miercuri, 19 decembrie 2012

HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri a proprietarilor apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuiala proprie pentru creşterea performanţei energetice şi a celor care au executat lucrări cu privire la creşterea calităţii architectural- ambientale


HOTĂRÂRE


privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri a proprietarilor apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuiala proprie pentru creşterea performanţei energetice şi a celor care au executat lucrări cu privire la creşterea calităţii   architectural- ambientale


Consiliul Local al Municipiului Tîrgu Mureş întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.11. 2012,


Având in vedere iniţiativa viceprimarului Municipiului Tîrgu Mureş Ciotlăuş Ionela prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri a proprietarilor apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuiala proprie pentru creşterea performanţei energetice şi a celor care au executat lucrări cu privire la creşterea calităţii  architectural-ambientale precum şi prevederile Codului Fiscal,


În temeiul prevederilor art.286 alin.8 şi 9 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare,

În baza dispoziţiilor art. 45 alin.(1) coroborat cu art. 81 alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioareHOTĂRĂŞTE


Art. 1. Se aprobă scutirea în procent de 100 % de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuiala proprie pentru creşterea performanţei energetice.

Art.2. Se aprobă scutirea în procent de 100 % de la plata impozitului/taxei pe clădiri pe o perioadă de 5 ani consecutivi pentru proprietarii care au executat lucrări cu privire la creşterea calităţii architectural-ambientale a clădirilor.

Art.3. Acordarea scutirilor mai sus menţionate se va aplica începând cu data de întâi ianuarie a anului fiscal următor celui în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor conform legii, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, pentru creşterea performanţei energetice sau pentru creşterea calităţii architectural – ambientale.

Art.4.  Prezenta hotărâre se aplică începând cu 01.01.2013.

Art.5. Documentele care stau la baza acordării scutirilor de mai sus sunt cuprinse în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului, Direcţia economică, Biroul energetic şi Arhitectul Şef al Municipiului.
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ   
EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre

privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri a proprietarilor apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuiala proprie pentru creşterea performanţei energetice şi a celor care au executat lucrări cu privire la creşterea calităţii   architectural-ambientale


În conformitate cu prevederile art.286 alin.8 şi alin.9 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare:

,,(8) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri sau o reducere a acestuia pe o perioadă de minimum 7 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie, pe baza procesului- verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.158/2011.

,,(9) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri/taxei pe clădiri pe o perioada de 5 ani consecutiv, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor, pentru proprietarii care execută lucrări în condiţiile Legii nr.153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii architectural-ambientale a clădirilor”.

Pentru acordarea scutirilor propunem ca acte necesare cele de mai jos.

Pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pentru performanţa energetică: cerere de scutire, dovada efectuării lucrărilor pe cheltuiala proprie, procesul-verbal de recepţie de terminare a lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.158/2011.

Pentru proprietarii care au executat lucrări cu privire la creşterea calităţii architectural-ambientale a clădirilor: cerere de scutire, procesul- verbal de recepţie la terminarea lucrărilor întocmit în condiţiile legii, pentru proprietarii care execută lucrări în condiţiile Legii nr.153/2011  privind măsuri de creştere a calităţii architectural-ambientale a clădirilor.

Acordarea scutirilor mai sus menţionate se va aplica începând cu data de întâi ianuarie a anului fiscal următor celui în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor conform legii, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, pentru creşterea performanţei energetice sau pentru creşterea calităţii architectural-ambientale.

Având în vedere nevoia de îmbunătăţire a performanţei energetice cât şi insuficienţa fondurilor publice locale pentru sprijinul locatarilor din blocuri cât şi pentru promovarea programului naţional ,,Casa Verde” pentru locuinţele individuale, în vederea stimulării proprietarilor  de locuinţe individuale şi colective pentru efectuarea acestor investiţii din surse proprii  se impune a fi instituite sisteme de deduceri din impozite locale pentru proprietarii care realizează lucrări de reabilitare termică în conformitate cu PAED al municipiului Tîrgu Mureş.

Propun, conform celor de mai sus, spre dezbatere şi aprobare plenului Consiliului local al municipiului Tîrgu Mureş, scutirea în procent de 100 % de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie pentru creşterea performanţei energetice şi scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri pe o perioadă de 5 ani consecutiv, pentru proprietarii care execută lucrări cu privire la creşterea calităţii architectural-ambientale a clădirilor, în condiţiile prevăzute de art.286 alin.8 şi alin.9 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare.

Viceprimar
Ciotlăuş Ionela-Claudia

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu