vineri, 11 octombrie 2013

PROCES – VERBAL Încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureş din data de 19 septembrie 2013S-a prezentat sinteza procesului-verbal al şedinţei extraordinare din data de  25 iulie 2013.
Din totalul de 23 consilieri locali,  sunt prezenţi la  începutul şedinţei 20 de consilieri. Absentează d-nii consilieri Kikeli Pal, Fărcaş Ioan şi Bakos Levente. În timpul şedinţei a sosit d-l consilier Bakos Levente, sunt prezenţi 21 consilieri locali.
D-l consilier Pui: - doamnelor şi domnilor, stimaţi consilieri, permiteţi-mi să deschid lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureş, din data de 19 septembrie 2013. 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 2.377 din data de 12 septembrie 2013, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureş.
Rog să se consemneze în procesul verbal de şedinţă toate informările care ne-au fost puse la dispoziţie în mape. Dau citire acestor informări.
Raport de evaluare de la Agenţia Naţională de Integritate şi pronunţarea asupra stării de incompatibilitate a consilierului local Maior Sergiu Claudiu, în care este un raport mai amplu, sunt mai multe părţi, partea descriptivă a situaţiei de fapt, unde se spune că lucrarea începe în anul 2011, dl. Maior Claudiu, fost viceprimar al municipiului Tîrgu-Mureş a  acumulat împreună cu familia o avere care depăşeşte veniturile realizate, ulterior, ca urmare a informaţiilor apărute în presă, A.N.I. a extins obiectul evaluărilor la evaluarea averii acumulate împreună cu familia  şi respectării regimului juridic al conflictelor de interese  şi incompatibilităţilor, la punctul 2 – punctul de vedre al persoanei evaluate. La punctul 3 – evaluarea elementelor de incompatibilitate, la punctul 4 – concluzii, ce dispune A.N.I.: 1 – comunicarea raportului de evaluare persoanei evaluate, 2 – comunicarea raportului de evaluare Consiliului local Tîrgu-Mureş pentru informare şi luarea măsurilor legale ce se impun după rămânerea definitivă a acestuia, în conformitate cu dispoziţiile art. 25 alin. 3 şi 4.
La acest raport, aşa cum este în mape, este o Notă  de informare din partea d-nei secretar Maria Cioban. Aş dori să o întreb pe d-na Cioban, dacă s-a dispus contestaţie,  situaţie în care până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, nu se poate lua nicio hotărâre asupra mandatului d-lui Maior Sergiu Claudiu. Care lege şi ce articol prevede aşa ceva?
D-na Secretar Cioban: - scrie acolo ce lege prevede, este legea 176 şi chiar dv. aţi citi din raport că o măsură consiliul local poate lua după rămânerea definitivă a raportului. Cum poate rămâne definitiv un raport, prin necontestare, care are termenul legal de 15 zile şi care nu a expirat pentru că am primit această informaţie la data de 12.09.2013, sau după ce  se contestă printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. Nu suntem în niciuna din cele două situaţii, astfel că azi nu puteţi lua nicio măsură.
D-l consilier Pui: - să vă uitaţi în Legea 393/2004,  în special la art. 9 şi 11.
Propun consiliului local să-şi exercite prerogativele de suspendare a d-lui Maior Sergiu Claudiu în condiţiile legii.
În mape mai avem adresa nr. 40.065 din 11.092013 depusă de d-na Stioca Eva şi Iacob privind imobilul din str. Călăraşilor nr. 82, am primit o cerere în acest sens, d-na Stioca Eva  doreşte să ia cuvântul. Supun votului dv. dacă sunteţi de acord să-i dăm cuvântul 3 minute.
D-na Stoica Eva: - în legătura cu vânzarea terenului di str. Călăraşi nr.82, nu este nimeni împotrivă, împotrivă sunt numai persoanele, legea nu este împotriva cumpărării acestui teren. Acest teren s-a cumpărat pe baza unei hotărâri a consiliului local, unde este menţionat exact că putem să-l însuşim şi să-l folosim în exclusivitate, nu s-a menţionat în documentele de vânzare existenţa  H.C.L. 257/2002, cu care primim refuzul de ani de zile, că nu putem să-l îngrădim şi să-l scoatem din indiviziune aşa cum a fost hotărât prin hotărârea în baza căreia am cumpărat acest teren.
A existat legea în 2002 şi în 2008 când am cumpărat noi, nici un document  care ni s-a pus la dispoziţie înaintea cumpărării şi în momentul cumpărării acestui teren pentru care am fost obligaţi să-l cumpărăm şi nu ni s-a spus această clauză că există Hotărârea 257/2002 care nu ne permite din cauza PUG-ului şi dimensiunii terenului, în extrasul CF este înregistrat acest teren pentru folosinţă în exclusivitate, restul locatarilor din curte au folosinţă comună, pe restul terenului pe care proprietar este Statul Român. Cer ca Certificatul de urbanism pentru construirea gardului pe care l-am construit şi l-am terminat, dar Certificatul de urbanism este pe perioadă determinată pe 2 ani şi cer  ca această autorizaţie să fie definitivă, deoarece terenul este cumpărat în exclusivitate pe baza hotărârii consiliului local.
D-l consilier Pui: - rog executivul să pună în aplicare H.C.L. 15/7.02.2008  unde la art. 5 să dea autorizaţie de construcţie definitivă.
D-l consilier Peti: - doamna Stoica a fost ieri în audienţă la mine m-am documentat după aceea, am şi discutat azi cu d-na arhitect şef ce soluţie putem găsi pentru a putea pune în aplicare hotărârea consiliului local, respectiv să respectăm opţiunea cumpărătorului şi am găsit următoarea formulă, din păcate legea cadastrului stabileşte limitele prin care se poate acorda autorizaţia de construire, noi putem da derogări numai de la regulamentul local de urbanism care este aprobat prin hotărârea consiliului local, dar în  cazul în care puteţi să respectaţi sau terenul respectiv respectă condiţiile pentru a putea beneficia de derogare, în condiţiile legii vă asigurăm că în consiliul local vom aproba această derogare. A doua condiţie care trebuie îndeplinită, aveţi nevoie şi de acordul tuturor coproprietarilor pe terenul aflat în indiviziune, aceste două acte dacă ni le aduceţi vă asigurăm că vom pune pe ordinea de zi a şedinţei următoare, după ce primim toate aceste documente.
D-na Stoica Eva: - coproprietarul terenului este Statul Român, deci primăria, de la primărie am acest accept. Coproprietarul terenului, vă aduc extrasul CF unde scrie că noi suntem proprietari în exclusivitate pe terenul nostru, iar restul terenurilor sunt ale Statului Român. Noi avem nevoie de acceptul Statului Român În hotărârea consiliului local scrie clar că avem dreptul să ieşim din indiviziune. Nu este menţionat nici acceptul vecinilor şi nici H.C.L. 257/2002, nimic nu este menţionat. Nu am avut nicio restricţie, am fost obligaţi să cumpărăm, în 30 de zile să punem jos banii, şi aşa am putut să intrăm în posesia spaţiului comercial şi a terenului şi am fost de acord, nu am avut nici o restricţie. Am plătit nişte bani, suntem proprietari în exclusivitate a terenului; singuri, faţă de Statul Român. Nu avem alţi coproprietari la teren. Vrem autorizaţie de construire definitivă, să rămână gardul care l-am pus şi poarta, care l-am creat la ieşire pe o parcelă total nouă de restul parcelei, să rămână definitiv. D-na secretar nu este de acord, am fost la dânsa, nu aştept de la d-na secretar, aştept de la toată lumea. O să vin aici până obţin o rezolvare, am dat nişte bani pe acel teren şi cerem o rezolvare, acceptarea autorizaţiei de construire definitivă. Şi d-l Maior a fost de acord, am adresă de la dânsul şi toate personalităţile de aici.
D-l consilier Haller: - vă reţin atenţia cu o problemă mai veche, dar zilnic primim semnale, din această cauză mă simt dator să revin asupra acestei probleme, este plata întârziată a proiectelor câştigătoare, a retribuţiei îngrijitorilor persoanelor cu handicap, a burselor şcolare. Ştim că este foarte greu să stabileşti o prioritate în plăţi, ca şi consiliu şi edili ai oraşului suntem datori să nu amanetăm viitorul să ieşim din zona cenuşie a existenţei zilnice, să ieşim la lumină şi ca oraş. În acelaşi timp nu putem avea planuri ambiţioase de cercetare din moment ce bursele elevilor nu sunt plătite de mai bine de un an de zile, sau cum să nu participăm la grija acelor persoane care au o existenţă dramatică fără a avea vreo vină, aşa cum ne-ar cere un umanism elementar. Ca element de noutate, eu aş propune o reglementare suplimentară în stabilirea priorităţilor la plăţi, dar aici e nevoie de o consultare juridică  încă şi am putea construi un text de hotărâre de consiliu local care să dea o reglementare suplimentară acestei probleme, dat fiind că, ca şi reprezentaţi aleşi avem această datorie fundamentală.
D-l consilier Pui: - mai avem o informare privind activitatea Grădiniţei cu program normal nr. 11, structură a Şcolii gimnaziale „Al. Ioan Cuza” care şi-a desfăşurat activitatea în două locaţii, pe str. Decebal nr. 11 cu un efectiv  de 34 copii la secţia română, iar secţia maghiară, conform H.C.L. nr. 115 din 25.10.2012 s-a încheiat un contract de închiriere şi au funcţionat la Parohia reformată nr. 4.  Consiliul de administraţie al Şcolii gimnaziale „Al. Ioan Cuza” propune ca în anul următor şcolar activitatea să se desfăşoare împreună.
D-l consilier Torzsok: - domnule preşedinte, cred că fiecare dintre noi poate să citească aceste informări, vă rog să nu mai daţi citire informărilor că pierdem timp.
D-l consilier Jozsa: - din punct de vedere al investiţiei Cetatea Tîrgu-Mureş, aş ruga mare atenţie din partea primăriei, cei care preiau lucrarea, trebuie văzut că astăzi peretele trage apă, tencuiala este căzută pe partea dinspre bulevard, pe lângă Petru Maior, vis-a-vis de Colegiul Papiu, în mai multe părţi tencuiala făcută anul acesta este deja căzută, fundaţia şi elevaţia pline de apă, cărămizile sunt ude, eu azi m-am oprit acolo şi am rugămintea la cei care preiau lucrarea, să fie atenţi.
D-l consilier Loghin: - revin cu o problemă pe care am mai adus-o în discuţie în urmă cu 2 sau 3 luni şi nu s-a făcut nimic, e vorba de aleea sănătăţii de pe str. Surianu, deşi pe timp de vară au fost lucrări în zonă, acea alee a rămas la fel de plină de gropi, bălţi, dacă nu reuşim să-i sprijinim pe contribuabili, plătitorii de taxe şi impozite din municipiu, măcar să sprijinim proiectul d-lui profesor Kikeli, cu această reabilitare a zonei.
D-l consilier Ciotlăuş: - aş vrea să cer executivului ca până la sfârşitul şedinţei să ne pună la dispoziţie câte o copie a Raportului de control al Curţii de conturi, care s-a realizat în cursul anului 2013.  De asemenea, cer d-nei secretar ca împreună cu dl. primar să ia toate măsurile care se impun pentru a suspenda toate activităţile executive pe care Claudiu Maior le îndeplineşte în Primăria Tîrgu-Mureş; până când vom vedea ce se întâmplă cu acea incompatibilitate.
D-l consilier Pui: - înainte de a supune la vot ordinea de zi, am primit o cerere din partea SC Administrator Imobile şi Pieţe SRL pentru a da curs Şedinţei AGA.
D-na consilier Karacsony: - o observaţie faţă de  modul de convocare a adunării generale, faţă de data, de momentul la care am primit materialul. Rugăm să fie anunţat d-l director şi să ni se pună la dispoziţie materialele din timp.
D-l consilier Pui: - Ordinea de zi a şedinţei de azi cuprinde 20 de puncte şi mai avem 6 puncte în regim de urgenţă din care s-a retras punctul 3 în regim de urgenţă – proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de achiziţie a imobilelor situate în Tîrgu-Mureş, str. Kos Karoly nr. 1B din patrimoniul SC Energomur SA, societate comercială în faliment.
Supun la vot ordinea de zi cu cele menţionate, 20 de puncte pe ordinea de zi, plus 5 puncte în regim de urgenţă.
Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? -
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Punctul  nr. 1  din  ordinea de zi
Informare privind desfăşurarea vizitei oficiale a membrilor delegaţiei Primăriei Municipiului Tîrgu-Mureş cu ocazia deplasării la Guzelcamli din Turcia, în perioada 19 – 25 august 2013:
Informarea a fost însuşită de către domnii consilieri.
Punctul  nr. 2  din  ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind modificarea pct. 4 şi 5 ale articolului unic din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 8 din 2 iulie 2012 referitoare la constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local municipal şi alegerea membrilor acestora:
D-l consilier Pui: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? -
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul  nr. 3  din  ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Comisia de specialitate pentru repartizarea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă numită prin Hotărârea Consiliului local nr. 22/30.08.2012:
D-l consilier Pui: - la acest proiect trebuie să facem o nominalizare.
D-l consilier Sabău: - propun pe d-na consilier  Someşan Cristina.
D-l consilier Pui: - supun la vot proiectul de hotărâre cu propunerea care s-a făcut.
Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? -
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul  nr. 4  din  ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Comisia pentru analizarea solicitărilor de locuinţe sociale, locuinţe pentru chiriaşi din case retrocedate, de necesitate, chirie fond de stat şi locuinţe pentru tineri destinate închirierii, numită prin Hotărârea Consiliului local nr. 23/30.08.2012:
D-l consilier Pui: - şi la acest proiect trebuie să facem o nominalizare.
D-l consilier Sabău: - propun pe d-na consilier  Someşan Cristina.
D-l consilier Pui: - supun la vot proiectul de hotărâre cu propunerea care s-a făcut.
Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? -
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul  nr. 5  din  ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei membrilor Consiliului Director al asocierii dintre Municipiul Tîrgu-Mureş şi Baschet Club Mureş:
D-l consilier Pui: - domnul Torzsok a făcut o propunere şi anume d-na Karacsony Erdei Etel. Comisia de comerţ face aceeaşi propunere.
Supun la vot proiectul de hotărâre cu această propunere.
Cine este pentru? – 18 voturi
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? – 2 abţineri (Karacsony E., Torzsok S.)
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri.
Punctul  nr. 6  din  ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind renunţarea la judecată în Dosar nr. 702/1371/2013 al Tribunalului Comercial Mureş:
D-l consilier Pui: - dacă nu sunt înscriei la cuvânt, supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? – 17 voturi
Cine este împotrivă? – 2 voturi (Ciotlăuş I., Sîmpălean D.)
Cine se abţine? – 1 abţinere (Pui S.)
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 2 abţineri.
Punctul  nr. 7  din  ordinea de zi
Proiect de hotărâre pentru aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru copiii ce frecventează creşa în anul şcolar 2013 – 2014:
D-l consilier Pui: - avem în dosare varianta II a acestui material.
Supun la vot proiectul de hotărâre în varianta II.
Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? -
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul  nr. 8  din  ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind numirea în calitate de reprezentanţi ai Consiliului local municipal Tîrgu-Mureş, cu atribuţiile aferente, în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Tîrgu Mureş, în anul şcolar 2013 – 2014:
D-na viceprimar Ciotlăuş: - având în vedere faptul că Direcţia Şcoli a omis să consulte şi fracţiunea pe care o reprezit, în nominalizarea consiliilor de administraţie, propun următoarele amendamente: Colegiul Naţional “Papiu Ilarian” – Ciotlăuş Ionela, Colegiul Naţional “Unirea” – Pui Sebastian, Şcoala Gimnazială “Tudor Vladimirescu” – Ciotlăuş Ionela, Liceul Tehnologic “Electromureş” – Haller Bela.
D-l consilier Maior: - propun să amânăm acest material. Am înţeles că avem şedinţă peste 2 săptămâni şi mai putem dezbate. Să venim acum să spunem că vrem un anumit liceu, dar cine pleacă de acolo? Sunt 4 sau 5. Vine doamna Ciotlăuş, dar cine pleacă? Vine d-l Pui, dar cine pleacă? Eu propun amânarea materialului până la şedinţa următoare.
D-na consilier Someşan: - trebuie să îi dau dreptate d-lui Maior că lucrurile fiind aflate acum pe moment, sunt puţin surprinsă. Vă dau şi un argument profesional, dincolo de reprezentarea consiliului local în consiliile de administraţie. Între colegiile “Papiu” şi “Unirea” este consorţiu aprobat anul trecut, trimise documentaţiile spre minister. Acesta a fost motivul pentru care am solicitat eu să fiu membru în consiliul de administraţie. În al doilea rând, toate poziţiile prezentate ar trebui analizate punct cu punct. Nu vreau să mă înţelegeţi greşit, dar la Papiu este alt punct sensibil. Fiind în coaliţie în cadrul USL, nu pot să spun că şcoala nu ar putea avea de suferit, fiindcă se asociază şi se interpretează că ar fi anumite interese. Probabil că puţină gândire nu ne-ar strica la toţi. Vă rog să nu uitaţi, pentru că acum se discută desfiinţarea unor şcoli, subiect care trebuia discutat acum un an. Vă rog să nu uitaţi că Colegiul Papiu are secţia germană care ţine de minorităţi şi care este complet neglijată, fiind într-o situaţie foarte dificilă.  Nu aş vrea reţeaua şcolară care trebuia să se discute şi aprobe în ianuarie pentru acest an şcolar, să se rediscute peste un an fără să semnalez eu anumite dificultăţi. Nici nu aş vrea ca şcolile să sufere din asocieri şi interpretări politice ale adulţilor.
D-na consilier Roman: - referitor la cine pleacă, e retorică întrebarea, dacă pleacă de la Colegiul Naţional “Al. Papiu Ilarian”, pleacă  Ioana Roman, dacă şi pentru că doreşte d-na Ciotlăuş. Fiecare dintre noi putem avea dorinţe pe care ni le putem exprima liber în plenul consiliului local, motivele nu vreau să le cunosc, nici cele politice şi nici cele de altă natură, dar am vrut să informez pe toată lumea cine ar pleca. Pe de altă parte, şi dacă azi se votează sau nu plecarea mea din consiliului de administraţie, o asigur pe d-na Someşan că acele lucruri pe care le-am început împreună acolo, vor continua din punctul meu de vedere, prezenţa sau neprezenţa mea în acel consiliu de administraţie nu va face ca apropierea faţă de colegiul pe care eu l-am absolvit să se diminueze, voi fi acolo şi sunt convinsă că mă veţi primi, nu am dubii din acest punct de vedere, iar din punct de vedere politic lucrurile într-adevăr tind să pară altfel, tind să pară că Papiul va deveni un fief al USL-ului, cel puţin din punct de vedere  al  conducerii. Poate să fie şi acesta un lucru foarte bun, nu neg, asta rămâne în aprecierea părinţilor elevilor respectivi. Ştiu că sunt foarte multe persoane care au făcut declaraţii la aceste microfoane şi la alte microfoane la deschiderile de an şcolar, şi-au exprimat foarte mult ideea de a nu încurca politicul cu şcoala. Cred că putem da dovadă azi dacă acele declaraţii sunt doar vorbe în vânt spuse în faţa auditoriului care votează, sau într-adevăr există şi o umbră de responsabilitate în urma cuvintelor şi apăsatul pe buton nu este un sport practicat aşa cu lejeritate în consiliul local. Vă mulţumesc mult şi vom continua acele lucruri chiar dacă ne vom despărţi oficial în momentul de faţă.
D-na viceprimar Ciotlăuş: - îmi menţin propunerea cu câteva completări pe care vreau să le fac, cu tot respectul faţă de d-na Someşan, faţă de colega noastră d-na Roman, vreau să vă spun că sub nicio formă nu-mi imaginez că cineva dintre noi, indiferent la ce consiliu de administraţie vom intra ca şi reprezentanţi într-o şcoală, nu vom face politică. Politica se face în sediile de partid în altă parte şi nu cred că de exemplu, la Colegiul agricol “Traian Săvulescu” unde este director d-l consilier Matei Dumitru şi colegul de partid d-l Urcan este membru în CA, îl putem considera un fief al P.D.L.-ului. Eu cred că nu se ajunge până aici.
Prin urmare, îmi menţin propunerile formulate anterior, cu următoarele completări:
La Colegiul “Papiu”, propunerea este Ciotlăuş Ionela, iar d-na Roman mai are vreo 4 sau 5 nominalizări în alte locaţii, prin urmare nu va pierde decât o locaţie şi rămâne cu alte 4 nominalizări. La Colegiul “Unirea”  va fi d-l Pui Sebastian, iar d-na Someşan va intra în locul dânsului la Liceul Tehnologic “Aurel Persu”. La şcoala Gimnazială tudor Vladimirescu va fi d-na ciotlăuş Ionela, iar d-l Gujan va intra le Liceul Tehnologic “Constantin Brâncuşi” în locul d-lui Matei Dumitru, pentru că d-l0 Matei mai are şi alte nominalizări, d-l Haller intră în Consiliul de Administraţie la Liceul Electromureş în locul d-nei Ciotlăuş. Iată că şi această fracţiune care nu a fost consultată la nominalizările făcute pentru consiliile de administraţie, şi-a spus punctul de vedere.
D-na secretar Cioban: - domnilor consilieri, dacă nu vă puteţi înţelege pe un proiect în totalitatea lui, va trebui să aplicaţi regulamentul aşa cum este şi atunci propunerile să fie pe poziţie, pe şcoală şi votaţi pe fiecare şcoală în parte. Eu cred că membrii în C.A. din partea C.L.M. sunt foarte importanţi la şcoli, dacă mai lungim discuţiile, este inutil şi eu cred că nu ar trebui să politizaţi acest lucru, dar propunerile acestea cu eu vreau şi ies unii şi intră alţii, nu mi se par normale faţă de regulament. Domnule preşedinte, luaţi fiecare şcoală în parte şi votaţi pentru fiecare propunerea iniţială şi dacă mai sunt şi alte propuneri le votaţi şi pe acelea, în ordinea care este.
D-na consilier Roman: - apreciez faptul că d-na viceprimar, e funcţia pe care dânsa trebuie să şi-o onoreze şi probabl peste câţiva ani vom vedea cât de bine şi-a onorat-o sau nu, până în momentul de faţă depinde. Nu vreau să-i pronunţ numele, mai bine îi spun funcţia, că a ştiut să ne permuteze într-un mod elocvent, eu personal nu mă simt nevoită să stau să ascult cum în plenul Consiliului local, doamna mă ia dintr-o parte şi mă pune în alta, apropo de consultări, poate face acest lucru un partid, un B.P.L. al P.D.L.-ului unde am decide aceste lucruri şi atunci ne-am putea permuta între noi, nu ştiu dacă ceilalţi colegi care fac parte din formaţiuni politice şi care sunt convinsă că au structuri de conducere asemănătoare cu ale PDL-ului unde se decid aceste elucruri, le convine ca dânsa să-i ia să-i permuteze şi să-i pună după bunul plac. Nu spun că schema nu ar fi una bună, este vorba strict de procedură, să nu uităm că ne aflăm într-un consiliu local formă a administraţiei publice locale, nu discutăm aici despre cum ne permutăm politic dintr-o parte în alta, asta o facem fiecare la biroul nostru. Noi am avult BPL aseară şi ne-am decis la altceva. Dv. aveţi propunerea dv., în momentul de faţă este o propunere de amânare şi conform procedurii şi regulamentului prima dată trebuie votată amânarea, iar dacă nu trece se supune materialul în forma din mape, iar apoi putem discuta de permutări. Haideţi să încercăm să ne comportăm ca membrii ai consiliului local.
D-l consilier Sîmpălean: - referitor la ce a spus d-na secretar, propun să facem o pauză de 15 minute, să discutăm între noi să scoatem un material corect pe care să-l supunem la vot.
D-l consilier Pui: - supun la vot propunerea făcută de d-l Sîmpălean.
D-l viceprimar Peti: - o să vă surprind, începând cu un semn de apreciere, să vă mulţumesc tuturor partidelor politice pentru că aţi dat dovadă de o responsabilitate uriaşă când aţi susţinut învăţământul confesional şi am simţit puţin că se bate şi aici o temă care se preconizează, este foarte bine ştiut că şi Biserica romano-catolică doreşte să pornească o instituţie de învăţământ confesională şi eu o să vă rog în continuare să ne sprijiniţi aşa cum aţi făcut în trecut ca şi consiliu local când am sprijinit construirea unei grădiniţe reformate în cartierul Tudor Vladimirscu, aţi susţinut înfiinţarea clasei pregătitoare la colegiul reformat şi alte lucruri. În acest spirit vă rog să ne susţineţi şi în continuare.
În ceea ce priveşte dubla sau tripla noastră calitate, eu îmi doresc ca aceste cadre didactice, profesorii, conducătorii acestor instituţii de învăţământ şi nu în ultimul rând elevii şi copii să ne simtă aproape, ca un ajutor real, şi să nu vadă în noi oamenii politici când suntem în şcoală. Aşa cum toţi dintre noi când ajungem acasă suntem mame, taţi, soţi, soţii, şi nu oameni politici sau consilieri.
D-l consilier Maior: - mi separe batjocură adusă colegilor din consiliul local, să vii să spui că de mâine un anumit coleg nu mai e la şcoala x, că e la şcoala y, fără să-i ceri o informare cu ce s-a lucrat într-un an de zile, fără să discuţii. Mi se pare o batjocură din partea d-nei Ciotlăuş în momentul în care spunem că “noi grupul politic nu am fost informaţi”. S-a pomenit vreodată în primărie, între grupul UDMR, s-a pomenit să se pună problema de genul că un grup politic nu a fost informat de cineva din primărie? Ca să vedeţi dacă a minţit sau nu d-na Ciotlăuş. Referat privind propunerile comisiei de studii prognoze, buget-finanţe, spune aşa: Colegiul “Unirea” – Peti Andrei, Liceul tehnologic “Aurel Persu” – d-l Matei Dumitru, Liceul tehnologic “Ioan Vlasiu” – Pui Sebastian; acum spuneţi altceva.  Este o batjocă adusă în primul rând executivului primăriei căruia îi cereţi să meargă la partidele politice să consulte grupul nostru. Unde suntem, muncim pentru popor, pentru oameni, sau fiecare pentru bunul plac? Eu vreau să fiu la Liceul x. Am bunul simţ să-l chem pe colegul de lângă mine să-l întreb ce a lucrat acolo? Te-ai dus la o şedinţă? Dar nu contează; “grupul nostru politic”. 3 consilieri am hotărât că nu e bine acolo, ci dincolo. Propunerea mea rămâne valabilă, să amânăm materialul şi până în data de 8 sau 10, 12 când vom avea cealaltă şedinţă, să aveţi bunul simţ, doamnă, să chemaţi ceilalţi colegi din consiliu pe care doriţi să-i permutaţi, şi să-i întrebaţi dacă au muncit, dacă nu au muncit, dacă sunt sau nu bine văzuţi acolo. 
D-l consilier Pui: - vreau să răspund d-lui Maior, în urmă cu doi ani am fost sunat de la primărie şi întrebat dacă sunt de acord să fac parte din consiliile de administraţie la 3 şcoli, anul trecut la fel, anul acesta nu m-a întrebat nimeni. Apropo de muncă, au fost 16 consilii de administraţie la Grupul Şcolar “Aurel Persu”, iar eu am participat la 15 consilii.
D-na consilier Someşan: - aş vrea să lămuresc un lucru, fiind ultimul intrat în consiliul local. E posibil ca anumite mişcări să se fi datorat prezenţei mele sau faptului că nu am preluat bloc ce a fost anul trecut. Nu cunosc care sunt motivele dv. de a schimba şcolile, dar vreau să vă spun că unica mea solicitare şi unica poziţie pe care mă găsesc a fost pentru Colegiul “Unirea”, datorită faptului că există acel consorţiu care are doar bază profesională. Este singura solicitare care nu are altă conotaţie decât strict suport profesional. Nici nu este nimeni altcineva dintre dv. care să argumenze o solicitare pe acest motiv. Dacă aş fi dislocat ceva, probabil că eu ar fi trebuit să justific, repet, justific şi pot să aduc documente pe activitatea acelui consorţiu.
Schimbarea care pe mine mă aruncă în altă parte, mie mi-s dragi toate şcolile. Aţi votat în unanimitate schimbarea în comisii. Nu a fost comod să-l rog pe d-l Sabău să accepte acest schimb şi recunosc că şi comisia juridică din care am făcut parte doar la două şedinte, a fost deosebit de profesionistă, o atitudine colegială, chiar îmi pare rău, însă mă aşez pe profesionalism, acolo unde se poate. Fiecare are un domeniu de activitate, o meserie pe care o stăpâneşte. Nu vreau să neglijez lucrurile pe care le cunosc. Dacă se merge pe justificări doar profesionale, atunci trebuie să ţineţi cont de acest consorţiu. Dacă se merge pe reprezentare, atunci aflu cu surprindere că vă înlocuiesc la un consiliu de administraţie la Liceul “Aurel Persu”, la care aţi fost prezent la 15 sedinţe. Parcă mă şi simt prost, că trebuie să vă înlocuiesc acolo. Eu, fiind ultima intrată, am dreptul să pun multe întrebări şi să nu mi le interpretaţi altfel, pur şi simplu nu cunosc argumentele. Poate că nu ar fi rău să amânăm şi să-mi spuneţi şi mie de ce să fac asta, că probabil mă va întreba cineva.
D-l consilier Pui: - supun la vot amânarea materialului.
Cine este pentru? – 10 voturi (Benedek I., Puiac C., Sabău A., Loghin L., Someşan C., Maior C., Roman I., Urcan Gh., Gujan L., Matei D.)
Cine este împotrivă? – 10 voturi
Cine se abţine? -
Supun la vot forma iniţială a materialului.
Cine este pentru? – 9 voturi (Puiac C., Sabău A., Loghin L., Someşan C., Maior C., Roman I., Urcan Gh., Gujan L., Matei D.)
Cine este împotrivă? – 11 voturi
Cine se abţine? –
Respins.
Supun la vot materialul cu amendamentele făcute de d-na Ciotlăuş.
Cine este pentru? – 12 voturi
Cine este împotrivă? – 8 voturi (Puiac C., Someşan C., Maior C., Roman I., Urcan Gh., Gujan L., Benedek I., Torzsok S.)
Cine se abţine? –
D-l consilier Matei: - menţionez că am votat greşit. Eu sunt împotriva proiectului în forma propusă de d-na Ciotlăuş.
D-l consilier Sabău: - dacă un consilier declară că din eroare a votat greşit, atunci proiectul trebuie repus la vot.
D-l consilier Pui: - repun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele făcute de d-na Ciotlăuş.
Cine este pentru? – 13 voturi
Cine este împotrivă? – 6 voturi (Someşan C., Maior C., Roman I., Urcan Gh., Gujan L., Matei D.)
Cine se abţine? – 1 abţinere (Benedek I.)
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi o abţinere.
D-na consilier Roman: - o singură remarcă referitor la votul pe care l-am avut. Este pentru prima dată când consiliile de administraţie ale şcolilor au întrunit atât de multe discuţii, destul de serioase şi acerbe. Asta pe mine mă pune pe gânduri, fiindcă până acum trebuiau să fie rugaţi consilierii locali pentru a participa la aceste consilii de administraţie, participarea nu este remunerată şi responsabilitatea dacă ţi-o iei în serios este destul de mare. Până acum erau rugaţi consilierii locali pentru că nu doreau să participe şi ştim cu toţii lucrul acesta, iar dintr-o dată, discuţii extrem de serioase pe această temă. Acest lucru mie îmi trezeşte un mare semn de întrebare şi probabil în cele câteva luni care vor trece, o să fiu foarte atentă la aceste  permutări atât de importante, pentru a vedea motivele pentru care ele s-au făcut. Nici un gest politic sau nu, dar cu siguranţă niciun vot dat în consiliul local nu se face fără vreun interes bun sau rău. Am o bănuială, dar încă nu o pot face publică, fiindcă dovada va veni în câteva luni când se va vedea ce vor face acele persoane în consiliile de administraţie.
Punctul  nr. 9  din  ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, precum şi repartizarea spaţiilor aflate în proprietatea municipalităţii:
D-na consilier Karacsony: - referitor la prelungirea contractelor de închiriere, eu aş avea o propunere, având în vedere discuţiile care au avut loc în comisii referitoare la aceste spaţii, văzând referatul care a fost întocmit de către SC Locativ SA şi cunoscând anumite situaţii concrete din oraş, eu aş ruga executivul să ne pună la dispoziţie prin intermediul Locativului sau în mod direct, câte un raport privind modul de utilizare a spaţiilor închiriate. Se pare că avem probleme şi trebuie să impunem condiţii şi să fim siguri că aceste spaţii sunt utilizate în scopul pentru care cedăm folosinţa şi nu este în detrimentul oraşului modul în care sunt utilizate.
 D-na consilier Roman: - o completare la ce a spus d-na Karacsony, cu o rugăminte către executivul Locativului şi a comisiei care face această atribuire, poate ar fi de discutat, nu ştiu încă legea şi am să mă interesez dacă e aberant sau nu ce spun din punct de vedere al legii, poate e de discutat să vedem dacă această prelungire s-ar putea face pe o perioadă mai lungă de timp, nu doar pe 6 luni. Pe de altă parte, noi le cerem oamenilor să facă investiţii în spaţiile acelea şi întreţinere, dar 6 luni mie mi se pare un timp extrem de scurt, chiar pentru un O.N.G, pentru că acei oameni depun proiecte, fac activităţi, funcţionează aproape ca o societate, iar termenul acesta de 6 luni mi se pare mult prea scurt pentru a avea stabilitatea şi liniştea locativă necesară pentru a-şi putea desfăşura activitatea. E un semn de întrebare dacă-l putem discuta la o comisie următoare.
D-na consilier Karacsony: – locatorii fac doar cheltuielile locative de întreţinere. În aceste condiţii nu se impune majorarea termenului, ci verificarea modului de executare, în mod exclusiv a contractului, pentru că minimele cheltuieli locative nu sunt efectuate şi în acest mod putem vedea şi starea spaţiilor şi lucrările care sunt în sarcina Locativului respectiv a proprietarului le facem şi noi în mod normal, însă, să avem cel puţin o situaţie.
D-l consilier Soos: - am o propunere la această hotărâre referitor la spaţiul pentru desfăşurarea activităţii în incinta Cetăţii Medievale unde se atribuie unei asociaţii nişte spaţii. Eu propun ca Cetatea Medievală să fie tratată separat şi să nu fie atribuită înainte de finalizarea restaurărilor niciun spaţiu pentru nimeni. Acolo ar trebui clarificat foarte bine cine şi pentru ce scop o să folosească, desigur ideea este ca Cetatea să devină un punct de atracţie turistică în oraş şi să vedem cu ce contribuie o asociaţie la acest profil. Eu propun să fie separată Cetatea Medievală, de material. Este o anexă în care apare Cetatea Medievală.
D-na secretar Cioban: - în proiectul de hotărâre nu este nicio propunere legat de Cetatea Medievală. Lista solicitanţilor de locuinţe este altceva, sau spaţii cu altă destinaţie. În acest proiect de hotărâre nu este nicio propunere legat de cetate.
D-l consilier Pui: - cu amendamentele făcute de d-na Koracsony, supun la vot proiecul de hotărâre în varianta II.
Cine este pentru? – 19 voturi
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? – 1 abţinere (Torzsok S.)
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru şi o abţinere.
Punctul  nr. 10 din  ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 34 mp din Tîrgu-Mureş, str. Vasile Săbădeanu f.nr., în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu-Mureş de la Varga Victor şi Puşcaş Ileana Ruxandra:
D-l consilier Pui: - supun la vot proiecul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul  nr. 11  din  ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind unele măsuri în reglementarea înscrierii în CF a unor terenuri aflate în patrimoniul Municipiului Tîrgu-Mureş:
D-l consilier Pui: - constat că unele comisii de specialitate au avut mai multe propuneri. Comisia juridică propune termenul de 12 luni.
Cu amendamentele făcute de comisia juridică, supun la vot proiecul de hotărâre.
Cine este pentru? – 19 voturi
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? – 1 abţinere (Pui S.)
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru şi o abţinere.
Punctul  nr. 12  din  ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri în suprafaţă totală de 411,5 mp din Tîrgu-Mureş, în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu-Mureş de la Naste Ioan şi Naste Lucia Camelia:
D-l consilier Pui: - comisia de comerţ are o propunere şi anume să fie introdus un articol distinct astfel încât art. 3 să devină art. 4, iar art. 3 va avea următorul cuprins: “costurile de întabulare după dezmembrarea terenurilor de către proprietar şi semnarea declaraţiei de trecere în proprietate publică, revin autorităţii publice locale”.
D-l consilier Cioban: - dacă dv. aprobaţi în această formă, vreau să vă spun că după ce se dezmembrează un teren, se face declaraţie de trecere în proprietatea publică, nu mai este nicio cheltuială. Această formulă este o frază goală. Costurile de întabulare după dezmembrare şi semnarea declaraţiei de trecere în proprietate publică, revin autorităţii publice locale. Costurile la o întabulare sunt cele de întabulare, de dezmembrare, de declaraţie, de înscriere în CF. Ori se face şi se doreşte ca toate costurile de această declaraţie de trecere în proprietatea publică, să fie ale municipiului, ori se împarte fraza în două, dar aşa cum arată, nu duce la nimic.
D-l consilier Sabău: - aş avea o mică precizare din experienţa mea. În primul rând vorbim de costuri de întabulare după dezmembrarea terenului. Dezmembrarea practic o face proprietarul. Proprietarul dezmembrează un teren, îl împarte în parcele îl înscrie în două cărţi funciare diferite, după care, ca finalitate, proprietarul face o declaraţie de renunţare asupra uneia din cotele părţi sau părţile, sau noile parcele constituite ca efect al dezmembrării. Eu spun că municipiul Tîrgu-Mureş nu ar avea de ce să plătească cheltuielile ce ţin de dezmembrare, pentru că practic, conform legislaţiei,  Legii 7/1996, Legea 36/1995, actele de dezmembrare şi le plăteşte proprietarul din momentul încheierii actului de dezmembrare, adică cel care urmează să cedeze municipiului Tîrgu-Mureş terenul.
Dacă vrem eventual să plătim noi ca municipiu ceva, am putea plăti doar înscrierea în CF a declaraţiei de renunţare, nu altceva. Altfel, putem ajunge la discuţii, plătim la om să facă şi succesiune, după succesiune face şi dezmembrări, etc. Ca o variantă tehnică care să aibă utilitate, dacă consideraţi de cuviinţă, noi să plătim exclusiv înscrierea în CF a declaraţiei de renunţare la teren. Asta ar mai merge, dar prima parte, nu mi se pare firesc sub nicio formă.
D-l consilier Pui: - supun la vot proiectul de hotărâre în varianta iniţială.
Cine este pentru? – 18 voturi
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? – 2 abţinere (Gombos G., Gujan L.)
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri.
Punctul  nr. 13  din  ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 26 mp din Tîrgu-Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 303/7A în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu-Mureş de la S.C. Horizon S.R.L.:
D-l consilier Pui:  - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 19 voturi
Cine este împotrivă? – 1 vot (Matei D.)
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru şi 1 vot împotrivă.
Punctul  nr. 14  din  ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri în suprafaţă de 399,5 mp din Tîrgu-Mureş, în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu Mureş de la Greab Gavril şi Greab Linuţa:
D-l consilier Pui: - supun la vot proiectul de hotărâre, varianta iniţială.
Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul  nr. 15 din  ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Municipiului Tîrgu-Mureş la Asociaţia „Oraşe Energie România”:
D-l consilier Pui: - comisile de specialitate au avizat favorabil materialul.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul  nr. 16 din  ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind indemnizaţia în valută pentru o delegaţie  din partea Municipiului Tîrgu-Mureş, care se va deplasa la Ilmenau/Germania, în perioada 30 septembrie - 4 octombrie  2013:
D-l consilier Pui: - vă rog să nominalizaţi doi consilieri locali, două persoane fiind desemnate din partea executivului; şi un conducător auto.
D-l viceprimar Peti: - ştiu că este un proiect în pregătire  cu universităţile din învăţământ şi aş propune să meargă dl. prof. universitar Bakos Levente.
D-l consilier Maior: - propun să meargă dl. Matei Dumitru.
D-l consilier Pui: - supun la vot proiectul de hotărâre cu propunerile care s-au făcut.
Cine este pentru? – 18 voturi
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? – 2 abţineri (Matei D., Roman I.)
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri.
Punctul  nr. 17  din  ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului Tîrgu-Mureş, care se va deplasa la Edinburgh/Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, în perioada 23 - 30 septembrie 2013:
D-l consilier Pui: - se propune să meargă dl. director Kopacz de la Grădina Zoologică.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? – 19 voturi
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? – 1 abţinere ( Roman I.)
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru şi o abţinere.
Punctul  nr. 18  din  ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a cheltuielilor de deplasare pentru o delegaţie oficială, cu ocazia vizitei la Chişinău/Republica Moldova, în perioada 12-15 octombrie 2013:
D-l consilier Pui: - vă rog sp faceţi propuneri.
D-l consilier Loghin: - propun pe dl. consilier Pui Sebastian.
D-na viceprimar Ciotlăuş: - propun pe dl. Sîmpălean Dan.
D-l consilier Matei: - propun pe d-l Gujan Lucian.
D-l consilier Sabău: - propun pe dl. Loghin Lucian.
D-l consilier Pui: - sunt 4 nominalizări şi este nevoie de 2 consilieri şi 2 reprezentanţi ai executivului.
Supun la vot proiectul de hotărâre cu cele 4 propuneri din partea consilierilor.
Cine este pentru? – 14 voturi
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? – 6 abţineri (Roman I., Gujan L., Urcan Gh., Sîmpălean D., Jozsa T., Gombos G.)
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi pentru şi 6 abţineri.
Punctul  nr. 19 din  ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului Tîrgu-Mureş şi a Consiliului local, în vederea deplasării la Kecskemét/Ungaria – oraş înfrăţit, în perioada 1 – 3 octombrie 2013:
D-l consilier Pui: - vă rog să faceţi o propunere din partea consiliului.
Dacă nu sunt propuneri, atunci propun eu pe d-na Cioban Maria şi pe d-na Kiss Imola; şi un conducător auto.
Cu propunerile care le-am făcut, supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? – 18 voturi
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? – 2 abţineri (Roman I., Urcan Gh.  )
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri.
Punctul  nr. 20  din  ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 204/11.07.2013 referitoare la finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului Tîrgu-Mureş şi a Consiliului local, cu ocazia deplasării la Guzelcamli/Turcia, pentru a participa la Festivalul Tradiţional de Cultură, Artă şi Activităţi Maritime.
D-l consilier Pui: - raportul comisiilor este pozitiv.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? – 18 voturi
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? – 2 abţineri (Roman I., Jozsa T.  )
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri.

Materiale în regim de urgenţă

Punctul nr. 1 – regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de acordare a unor scutiri de plată a impozitelor şi a schemei de ajutor de minimis pentru atragerea investiţiilor şi susţinerea dezvoltării economice a Municipiului Tîrgu-Mureş:
D-l consilier Pui: - iniţiatorul acestui proiect este d-l viceprimar Peti Andrei, eu salut iniţiativa d-lui viceprimar.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
D-na consilier Roman: - îl rog pe d-l Peti să fie atent să nu păţim ce am păţit atunci când au deschis cei de la Bucureşti Guvernul minimis, că după 4 ore l-au închis că s-a blocat. Să avem mare grijă ca măcar noi să nu ne facem de râs.
D-na secretar Cioban: - acest proiect de hotărâre se referă numai la demararea unor proceduri. Unitatea Administrativ Teritorială trebuie să ceară două avize, de la Consiliul concurenţei şi de la Grupul de impact economic şi rugămintea mea şi a d-lui Peti este ca până la următoarea şedinţă să citiţi acest material, poate că sunt idei mai mult sau mai puţin importante aici, dar este un material important pentru oraş, poate că aveţi idei în plus, mai  venim de la grupul de iniţiativă cu nişte idei, vin cei de la Consiliul Concurenţei, şi chiar va trebui să încercăm să nu păţească nimeni ce a păţit Guvernul României.
D-l consilier Sabău: – noi acum suntem pe cale să cumpărăm un supercalculator, Guvernul nu are acel supercalculator, probabil de aceea s-a blocat site-ul şi acum o să meargă cu siguranţă depunerea, că supercalculatorul va clarifica.
D-na consilier Roman: - Guvernul are o mare, mare problemă.
A sosit d-l consilier Bakos Levente – sunt prezenţi 21 consilieri locali.
Punctul nr. 2 – regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii din partea Municipiului Tîrgu-Mureş şi a Consiliului local, la Baja/Ungaria, în perioada 27 - 29 septembrie 2013:
D-l consilier Pui: - vă rog să faceţi nominalizări. Trei reprezentaţi oficiali şi un conducător auto.
Dacă nu sunt propuneri, propun să fie trei persoane din executiv.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? – 19 voturi
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? – 2 abţineri (Roman I., Bakos L.)
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru şi 2 abţineri.
Punctul nr. 3 in regim de urgenţă, a fost retras.
Punctul nr. 4 – regim de urgenţă
Informare privind delegaţia la Budapesta – Ungaria, din perioada 19 – 21 august 2013:
Informarea a fost însuşită de către domnii consilieri.
Punctul nr. 5 – regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind prelungirea  pe o perioadă de 5 ani a contractului de închiriere nr. 1955B/24.08.2009 încheiat între Municipiul Tîrgu-Mureş în calitate de proprietar şi Casa de Cultură a Studenţilor Tîrgu-Mureş asupra spaţiului situat in str. Nicolae Grigorescu, nr. 19, în suprafaţă de 398 mp:
D-l consilier Sabău: - aş vrea să vă spun de ce am procedat noi consilierii la iniţierea acestui proiect. Casa de Cultură a Studenţilor care funcţionează în subordinea Ministerului Invăţământului, doreşte să investească o serie de bani primiţi de la minister pe ceea ce înseamnă renovare în zona respectivă. Noi ca şi proprietari ai acelui imobil, ca şi municipiu, ar fi foarte avantajos pentru noi să vină nişte bani, nu sunt sume mari, dar sunt nişte bani, şi atunci, pentru a putea sub aspect contabil să deconteze sau să plătească cheltuieli de renovare, atunci trebuie ca acel contract de închiriere să fie încheiat pe o perioadă de minim cinci ani. Acesta etse motivul pentru care noi am iniţiat acest proiect, pentru a putea avea această situaţie clarificată sub aspectul contabil al problemei. De asemenea, în 30 septembrie expiră contractul de închiriere astăzi în vigoare.
D-l consilier Maior: - mi se pare că cineva ne forţează mâna. Adică la 30 septembrie expiră contractul, nu se ştia asta dinainte? Că vin şi investeasc, sunt poveşti. Măcar să fi avut bunul simţ să fi venit cu 2 luni înainte să spună să le prelungim contractul.
D-l consilier Sabău: - eu ca şi consilier local nu am evidenţa contractelor de închiriere, care şi când expiră. Eu sunt iniţiator, nu discut alte lucruri. De asemenea, când vorbesc de bani care se vor investi, eu fac referire la o Notă semnată de ministrul Bănicioiu prin care, ca iniţiator mă informează asupra acestor situaţii. Nu sunt eu ministru să pot decide dacă vin sau nu bani. Este o notă care mi s-a pus la dispoziţie, de asemenea, am cerut bugetul ca să vedem clar că sunt cuprinşi bani în buget. Când se va supune la vot, domnule preşedinte, o să vă rog să supuneţi varianta II a proiectului de hotărâre.
D-na secretar Cioban: - dacă vă amintiţi, acest lucru l-am mai discutat în urmă cu 6 luni când s-a prelungit contractul de închiriere pe 6 luni. Şi atunci s-a cerut termenul de cinci ani pe aceleaşi considerente. Nu s-a prelungit decât pe 6 luni, ei au cerut şi atunci, cer şi acum prelungire pe 5 ani, iar ca să nu mai răspund la întrebările anterioare ale d-nei Karacsony, vreau să vă spun că acest termen de 6 luni a fost instituit de consiliul local printr-o hotărâre. Termenul legal până la care se poate prelungi este de până la 5 ani. Dv. sau din mandatul anterior au hotărât 6 luni. Nu este ilegal să spui 5 ani. Poţi să spui 5 ani, 4 sau 3 ani. Acest lucru s-a cerut înainte, nu s-a aprobat decât atât cât s-a aprobat, dar este legal să fie până la 5 ani şi cerere există.
D-l consilier Benedek: - totuşi, este o problemă care atinge bugetul şi să nu fie discutată în comisia de buget, nu ştiu unde ajungem. Am observat că apar anumite proiecte, discută doi sau trei oameni sau o jumătate de comisie şi apar aici, iar noi ne trezim cu nişte hotărâri de care habar nu avem. Un lucru care atinge bugetul, să nu fie discutat în comisia de buget şi apar în regim de urgenţă, este tot atât de greşit ca şi cum vine un material care interesează comisia de urbanism şi vine în regim de urgenţă. Faţă de colegi, nu e frumos.
D-l consilier Maior: - oricum, de scos afară din acel spaţiu nu-i poate scoate nimeni şi eu propun amânarea, avem şedinţă peste două săptîmâni, intră în toate comisiile şi-l votăm atunci. E chestiune de bum simt. Vi înainte de a expira contractul, cu o zi sau două, şi ne spui “ori îl votaţi, ori expiră”. Eu propun amânarea materialului.
D-na viceprimar Ciotlăuş: - eu propun să votăm acest proiect de hotărâre şi vă reamintesc că eu personal am iniţiat acum 6 luni această prelungire a contractului iniţial tocmai pentru că, Casa de Cultură a Studenţilor doreşte să demareze nişte proiecte cu fonduri nerambursabile şi trebuie să facă dovada că pe termen lung au la dispoziţie spaţiul în care să-şi desfăşoare activitatea şi de asemenea, exista şi la acel moment intenţia ministerului de a reabilita spaţiul ocupat de aceştia în incinta casei de cultură. Prim urmare, vă propun să votăm, iar d-lui Benedek vreau să-i sugerez faptul că din punct de vedere bugetar nu se întâmplă nimic în mod deosebit ca să implice aşa de mult voinţa comisiei de buget.
D-l consilier Maior. – dacă l-aţi avut de 6 luni, ce v-a oprit să veniţi acum trei săptămâni? Dar să atrageţi atenţia tot timpul că noi nu mai însemnăm nimic şi trebuie să treacă prin alte comisii, e o chestie bună.
D-l consilier Sabău: - acest proiect a trecut prin 3 sau 4 comisii  şi a fost avizat. Urgenţa care am considerat eu şi celălalt iniţiator că s-ar impune, a fost faptul că expiră contractul. Un contract expirat la 30 septembrie, nu mai poate fi prelungit, că nu se poate. Termenul de 6 luni cu care s-a prelungit iniţial a fost termenul care se acordă ONG-urilor, pentru că în 2006 şi în 2009 au fost două hotărâri de consiliu local care au decis că toate ONG-urile beneficiază de un contract care se prelungeşte succesiv pe 6 luni. De asemenea, cred că nu am avut proiect de hotărâre de consiliu la care colegii din P.D.-L. să voteze “pentru”, poate va fi un exerciţiu să vedem dacă tinerii care desfăşoară activităţi sub egida Casei de Cultură a Studenţilor, tineri care vin şi au activităţi finanţate de minister, nu doar de primărie. Poate ar fi un lucru bun să avem un gest în această direcţie; constructiv, nu cred că are legătură cu lipsa bunului meu simţ că am depus un proiect.
D-l consilier Maior: - nu vorbeam de dv. domnule Sabău. Am spus că dacă cineva de acolo era interesat, ar fi venit acum o lună sau două să depună materialul. Când şti că mai ai 15 zile, vi şi spui că dacă nu ne dai acum, mâine expiră contractul. Nu vorbesc de bunul dv. simţ, bănuiesc că-l aveţi, că altfel nu aţi fi votat “pentru” la materialul cu şcolile.
D-l consilier Benedek: - cei care sunteţi mai tineri şi mai noi în consiliu, probabil nu ştiţi că în vremea respectivă când au fost puşi acolo acei tineri, noi am făcut lucru acesta. Voi nu eraţi aici. Nu avem nici o dorinţă, la început am ascultat cu mare răbdare, că materialele în regim de urgenţă să nu fie discutat şi să fie puse pe site o lună de zile, mai nou, tot apar materiale în regim de urgenţă cărora nu le văd urgenţa. Noi am dat spaţiu acolo studenţilor la vremea respectivă.
D-na consilier Roman: - eu cred că este un lucru legat de percepţie diferită. Sau de modul în care vezi o problemă, sau supunerea unui material la discuţiile din plenul consiliului. Acum aveţi ocazia de a vedea cum e să te simţi când şti că ai toate argumentele raţionale, logice, de lege, etc. şi alţii să se uite la tine şi să-ţi explice, că nu e adevărat ce spui, că nu e corect ceea ce vrei să faci, că nu e în regulă. Într-adevăr de fiecare dată când eu argumentam că e vorba de fonduri europene, mi se răspundea că super-computerul într-un anumit fel, şi acum mi s-a spus. Dacă îţi doreşti o anumită conduită din partea acestui for şi ceri anumite lucruri, trebuie să dai dovadă că şti să oferi şi tu exact acelaşi lucru; şi aici în plen, nu altundeva. In cele din urmă, ce se întâmplă pe tabela de vot contează şi asta defineşte poziţia noastră aici.  Eu pot înţelege argumente, pot înţelege foarte multe lucruri dar dubla măsură nu o pot înţelege; şi nu fac referire la persoană, deşi aici atacurile se poartă la persoană. Să nu discutăm de dublă măsură şi de restul, fiindcă pot să fie lucruri foarte logice şi argumentate cărora să li se găsească nod în papură pe lege la fel de bine argumentată; chestie de percepţie şi de colegialitate care dacă o doreşti, trebuie să o dai.
D-l Csegzi: - poate că puţin vorbesc împotriva mea, dacă vorbesc în calitate de director al Universităţii Cultural-Ştiinţifice. Acele spaţii pe care le ocupă această organizaţie, le foloseşte  din plin, lucrează cu studenţi cu tineri şi lucrează intens. Dacă se pune întrebarea organizaţie care foloseşte spaţiile consiliului local cu ce eficienţă o face, dânşii o fac cu eficienţă foarte bună, dl. director este un om serios, nu poate fi acuzat că ar fi venit din neglijenţă în momentul de faţă cu această întârziere, practic aceste contracte se prelungeau la 6 luni şi aşa se întâmplă tocmai pentru că perioada aceasta este scurtă, cam din inerţie şi formal mergeam mai departe, acum problema şi punctul deosebit aici faţă de până acum, este că dânşii cer pe 5 ani pentru că li s-a oferit oportunitatea de a primi nişte bani pentru îmbunătăţirea acelui spaţiu pe care îl ocupă. Părerea mea este că se poate vota liniştit această cerere.
D-l consilier Loghin: – vreau să-l contrazic pe Maior, fiindcă, conducerea Casei de Cultură a Studenţilor a depus o cerere la registratura primăriei, de cel puţin un an de zile. E păcat să dăm curs orgoliilor şi să pierdem bani, nu o cheltuială făcută de primărie, ci bani de la guvern, aproape o jumătate de miliard.
D-l consilier Sabău: - îl felicit pe Benedek că în mandatul trecut consilierii au acceptat să intre Casa de Cultură în acel imobil.
D-l consilier Maior: - mă abţin să dau un răspuns d-lui Loghin, pentru că vă stimez, dar văd că batjocura ajunge la rang de împărăţie. Ne mulţumim unii la alţii pentru lucruri normal făcute. Repet, nu am nimic cu proiectul de hotărâre, singurul lucru pe care îl am, este că nu e normal să vi să impui un lucru. Am spus să amânaţi 2 săptămâni şi aţi spus nu. Pentru ce?
Banii oricum îi primeşte dacă votăm peste două săptămâni, de votat vom vota oricum, dar măcar o dată în viaţă înţelegeţi că nu e normal şi principial să mergi pe astfel de lovituri.
D-l consilier Pui: - supun la vot amânarea materialul.
Cine este pentru? – 10 voturi
Cine este împotrivă? – 9 voturi (Peti A., Puiac C., Soos Z., Ciotlăuş I., Pui S., Sîmpălean D., Loghin L., Sabău O., Someşan C.)
Cine se abţine? – 2 abţineri (Haller B., Karacsony E.)
D-na secretar Cioban: - vă reamintesc prevederile regulamentului care spune că voturile celor care se abţin, se adună la contra. 11 la 10 înseamnă că nu s-a amânat.
D-l consilier Pui: - supun la vot materialul în varianta II.
Cine este pentru? – 11 voturi
Cine este împotrivă? – 2 voturi (Maior C., Benedek I.)
Cine se abţine? – 8 abţineri (Bakos L., Torzsok S., Gombos G., Jozsa T., Roman I., Matei D., Urcan Gh., Gujan L.)
Proiectul de hotărâre a fost respins.
 D-na secretar Cioban: - dacă s-ar fi citit materialul, s-ar fi observat că din suprafaţa de 523 mp, o suprafaţă de 115 mp este o suprafaţă în indiviziune şi unde este utilizată şi de alte persoane fizice sau juridice de la Casa Tineretului, astfel că pentru această suprafaţă în varianta II s-a propus să se discute ulerior printr-o hotărâre separată. Din suprafaţa totală s-a propus a se închiria 398 mp care erau în închiriere exclusivă. În aceste condiţii varianta I nu este permisă şi nu are nici raport de specialitate, iar 115 mp sunt ocupaţi.
D-l consilier Pui: - se impune să se vină la şedinţa următoare cu alt proiect de hotărâre.
Punctul nr. 6 – regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Execuţie centrale termice de bloc, pentru blocurile de locuinţe din Tîrgu Mureş, str. Sârguinţei nr. 18 – 20 şi str. Cugir nr. 10/B”:
D-l consilier Pui: - sunt două variante.
D-l Moldovan Ovidiu: – la şedina din iulie dv. aţi aprobat în hotărârea privind termoficarea, montarea de centrale pentru blocuri, la blocurile din proprietatea primăriei, respectiv Sârguinţei şi Cugir. În urma acelei hotărâri, noi am comandat un Studiu de fezabilitate care nu l-am mai multiplicat. Din acest S.F. au reieşit două variante: în prima variantă se folosesc echipamentele deja existente din centralele termice mai vechi şi în mare parte se folosesc acestea, iar în cea de-a doua variantă se propune achiziţionarea de echipamente noi, respectiv montarea de centrale pentru blocuri. Acestea sunt blocurile primăriei, sunt locuinţe sociale, chiriaşii nu pot beneficia de alte ajutoare, asta este singura variată prin care ar putea avea încălzire şi apă caldă.
D-na consilier Karacsony: - când a fost întocmit Studiul de fezabilitate? Proiectul de hotărâre, cum se justifică urgenţa? Azi a fost înregistrat. Noi aprobăm un Studiu de fezabilitate despre care spuneţi că este aici, cine vrea să-l vadă, poate să-l vadă. Nu vă supăraţi, domnule director.
D-l Moldovan Ovidiu: – urgenţa se justifică pentru că azi am primit Studiul de fezablitate, acesta este motivul pentru care nu am avut posibilitatea să am aceste discuţii cu dv. la comisii. Al doilea aspect care justifică urgenţa este faptul că ne apropiem de un sezon în care au nevoie de apă caldă şi căldură.
D-l consilier Maior: - vă dau dreptate, eu l-am certat, împreună cu dl. Peti,  pe dl. director de la Locativ şi i-am spus “cum îţi imaginezi că intri în utlima zi cu un material care azi l-ai făcut şi vrei să ţi se aprobe”? L-am rugat să sune câţiva consilieri şi la ora 13 să-i cheme să aibă o discuţie înainte de şedinţă, să le explice situaţia cu cele două blocuri. Trebuie să vă dau dreptate pentru lucrul acesta, dar în acelaşi timp să-şi ceară el scuze că nu v-a convocat la ora 13 şi să vă explice la fiecare că sunt două hotărâri care le-am luat anterior şi dacă mai prelungim o lună sau două luni, nu mai avem cum pune apă caldă şi căldură la blocuri.
D-l consilier Pui: - în calitate de ce l-aţi certat, domnule Maior?
Supun la vot proiectul de hotărâre în varianta I a Studiului de fezabilitate.
Cine este pentru? – 11 voturi
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? – 10 abţineri (Jozsa T., Gombos G., Karacsony E., Soos Z., Ciotlăuş I., Pui S., Sîmpălean D., Loghin L., Sabău O., Someşan C.)
D-na secretar Cioban: - dacă votul este 11 la 10 hotărârea a fost adoptată pentru că se aprobă un studiu şi atunci se aprobă cu majoritate simplă.
D-l consilier Pui: - proiectul de hotărâre a fost aprobat în varianta I.
Vă rog să faceţi propuneri pentru preşedintele  următoarei şedinţe ordinare a consiliului local.
D-l viceprimar Peti: - propun ca preşedinte de şedinţă pe d-l consilier Torzsok Sandor.
D-l consilier Pui: - supun la vot propunerea care s-a făcut.
Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? -
In unanimitate a fost ales d-l consilier Torzsok Sandor preşedinte al şedinţei viitoare.

Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local se încheie.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu