marți, 30 iulie 2013

Sprijin de accesare a infrastructurii necesare desfăşurării activităţii sportive la Liceul cu Program Sportiv ,,Szasz Adalbert”H O T Ă R Â R E A   nr. 246
din 25 iulie 2013


privind aprobarea unor măsuri în vederea desfăşurării activităţii sportive la Liceul cu Program Sportiv ,,Szasz Adalbert” din Tîrgu Mureş


Consiliul local municipal Tîrgu Mureş întrunit în şedinţa extraordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 231/24.07.2013 a Viceprimarului Municipiului Tîrgu Mureş - Ciotlăuş Ionela privind aprobarea sprijinului de accesare a infrastructurii necesare desfăşurării activităţii sportive la Liceul cu Program Sportiv ,,Szasz Adalbert” din Tîrgu Mureş,
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 69/2000 privind educaţia fizică şi sportul;
Ordinul nr. 5570/2011 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv art. 52, alin.(1);
În temeiul art. 36, alin. (6), lit.”a”, pct.1 şi 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia  şi Regulamentul de Organizare a Consiliului Local:

H o t ă r ă ş t e :

Art. 1. Se aprobă accesul gratuit al tuturor grupelor sportive şcolare ce fac parte din cluburile sportive şcolare din cadrul Liceului cu Program Sportiv, în baza unei convenţii încheiate cu serviciile de specialitate la toate bazele sportive existente în administrarea Consiliului Local Tîrgu Mureş începând cu data de 01.08.2013.

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei necesare pentru achiziţionarea unui autocar de transport, până la data de 01.09.2013, în vederea dotării Liceului cu Program Sportiv pentru deservirea transportului sportivilor în deplasarea la toate competiţiile sportive, urmând ca această sumă să se aprobe din rezerva bugetară.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Tîrgu Mureş prin Viceprimarul Ionela Ciotlăuş, Direcţia Economică, Direcţia Activităţi Social Culturale şi Patrimoniale şi Direcţia Şcoli.


                                                                                               Preşedinte de şedinţă
                                                                                          
          Contrasemnează,
        Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş
                         Maria Cioban

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu