expertiză tehnică pentru executarea lucrărilor de renovare a clădirilor ce se impun pentru creşterea performanţei energetice.
         Certificatul energetic cuprinde valori calculate, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare, cu privire la consumurile de energie şi emisiile de CO 2 care permit administraţiei publice locale să compare şi să evalueze performanţa energetică a unităţilor de clădire, certificatul de asemenea, va cuprinde recomandări de reducere a consumurilor de energie ale clădirilor precum şi estimarea economiei de energie prin realizarea lucrărilor de creştere a performanţei energetice a clădirii.
         De asemenea, prin recomandările care însoţesc certificatul de performanţă energetică se conştientizează deţinătorii clădirilor/unităţilor de clădire cu privire la necesitatea reducerii consumurilor energetice din acestea în condiţiile realizării şi menţinerii confortului interior.
         Este de menţionat rolul pe care trebuie să îl aibă autoritatea administraţiei publice prin realizarea măsurilor de îmbunătăţire a performanţei energetice în scopul reducerii consumurilor energetice, măsuri care însoţesc certificatul energetic.
         Proiectul de faţă va fi temelia pe termen scurt şi mediu privind mobilizarea investiţiilor în renovarea fondului local de clădiri publice precum şi punctul de referinţă a obligaţiilor în materie de eficienţă energetică cu efecte în reducerea consumului de energie cât şi pentru a sprijini cogenerarea de înaltă eficienţă.
         Prezentul proiect de act normativ urmăreşte reducerea în clădiri a consumurilor energetice pentru încălzire/răcire, climatizare/condiţionare a aerului, iluminat, apă caldă menajeră, obţinute prin arderea combustibililor fosili, diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea independenţei energetice prin reducerea consumului de combustibil convenţional utilizat la producerea energiei, precum şi creşterea utilizării surselor alternative de energie, precum energia solară, eoliană, energia geotermică, geotermală, etc.
         Faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul anexat, pe care îl propun spre adoptare.

Viceprimar
Ec. Ciotlăuş Ionela-Claudia

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu