luni, 28 ianuarie 2013

Hotărâre privind constituirea unei comisii de avizare a proiectelor municipalităţii, care vizează amenajarea cu caracter permanent sau temporar de bunuri din domeniul public şi/sau privat al Municipiului Tîrgu MureşConsiliul Local al Municipiului Tîrgu Mureş întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2013.
Având in vedere iniţiativa Viceprimarului  Ciotlăuş Ionela  al municipiului Tirgu Mureş prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.115 alin.1 şi lit.b şi art.54 alin.7 din Legea nr. 215/2001 şi Regulamentul de Organizare a Consiliului Local:

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 – Se constituie comisia de avizare a proiectelor municipalităţii, care vizează amenajarea cu caracter permanent sau temporar de bunuri din domeniul public şi/sau privat al municipiului Tîrgu Mureş şi proiectele de schimbare de destinaţie a bunurilor din domeniul public, în următoarea componenţă:
  1. _______________________ Viceprimar
  2. _______________________ Viceprimar
  3. _______________________ Consilier local
  4. _______________________ Consilier local
  5. _______________________ Consilier local
  6. _______________________ Consilier local
  7. _______________________ Arhitect sef
  8. _______________________ Director Directia Tehnica
  9. _______________________ Director Administratia Domeniului Public

Art.2   -  Activitatea comisiei constă în evaluarea proiectelor menţionate la art. 1 din  punct de vedere al oportunităţii într-un termen de 30 de zile de la comunicarea documentaţiilor ce vizează proiectul de către secretarul Unităţii Administrativ Teritoriale, precum şi de a participa şi a aviza recepţia lucrărilor aferente proiectelor avizate.
Art.3   -   Primarul Municipiului Tîrgu Mureş va lua toate măsurile pentru ca nici un proiect dezvoltat de municipalitate asupra bunurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Tîrgu Mureş să nu fie executat, decât în baza avizului de oportunitate dat de către Comisia constituită, potrivit art.1, cu votul majorităţii membrilor acesteia.
 Art. 4  -  (1) În cazul în care Comisia apreciază că vreunul din proiectele prevăzute la art.1 nu este oportun a se realiza, va comunica aviz negativ Primarului în termen de 30 de zile de la data când secretarul Unităţii Administrativ Teritoriale a comunicat membrilor săi documentaţia ce priveşte proiectul.
               (2) Primarul, în măsura în care doreşte să menţină proiectul în cauză îl va prezenta spre avizare/aprobare Consiliului Local, anexând în mod obligatoriu avizul negativ al Comisiei.
Art.5   -  Trimestrial, sau ori de câte ori Consilul Local îi solicită, Primarul va informa în scris autoritatea deliberativă despre toate proiectele prevăzute la art.1, prezentând stadiul lor de realizare şi fondurile publice alocate.
Art.6   -   (1) Comisia îşi desfăşoară activitatea în şedinţe de lucru, în prezenţa majorităţii membrilor.
               (2)  Prin vot secret, membrii comisiei îşi aleg un preşedinte şi un secretar care răspund de convocarea membrilor în şedinţe de lucru, de redactarea procesului verbal în care se consemnează mersul dezbaterilor în şedinţă, respectiv a avizelor eliberate, precum şi de comunicarea acestora către primar.
Art.7    -  În vederea aducerii la îndeplinire a activităţilor cu care au fost investiţi membrilor  comisiei li se vor comunica proiectele cu  toate datele şi informaţiile necesare, pe baza unei solicitări scrise şi înregistrată la Registratura Municipiului Tîrgu Mureş. Termenul de comunicare este de 5 zile.
Art.8    - Comisia constituită potrivit prezentei hotărâri îşi desfăşoară activitatea pe toată durata mandatului.
Art.9   (1) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: primarul Municipiului Tîrgu Mureş, comisia nominalizată la art.1 a prezentei hotărâri şi toate direcţiile de specialitate din aparatul executiv al Municipiului Tîrgu Mureş.
        (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de  Direcţia Comunicare.


EXPUNERE DE MOTIVE
 privind constituirea unei comisii de avizare a proiectelor municipalităţii, care
vizează amenajarea cu caracter permanent sau temporar de bunuri din  domeniul public şi/sau privat al municipiului Tîrgu Mureş

Având în vedere proiectele municipiului ce vizează amenajarea cu caracter permanent sau temporar bunuri ale domeniului public şi/sau privat, prin programe de lucrări publice de urbanism şi amenajare a teritoriului pentru urmărirea şi controlul tuturor proiectelor de lucrări publice – succesiune de acţiuni, preconizate  să se desfăşoare sub supravegherea şi cu aprobarea Consiliului Local  pentru realizarea următoarelor obiective:
-       utilizarea raţională şi echilibrată a terenurilor necesare funcţionării municipiului;
-    asigurarea esteticii compoziţionale în realizarea cadrului constant şi amenajarea cadrului natural din municipiu;
-       protejarea populaţiei, cadrului natural şi construit contra poluării, riscurilor naturale şi tehnologice previzibile;
-   protejarea, conservarea şi acordarea statutului corespunzător de valoare a monumentelor culturii şi naturii;
-    dezvoltarea economică şi socială echilibrată în condiţiile respectării specificului municipiului.
În corespondenţă cu aceste obiective, Consiliul Local, stabileşte competenţe de avizare şi prezentare spre aprobare a tuturor  proiectelor care vizează amenajarea cu caracter permanent sau temporar de bunuri din domeniul public şi/sau privat al municipiului Tîrgu Mureş..
Astfel, pentru a avea controlul asupra proiectelor de lucrări publice privind derularea acestora şi recepţionarea acestora prin intermediul reprezentanţilor nominalizaţi de Consiliul Local se impune constituirea unei comisii nominalizate în acest sens.

Având în vedere cele expuse propun Consiliului Local spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu