luni, 28 octombrie 2013

Proiect privind constituirea unei comisii speciale de analiză şi verificare a activităţii operatorului SC. COMPANIA AQUASERV SA

H O T Ă R Â R E A  nr. ____
Din _____________________

privind constituirea unei comisii speciale de analiză şi verificare a activităţii
operatorului  SC. COMPANIA AQUASERV SA

Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru din data de   24.10.2013,

Având în vedere Expunerea de motive cu nr. 326 din data de 23.10.2013, iniţiată de d-na  viceprimar Ionela Ciotlăuş, privind constituirea unei comisii de analiză si verificare a activităţii, a obligaţiilor şi responsabilităţilor operatorului  SC. COMPANIA  AQUASERV SA în conformitate cu contractul de delegare a serviciului
Raportat la amendamentele propuse în plenul şedinţei Consiliului local şi văzând Procesul verbal al şedinţei din data de 08.10. 2013,
În temeiul prevederilor  art.9 lit.h  din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice şi art. 36 alin. (1) alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 14 şi 19 şi alin. (9), art. 45 alin. (1), art. 54 alin. (7) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

H o t ă r ă ş t e :

Art. 1. Se constituie Comisia specială de analiză şi verificare a activităţii operatorului SC.COMPANIA AQUASERV SA cu privire la respectarea indicatorilor de performanţă raportat la cheltuielile de operare şi ajustarea periodică a tarifelor în vederea protecţiei utilizatorilor, desfăşurate în următoarea componenţă:

1.     Ciotlăuş Ionela         - Viceprimar        - coordonatorul comisiei;
2.     ____________                  -  consilier local   - membru;
3.     ____________                  -  consilier local   - membru;
4.     ____________                  -  consilier local   - membru;
5.     ____________                  -  consilier local   - membru;


Art. 2. Comisia constituită conform art. 1 va prezenta Consiliului local un raport asupra activităţii până la 31 decembrie 2013.
Art. 3. Se împuterniceşte d-na viceprimar Ionela Ciotlăuş  cu activitatea de convocare a comisiei si emiterea  procedurilor de formă şi înscrisuri necesare derulării activităţii comisiei nominalizate la art.1.
Art. 4. De executarea prezentei hotărâri răspunde Comisia constituită conform art. 1 a prezentei si SC. COMPANIA AQUASERV SA.Viza de legalitate
Secretar Municipiul Tîrgu Mureş

Maria Cioban

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu